Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

911                                   9.05.2018 год.                   гр.Ямбол

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас ,ХІІІ административен състав

на двадесет и шести април 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :   СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ :     РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                             ДИАНА ПЕТКОВА        

                                                                                                                                                                                                                           

Секретар    К. Л.

Прокурор   Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от  съдия Д.ПЕТКОВА

адм.д. № 332  по описа на 2018 г.

         За да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.185 ал.2 във вр. с чл.186 ал.2 АПК.

         Образувано е по  жалба от „МЕТРОМЕДИЯ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас,представлявано от М.Л.Д.-управител  против Разпоредбите на т.6 от т.6.1 до т.6.5 от Раздел І “Ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“ на  Приложение №3 към Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение по т.2 по Протокол №21 от 20.12.2016 год. на ОбС-Бургас, изм. и допълнена с Решение по т.3 по Протокол № 26/25.4.2017 год., Решение по т.4 по Протокол №34/28.11.2017 год. и Решение по т.1 по Протокол №36/19.12.2017 год.всички на ОбС-Бургас/Наредбата/

          В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на оспорените текстове поради допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, както и поради противоречието им с разпоредби на нормативен акт от по-висока степен-Конституцията на РБ,Закона за местните данъци и такси и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.Твърди се,че при приемане на наредбата е нарушен чл.18а ЗНА, намиращ приложение по силата на §9 от ПЗР на ЗИД ЗНА, че  липсват мотиви към Наредбата относно оспорените разпоредби. Иска се отмяна на атакуваните разпоредби от Наредбата.

          В с.з. жалбата се поддържа изцяло.Претендират се направените съдебни разноски съобразно представения Списък на разноските

         Ответната страна-Общински съвет Бургас чрез процесуалният си представител оспорва изцяло основателността на жалбата.Представя писмени бележки в които излага подробни съображения относно оплакванията по жалбата.Иска жалбата да бъде отхвърлена.

         Представителят на ОП-Бургас участващ в производството на осн.чл.192 АПК взема становище за основателност на  жалбата поради допуснати съществени нарушения на административно-производствените норми.

          В изпълнение на задължението по чл.188 АПК съдът е съобщил оспорването по реда на чл.181 ал.1 и ал.2 АПК чрез обявление обнародвано в ДВ бр.18/27.02.2018 год., като копие от това обявление е поставено и на определеното за това място в съда и е публикувано на Интернет страницата на ВАС. По делото няма присъединени или встъпили лица по чл.189 ал.2 АПК.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

           На 3.11.2016 год. на интернет страниците на Община Бургас и на Общински съвет Бургас е публикуван Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Бургас заедно с мотивите към същия, като на заинтересованите лица е указана възможността в  30-дневен срок да представят предложения и становища по  публикувания проект.В дадения срок са постъпили две предложения , като справката за тях е публикувана на интернет страницата на ОбС-Бургас. С Докладна записка от 5.12.2016 год. на Кмета на Община Бургас проекта за наредба и мотивите към него, заедно с отразените предложения са внесени за разглеждане в ОбС-Бургас.Видно от представената справка с препис-извлечения от протоколи и решения, през периода 7.12.2016 год.-9.12.2016 год. са проведени заседания на всички постоянни комисии при ОбС-Бургас, като всички са подкрепили проекта.Последния е внесен за разглеждане и приемане на заседание на ОбС-Бургас на 20.12.2016 год.Видно от Протокол №21 от същата дата на заседанието са присъствали 50 от общо 51 общински съветници, а към момента на гласуването по т.2 са присъствали 43 общински съветници.Преди вземане на решението на заседанието е проведена дискусия и са направени изказвания по предложения проект и постъпилите предложения.С Решение по т.2 е приета оспорената наредба, като видно от представения списък на гласувалите общински съветници, гласуването е поименно, като “за“ са гласували 37 общински съветници. Текста на гласуваната наредба е удостоверен от Председателя на ОбС-Бургас. Съгласно §3 от ПЗР на Наредбата, същата се издава на осн.чл.9 ЗМДТ.

       При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

        Жалбата на „Метромедиа технолоджи“ЕООД, с управител М.Л.Д. е процесуално допустима, като подаден от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването.Предмет на протеста са  разпоредби от подзаконов нормативен акт- наредба на ОбС-Бургас, касаещи ползването на терени за рекламни цели .Съгласно чл.185 ал.2 АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни негови разпоредби.Съгласно чл.186 ал.1 АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения.С Решение №5/2007 год. по к.д.№11/2006 КС активна легитимация имат всички правни субекти в случаите когато нормативния акт пряко засяга права и законни интереси или създава задължения за тях, като по смисъла на решението засягането на правата не следва да се разглежда непременно като настъпили вредни последици за правните субекти, а и като възможност за засягане на техни  права.Видно от представените по делото доказателства в предмета на дейност на дружеството са включени рекламни и информационни сделки и дейности,а  и самото дружество фактически извършва такива дейности .При това положение жалбоподателя притежава процесуална легитимация за оспорване на процесните норми на наредбата.

       Разгледана по същество  жалбата е  основателена.

       На първо място настоящия състав намира ,че оспорената Наредба  е издадена от материално и териториално компетентен орган-Общински съвет Бургас, който съгласно чл.8 от ЗНА  притежава правомощия да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.С чл.9 от ЗМДТ общинските съвети са оправомощени да приемат наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите.Наредбата е приета при наличието на необходимия кворум на заседанието на ОбС-Бургас и с необходимото мнозинство.

       Настоящата инстанция счита че относно процедурата по приемане на  процесния нормативен акт,следва да намерят приложение разпоредбите на ЗНА в действащата си  редакция.Съгласно §9  към ПЗР на ЗИД ЗНА, в сила от 4.11.2016 год. изработените и съгласувани до влизане в сила на този закон проекти на нормативни актове се одобряват и приемат  по досегашния ред.Т.е.ако проектите не са били съгласувани до влизане в сила на този закон ,процедурата по одобряването и приемането им е по новия ред.Съгласно чл.26 ал.2 ЗНА съгласуването е именно провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.Безспорно в настоящия случай,тъй като проекта за наредба е публикуван един ден преди влизане в сила на измененията на ЗНА ,то не е налице и такова съгласуване.При това положение намира приложение разпоредбата на чл.26 ЗНА в действащата от 4.11.2016 год.  редакция.

         Съдът счита че административния орган е изпълнил формално процедурата доколкото проекта за наредба и мотивите към същия са публикувани на интернет страниците на Община-Бургас и ОбС-Бургас.Даден е 30-дневен  срок за предложения и становища,като същия е и фактически спазен/докладната записка на кмета е внесена в ОбС-Бургас на 5.12.2016 год.,а решението за приемане на наредбата е от 20.12.2016 год./.Справката за постъпилите предложения и становища е публикувана на страницата на ОбС-Бургас.

          Настоящата инстанция обаче счита че е нарушена разпоредбата на чл.28 ал.2 ЗНА,съгласно която мотивите на подзаконов нормативен акт трябва да съдържат точно посочена информация.ЗНА придава  важно значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт .Мотивите осигуряват реализиране на предоставената от закона възможност на заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища и те задължително следва да бъдат налице при обсъждането и запознаването на заинтересованите лица с проекта.Мотивите дават представа как е формирана волята на вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните да могат да разберат защо се приема същия.Важността на ясни мотиви към един нормативен акт е видна от чл.28 ал.4 ЗНА, регламентиращ условието, че проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви според изискванията на закона не се обсъжда от компетентния орган.Мотивите следва да сочат причините които налагат приемането на наредбата, целите които подзаконовия нормативен акт си поставя, финансовите и други средства необходими за прилагането на наредбата, очакваните резултати от прилагането на наредбата, анализ за съответствието й с правото на ЕС.В случая макар че вносителят на проекта се е постарал да изложи пространни мотиви по отделните разпоредби на Наредбата, то  липсват каквито и да са по отношение на процесния раздел от наредбата, в който са включени оспорените разпоредби, а именно за определяне на таксата за предоставяните от Община Бургас услуги за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение и в частност за реклами. Мотивите на Наредбата не съдържат информация по нито един от изискуемите елементи визирани в чл.28 ал.2 ЗНА в частта предмет на оспорването.Не става ясно ,в частта за рекламата в какво точно се изразява услугата на Общината, какви разходи извършва тя за да ги предостави, как е определен конкретния размер на оспорените такси в съответствие с чл.7 и чл.8 ЗМДТ. Не става ясно защо таксите за двустранни РИЕ се удвояват.В писмената си  защита процесуалния представител на ответника е посочил че по-високите такси са в резултат на допълнителните средства които общината следва да вложи тъй като се нарушава настилката и от двете страни на РИЕ, но това по никакъв начин не е намерило място в мотивите към проекта.В  Раздел І на Мотивите е посочено,че се мотивират само някои от таксите,като за тези за които се запазва или променя наименованието но се запазва съдържанието на услугата и размерът на таксата“вносителят приема съществуваща до сега аргументация за определяне на техния размер“.Но към проекта както към момента на обявяването му,така и  към момента на внасяне на последния за разглеждане от ОбС-Бургас такава аргументация не е представена и  не е била подложена на обществено обсъждане.Вярно е,че при съпоставяне на тестовете на настоящата с отменената наредба,същите се припокриват в оспорената част,но това не освобождава административния орган от излагане на мотиви,тъй като предходните тестове  са били приети при други икономически условия.Мотивировката с дефинираното от законодателя съдържание следва да е налице преди внасяне на проекта за обсъждане,да е публикувана,да е станала достояние на всички заинтересовани лица. Проверката за законосъобразност на оспорените норми се извършва от мотивите.Следва адресатите на акта да разберат кое е мотивирало ОбС-Бургас да приеме точно тази уредба,с посочените цени.При това положение в проекта е следвало да се изложат  и конкретните мотиви за определянето на различните по размер такси посочени в Приложение №3 т.6  .В случая независимо че мотивите не отговарят на изискванията на чл.28 ал.2 ЗНА /в оспорената част/проекта за наредба е публикуван,внесен и приет от ОбС-Бургас.С оглед императивния характер на чл.28 ал.4 ЗНА посоченото съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е абсолютно основание за  отмяна на оспорените разпоредби.                              

        Настоящата инстанция преценява като неоснователно твърдението на жалбоподателя за нарушение на чл.18а ЗНА,съгласно който при изработването на проект за нормативен акт се извършва предварителна оценка на въздействието.Тук следва да се отбележи че по силата на чл.19 ал.1 ЗНА съставителят на проект на нормативен акт извършва оценка на въздействието на нормативния акт когато това е предвидено в този закон.Съгласно чл.20 ЗНА предварителната оценка на въздействието на нормативния акт,която е частична или цялостна се извършва при изработването на закон,кодекс или подзаконов нормативен акт на Министерския съвет,а извън тези случаи цялостна предварителна оценка може да се извърши по преценка на съставителя на проекта.В случая предмет на оспорването е подзаконов нормативен акт,който се приема от общинския съвет.Следователно предвид характера на акта и страните които го приемат преценката за извършване на цялостна предварителна оценка е предоставена на съставителя на акта т.е. не е налице задължително извършване на такава оценка за да бъде тя условие за законосъобразност на акта,каквито и значими обществени отношения да урежда същия.

         С оглед на изложеното,съдът приема че оспорените в настоящото производство разпоредби на т.6 от Раздел І на Приложение №3 от Наредбата са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

        При този изход на делото и на осн. чл.143 ал.1 АПК ответната страна дължи на жалбоподателя направените и своевременно поискани разноски по делото в общ размер на 670 лв. от които 50 лв. д.т. ,20 лв.   такса по сметката на ДВ и 600 лв. изплатено в брой адвокатско възнаграждение съгласно Договор за правна помощ от 1.02.2018 год.

         Водим от горното,съдът

 

 

                                             Р    Е    Ш    И

 

      ОТМЕНЯ разпоредбите на т.6, с всички съставни подточки от 6.1 до 6.5 от Раздел І “Ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“ от Тарифа на местните такси по чл.6 ал.1 ЗМДТ за услуги предоставени от Община Бургас-Приложение №3 към Наредбата за  определяне и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Бургас, приета с Решение по т.2 по Протокол №21/20.12.2016 год. на ОбС-Бургас, изм.и доп. с Решение по т.3 по Протокол №26/25.04.2017 год., Решение по т.4 по Протокол №34/28.11.2017 год.и Решение по т.1 по Протокол №36/19.12.2017 год. на ОбС-Бургас.

        ОСЪЖДА Общински съвет-Бургас да заплати на „МЕТРОМЕДИЯ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, представлявано от управителя М.Л.Д., съд.адрес *** Адв.дружество “Костов,С. и Ко“, адв.Д.С. разноски в размер на 670/шестотин и седемдесет/ лева,от които 50/петдесет/ лева държавна такса, 20/двадесет /лева такса за ДВ и 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение.

         Решението подлежи на  касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

                                                                                                  2.