ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 27.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас: Г. М., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 332 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Й.С., редовно уведомена от преди, явява се лично.

 

ИЩЕЦЪТ Д.А.С., редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ИЩЕЦЪТ А.А.Я., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява. 

 

ОТВЕТНИКЪТ община Бургас, редовно уведомен от преди представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Г. М..

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Д..

 

ИЩЕЦЪТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛА е  молба вх.№4977/27.05.2015година от адвокат  Г.Д., пълномощник на жалбоподателите, в която се  изразява становище по жалбата.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-графологичната експертиза на вещото лице Д. от 13.05.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ИЩЕЦЪТ С.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Андреева, като снема самоличността му, както следва:

 

Х.Б.Д. – 60 години, български гражданин, женен, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Използваният сравнителен материал е достатъчен по количество и качество за оформяне на така представеното заключение по делото, като съм използвал експериментални образци от лицето положени пред мен и друг материал получен с приемо-предавателен протокол от юрисконсулт Д.

 

ИЩЕЦЪТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

СЪДЪТ намира, че вещото лице Д.  е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Д..

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размерът на сумата посочена от вещото лице  от 200 лева.

 

По изложените съображения съдът,    

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за сумата от внесените 150 лева/л.214/.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответникът община Бургас в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание внесе депозит от още 50 лева за възнаграждение на вещото лице по сметка на Административен съд Бургас. В указания срок следва да се представи като доказателство по делото и съответния платежен документ.

При неизпълнение на указанията, ще бъде постановено определение срещу ответника за принудително събиране на сумата от 50 лева.

ИЩЕЦЪТ С.: Да се приключи делото. Нямаме други доказателства

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искане за събиране на доказателства. Да се приключи събирането и

 

СЪДЪТ с оглед изразеното становище от страните в днешното съдебно заседание ,счита делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

 ИЩЕЦЪТ С.: Моля да бъде съборена сградата и да ни бъде отстъпено мястото. То е наше по простата причина, че от изслушаната съдебна експертиза се доказа, че не можем да построим в нашия двор нищо, защото трябва да се отдръпнем още 10 см, защото трябва да има луфт. Поддържам претенцията по исковете от името на всички ищци. Това място ние необходимо, защото иначе не може да се строи в нашето място.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ДИМТРОВА: Уважаеми г-н председател, считам че така предявените обективно съединени искове са недоказани и неоснователни и моля да ги отхвърлите, като такива.

Представям писмени бележки по същество на спора. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Запознах с писмените бележки на адвокат Д..

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми господин административен съдия, оспорвам изцяло по основание и размер исковете с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ,с който ищеца претендира присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди от заповед№ 1066/19.04.2013г. на зам. Кмет на Община Бургас, като е направено изрично искане за обявяването и за нищожна, както и от бездействието на Община Бургас, в лицето на кмета на общината, да бъде издаден административен акт за спиране и премахване на строителството в съседното за ищците УПИ. Искът е неоснователен поради липсата на кумулативно необходимите предпоставки за ангажиране отговорността на общината по смисъла на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. В хода на съдебното производство са събрани безспорни писмени доказателства относно законосъобразността на оспорвания административен акт, с който се разрешава продължаване на вече започнато строителство, като не са налице предпоставките на чл.146 от АПК.До издаването му съответните длъжностни лица от общинската администрация, в съответствие с предоставените им от ЗУТ правомощия, са извършвали активни действия по отношение на строителството- многократно са спирали строежа, давали са указания за привеждането му в съответствие с проектната документация, одобрили са проект за разрушаване на незаконното строителство и са съставили съответните констативни актове за това. От изложеното е видно, че липсва първата предпоставка за ангажиране отговорността на общината по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ -незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на общината, при или по повод изпълнение на административна дейност. Предвид необходимостта от кумулативното наличие на предпоставките, визирани в чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, липсата на една от тях е достатъчно основание да обуслови неоснователност на исковете. Моля да постановите решение в този смисъл.

 

ИЩЕЦЪТ С.: Оспорвам заявеното от ответника и прокуратурата. Моля съобщенията по делото до тримата ищци да бъдат изпращани на адрес гр.Бургас, ул. Средна гора №12.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.09 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: