П Р О Т О К О Л

 

Година 2018, 26.04.                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІІ-ти административен състав

На двадесет и шести април                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. РУМЕН ЙОСИФОВ

                 2. ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар:  Кристина Линова

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно дело номер 332 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МЕТРОМЕДИА ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД, редовно призован, явява се лично управителят М.Д.. Представлява се от адв.С. надлежно упълномощен с представено пълномощно находящо се на лист 13 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т. надлежно упълномощена с представено пълномощно на лист 348 от делото.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

В залата се явява юрисконсулт С.Б., която желае да встъпи в процеса като процесуален представител на Община Бургас. Сочи, че по делото е представила молба до Административен съд гр.Бургас с искане на основание чл.154, ал.1 от АПК съдът да конституира Община Бургас като заинтересовано лице по административно дело №332 по описа на Административен съд гр.Бургас за 2018 год.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище относно искането за конституиране на Община Бургас като заинтересована страна в процеса на основание чл.154, ал.1 от АПК:

 

Адв.С.: Ако колегата твърди, че иска Община Бургас да бъде страна по делото с оглед изпълнението на Наредбата, е едно. Считам, че ако по делото трябва да бъде конституирана страна, то страната трябва да бъде кмета на общината.

Предоставям на съда относно конституирането на Община Бургас като страна в настоящото производство.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да конституирате общината като заинтересована страна. Вносителят на предложението по приемането на оспорената Наредба е именно кметът на Община Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Законодателят в чл.189 от АПК е посочил кои са страни в това производство и Община Бургас не е посочена в нормата.

 

Юрисконсулт Б.: Поддържам молбата с посоченото в нея искане.

 

 

СЪДЪТ намира, че следва да се остави без уважение направеното искане.

Настоящото производство е по реда на Раздел Трети „Оспорване на подзаконови нормативни актове“ на Глава десета от АПК и съгласно чл.189, ал.1 от АПК страни по делото са оспорващият и органът издал подзаконовия нормативен акт. В случая издалият подзаконовия нормативен акт е Общински съвет-Бургас, а не Община Бургас.

Искането за конституиране на Община Бургас като заинтересована страна в процеса е направено на основание чл.154, ал.1 от АПК, съгласно който съдът конституира страните служебно. Разпоредбата се намира в Раздел Първи на Глава десета от АПК, който касае оспорване на индивидуални административни актове. Поради това тази разпоредба е неприложима в настоящото производство. Ето защо искането следва да се отхвърли като неоснователно.

Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на Община Бургас да бъде конституирана служебно от съда като заинтересована страна в настоящото производство.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок, считано от днес.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпилата жалба от „Метромедиа Технолоджи“ ЕООД против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (Приета с Решение по т.2 по Протокол № 21 от 20.12.2016г. на Общински съвет-Бургас; изм. и доп. с Решения на Общински съвет-Бургас по т.3 по Протокол № 26/25.04.2017г; по т.4 по Протокол № 34/28.11.2017г. и по н.1 по Протокол № 36/19.12.2017г.) в частта на цялата разпоредба на т.6, т.е. всичките й съставни подточки, а именно – т.6.1., т.6.2., т.6.3., т.6.4. и т.6.5. от Приложение № 3 на Наредбата с искане за отмяната й от съда в обжалваната част с доводи за допуснати на съществени нарушения на административно-производствените правила и Закона за нормативните актове, както и в противоречие със закона.

 

ДОКЛАДВА представени от оспорващия доказателства към жалбата за установяване на правния интерес от оспорването.

 

ДОКЛАДВА представени от Общински съвет гр.Бургас писмени документи изискани с разпореждане на съда съставляващи административната преписка по приемане на оспорената разпоредба на Наредбата по опис съдържащ се в придружително писмо находящо се на лист 23 и лист 24 от материалите по делото.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата, с която Уважаемият Съд е сезиран. Моля да приемете представените към жалбата доказателства като доказателства по делото. Със същите се обоснова правният интерес на представляваното от мен дружество за оспорване на съответната част от Наредбата.

Запознати сме с представените от ответната страна доказателства. Моля също да бъдат приети. Нямаме възражение по доклада на съда.

В случай, че процесуалният представител на ответника заяви, че това е пълната административна преписка, ние нямаме други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата неоснователна. Моля да приемете представените доказателства.

Представя и моля да приемете Разрешение № 2124 от 08.10.2014г. и Разрешение № 2363/06.11.2015г., видно от които месечната такса за поставяне на РИЕ върху обекти частна държавна собственост не се дължи.

Представям същите с копие за страната.

Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да приемете всички приложени доказателства към настоящия момент. Нямам доказателствени искания.

 

Адв.С.: Считам, че представените в днешно съдебно заседание доказателства са неотносими. Става въпрос за съвсем друга фирма. Ние обжалваме Наредба, която е приета доста след като е издадено съответното разрешение. Ако съдът счете, че са относими, в крайна сметка каква е стойността, се определя с конкретна Наредба, а не с конкретното разрешение. Този случай касае конкретен обект, а не мнозинство от обекти.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Считам, че абсолютно несъстоятелни са тези доказателства, не са относими към материята на Наредбата, а това са две съвсем различни фирми и съвсем различни лица.

Това, което трябва информативно съда да знае, че независимо от това, че са в частни терени тези РИЕ, Община Бургас има порочна практика да „натиска“ собствениците на терените, които ни предоставят местата за поставяне на РИЕ да си търсят от нас същата сума каквато е заявена в Наредбата за таксите и конкретният пример за това нарушение е сумата, която ние плащаме на частни собственици е 3 000 лева за година, толкова се плаща и на Община Бургас.

 

 

По доказателствата, съдът намира, че следва да се приемат всички представени до момента писмени документи, а доказателствената сила на представените в днешно съдебно заседание доказателства ще цени наред с всички събрани доказателства и установени факти и обстоятелства, обсъдени с крайния съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА като доказателство по делото, доказателствата представени с жалбата до съда, тези представени от ответника като  административна преписка по приемане на Наредбата, както и днес представените разрешения от Община Бургас.

 

Поради липса на доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв.С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорените от нас разпоредби от съответната Наредба.

На първо място считам, че Наредбата е приета е при съществени нарушения на административно-производствените правила, поради следните обстоятелства:

Както ще съобразите от материалите по делото, мотивите, които са дали основание за приемането на тази Наредба в частта по оспорените от нас точки са абсолютно бланкетни. Ще съобразите, не знам поради каква причина, но Общински съвет Бургас е приел различни цени за различни зони на гр.Бургас, което обосновава пазарен принцип за определяне на съответните цени на твърдяните услуги, което противоречи с чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ, където ясно е посочено, че стойността като цена на услугата, която се предоставя от общината следва да съответства на разходите, които самата община прави за така предоставената услуга. Няма житейски и какъвто и да е друг пример, който да обоснове, че в Централна градска част разходите са различни от да речем широкия център или крайностите на Бургас от гледна точка на разходите за поддръжка. Ето защо считам, че в случая с така обявените цени не се изпълнява, а напротив се нарушава основният принцип за определяне на такси и услуги, които са заложени в чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ.

На следващо място не случайно поискахме да задължите ответния административен орган да представи доказателства по какъв начин са формирани тези цени и тези доказателства не бяха представени. Което считам, че няма как поне в наше лице и предполагам на съда да стане ясно въз основа на какви обективни цени са заложени тези цени и в самата преписка по издаването на Наредбата липсва обосновка.

На следващо място считам, че е налице нарушение на нормативен акт от по-висока степен, визирам отново ЗМДТ разпоредбата на чл.82, ал.2, съобразно която разпоредба би следвало общинската администрация да определя цена на услуга съобразно мястото, което се заема от съответното  рекламно съоръжение, т.е. основа. Не би следвало рекламната експозиция на това рекламно съоръжение да бъде определена за цената на услугата, тъй като в закона няма такъв допуск.

Това от своя страна по наше мнение нарушава и чл.3, ал.2 и ал.3 от ЗОАРАКСД.

Доколкото с определянето на цени на услуги под формата на рекламна експозиция външна реклама, в случая Община Бургас изземва част от активите на съответното дружество или друго юридическо лице по събирането на приходи от съответната рекламна дейност, която то осъществява на база на законно издадени разрешения за поставяне на РИЕ.

И не на последно място считам, че по този начин с тези си действия се нарушава и чл.17, ал.2 от Конституцията на Република България, доколкото се допуска недопустимо навлизане в частната правна сфера и стопанска дейност.

Такъв е основният ни довод. Всяко едно от дружествата заплаща съответната такса, за да може да получи съответното РИЕ и точно чрез рекламната експлоатация това рекламно съоръжение добива приходи като няма спор, че това рекламно съоръжение е частна собственост. Т.е. недопустимо е общинската администрация със съответните разпоредби от Наредбата като подзаконов нормативен акт да създава привилегии, които не са допустими от гледна точка на това, че съответното съоръжение е частна, а не общинска собственост.

Моля за срок, в който да представя писмена защита и подробни съображения по съществото на спора.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски за което представям нарочен списък с препис за административния орган.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да оставите в сила оспорените разпоредби от Наредбата като правилни и законосъобразни. Видно от представените доказателства, проектът на Наредбата ведно с мотивите е публикуван на интернет сайта на Община Бургас и порталът за консултация, като на заинтересованите лица е даден срок за предложения по проекта. Спазени са разпоредбите на материалния закон. На основание чл.72, ал.1 от ЗМДТ са приети оспорените разпоредби.

По съществото на спора представям писмени бележки с копие за страната.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че доводите залегнали в жалбата са частично основателни във връзка с нарушение на процесуални норми. В случая следва да се обърне внимание, че независимо, че текстът на проекта на Наредбата е публикуван, междувременно по ЗМА са възникнали и влизат в сила изменения, които изменения би следвало органът да съобрази в 30-дневен срок. Тъй като въпросният проект е бил изработен, но не е бил съгласуван, § 9 на ПЗР на ЗМА е бил неприложим. Т.е.следвало е органът да се съобрази с влизането в сила на разпоредбата и да я приложи. Считам, че само на това основание оспореният текст от Наредбата се явява незаконосъобразен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Изцяло подкрепям тезата на адв.С.. Това, което искам да вметна по доказателствата, които са по делото, аз успях да кажа становището си в часовете преди приемането на този нормативен акт. Още тогава, ако бяха ме послушали, дадох аргументи, че не може да се определят таксите конкретно за рекламата с текст в чл.6 - терени за рекламна дейност. Никъде в ЗУТ, на която база се разполагат РИЕ няма текст „рекламна дейност“. Там е посочено място за поставяне на РИЕ. Ерго, таксите, които Община Бургас приемаше по предложение на   г-н Николов, трябваше да касаят мястото, където стъпва рекламното съоръжение. Защото тук има противоречие както със ЗУТ, така и с друга Наредба за преместваемите обекти. Преместваемият обект, който в повечето случаи е правоъгълен, захваща застъпването си за земята на 5 метра и плаща 300 лв. Рекламното съоръжение е стъпило на един кв.м. на земята и е във въздуха. Т.е. ние трябва да плащане за този един или два квадратни метра за земята, върху която е стъпило рекламното съоръжение. Конструкцията и билборда са във въздуха и няма как да ни взимат пари за въздуха. Още една порочна практика от 12 години, която практикува Община Бургас. Няма как да запише в чл.1 за двустранни РИЕ таксите се удвояват. Т.е. тук се говори за злоупотреба на власт, за незаконно облагодетелстване на Община Бургас със сума от моята рекламна експозиция, която няма нищо общо със ЗУТ. Тя е във въздуха. В случая Община Бургас ни взима две такси - едната за мястото, на което са стъпили рекламните съоръжения, другата е за експозиция и третата за двойната експозиция.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ на адв.С. 7-дневен срок считано от днес за представяне на писмени бележки по съществото на спора

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: