Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

  697           /09.04.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на деветнадесети март две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:      Даниела Драгнева

                                                                              Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Георги Дуков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 332/2015 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от А.Н.М. с ЕГН ********** в качеството му на ЕТ „Меди – А.М.“ с ЕИК 128564043 против решение № 203/23.12.2014 година, постановено по н.а.х.д. № 478/2014 година по описа на Районен съд – Царево (РС). H

С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 132/15.08.2014 година на началника на Митница –Бургас (НП), с което на търговеца, за нарушение на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), на основание чл. 126 от ЗАДС, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението и на основание чл.124а, ал.1, вр.чл.126 от ЗАДС ЕТ е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец.

Касаторът поддържа, че решението за незаконосъобразно. Твърди, че не е извършил нарушението, описано в НП, при издаването на НП са допуснати множество нарушения на материални и процесуални норми, а самото НП е издадено след изтичането на срока по чл. 34 ал.3 от ЗАНН. Заявява, че установеното количество ракия е произведено отдавна за собствено потребление и за него не се дължи заплащане на акциз.

Иска отмяна на решението и на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

ЕТ е санкциониран за това, че при извършена проверка на 05.08.2013 година, около 15:00 часа, в търговски обект – баничарница „Меди“ – в село Синеморец, улица „Бутамя“, стопанисван от него, служители на Агенция Митници са открили в складовото помещение на обекта, във фризер (тип „ракла“), 19 литра алкохол в две ПВЦ – туби (с вместимост по 10 литра всяка) с действително алкохолно съдържание 44,6 %, размерът на акциза за който е 93,21 лева. М. е санкциониран за това, че е държал в търговския си обект акцизна стока без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

За да постанови решението си, съдът е приел, че извършването на нарушението  е доказано по несъмнен начин. Възприел е като достоверни данните в административнонаказателната преписка и ги е съпоставил с показанията на разпитания свидетел К..

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на РС подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Доводите на касатора са неоснователни, а решението на РС е правилно.

В административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения. Настоящият касационен състав споделя мотивите на РС, че НП е издадено в срока по чл. 34 ал.3 от ЗАНН, предвид извършено от служител на Митница Бургас надлежно спиране и възобновяване по реда на чл. 43 ал.6 от ЗАНН (лист 11 стр.ІІ от приложеното н.а.х.д. № 478/2014 година).

Що се отнася до доводите на касатора, че откритият алкохол е произведен отдавна и е за лична употреба, затова за него не се дължи заплащане на акциз, настоящият касационен състав счита, че датата на производството на алкохола е ирелевантен факт за дължимостта на акциза, а количеството на алкохола и мястото на откриването му (в търговска площ, използвана за обичайната дейност на ЕТ) обосновават извод за законосъобразност на установеното с НП.

С оглед изложеното и на основание  чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение следва да бъде оставено в сила. Затова, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 203/23.12.2014 година, постановено по н.а.х.д. № 478/2014 година по описа на Районен съд – Царево.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: