ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 21.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и първи януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП Бургас: Т. С. сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 332 по описа за 2014 година.                 

 

На именното повикване в 14.33 часа се явиха:

        

ИЩЕЦЪТ И.Й.С., редовно призована от преди, не се явява.

 

ИЩЕЦЪТ Д.А.С., редовно призован, не се явява.

 

ИЩЕЦЪТ А.А.Я., редовно призована, не се явява.

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№428/16.01.2015 година по хода на делото от адвокат Д. – процесуалния представител на ищците, с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Т.С..

 

Съдът ВРЪЧВА препис от молбата на адвокат Д., за запознаване и изразяване на становище от страните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запознах се с молбата на адв. Д.. Моля да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Ищците в производството И.Й.С., Д.А.С. и А.А.Я., искат установяването нищожността на Заповед № 1066/19.04.2013г. на Зам. Кмета на „УТС“ на Община Бургас, но в самото исковото производство, преюдициално в мотивите към решението по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, като са изложили съображения за липса на компетентност на органа и противоречие с императивни разпоредби на ЗУТ. Ищците са предявили кумулативно обективно и активно субективно съединени искове срещу Община Бургас, с правно основание чл.128, ал.1, т.5, във връзка с чл.203 от АПК и чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. С молба от 06.10.2014г., л.108 от делото са конкретизирали по размер исковите си претенции, както следва:

За неимуществени вреди изразяващи се в лишаването им от право на ползване на техен имот - УПИ ХІІІ-4115, кв.9, комплекс „Възраждане“, бул. „Македония“ № 85, гр.Бургас, по 3000 лева за Д.А.С., И.Й.С. и А.А.Я., т.е. общ размер на неимуществените вреди - 9000лева.

За имуществени вреди от напукана мазилка и повредена подова настилка в сградата построена в техния имот по 1000 лева за Д.А.С., И.Й.С. и А.А.Я., т.е. общ размер на имуществените вреди - 3000лева.

Ищците претендират и законна лихва върху главниците, считано от 10.02.2014година до окончателното им изплащане.

Претендират и разноски по делото.

Ищците твърдят, че не са собственици на описания в Заповед № 1066/19.04.2013г. на Зам. Кмета на „УТС“ на Община Бургас имот, но са собственици на съседния УПИ ХІІІ-4115, кв.9, комплекс „Възраждане“, бул. „Македония“ № 85, гр.Бургас, а бездействието на административния орган се изразява в това, че въпреки многократно сезиране на ответника и констатирано незаконно строителство, което и към настоящия момент не е премахнато, Община Бургас не издава съответен административен акт, с който да разпореди спиране на строителството и премахването на вече извършеното незаконно строителство.

Ответникът в представените писмени отговори, счита че исковете са недопустими, като същевременно ги оспорва по основание и размер. В отговора си от 28.10.2014г. излага подробни съображения.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствена тежест за установяване на фактите, които твърди.

На основание чл.146, ал. 3 от ГПК ПРЕДОСТАВЯ на възможност на страните да изразят становище във връзка с доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам възражения по доклада. Поддържам отговора на исковата молба.

Не оспорвам, че цитираното решение в молбата от 16.01.2015г. е влязло в сила, като моля този факт да се приеме за безспорен.

 

ПРОКУРОР С.: Нямам възражения по доклада. Исковата молба е процесуално допустима. Да се приемат представените доказателства. Не възразявам, че решението цитирано в молбата на адв. Д. е влязло в сила, както и да се приеме за безспорен този факт.

 

Съдът, като съобрази заявеното от представителя на ответника и на Прокуратурата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допълва доклада на делото, като приема за безспорно между страните и ненуждаещо се от доказване, че решение №1470/14.07.2014година по гр.д.№8773/2013година по описа на Районен съд Бургас, е влязло в сила.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Съдът, като съобрази молбата на пълномощника на ищците от 16.01.2015г., както и приетото за безспорно в днешното съдебно заседание  намира, че ищците поддържат направените с исковата молба доказателствени искания за допускане на гласни доказателства относно установяване на неимуществените вреди и съдебно-техническа експертиза - за установяване размера на имуществените вреди.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба, както и с отговорите на ответника документи, като писмени доказателства по делото;

 

ДОПУСКА на ищците събиране на гласни доказателства за установяване на фактите по претърпените от тях неимуществени вреди, чрез разпит на двама свидетели при довеждане най-късно в следващото открито съдебно заседание, като ги уведомява, че при недовеждане на свидетелите без уважителни причини, за което да се представени доказателства, производството по делото ще приключи със събраните към момента доказателства;

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите посочени в исковата молба, с изключение на въпроса „Премахнато ли е незаконното строителство“, при депозит в общ размер от 300 лева, вносим от ищците по сметка на Административен съд Бургас в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, в който срок следва да представят като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

УВЕДОМЯВА ищците в настоящото производство, че на основание чл.157, изр.2 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК, срокът за представянето доказателство за внесен депозит по допуснатата експертиза, както и указанията за довеждане на свидетелите тече от днешното съдебно заседание.

 

УВЕДОМЯВА ищците, че при непредставянето в срок на доказателства за изцяло внесения депозит, производството по делото ще приключи със събраните към момента доказателства – без допуснатата съдебно-техническа експертиза;

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото С.Г.Б.,***

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямаме други доказателствени искания към момента. Моля да ни бъде удължен срокът да сочим гласни доказателствени средства до приемането на допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

ПРОКУРОР С.: Нямам доказателствени искания. Предоставям на съда по направеното искане за удължаване на срока.

 

Съдът по направеното искане от процесуалния представител на ответника за продължаване на срока на допуснатите гласни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОДЪЛЖАВА срока за искане от ответника на гласни доказателствени средства до приключване на следващото съдебното заседание на 18.03.2014година.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на 18.03.2015 година от 14.30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес при условията на чл.137, ал.7 от АПК.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ на вещото лице след представяне на доказателства за изцяло платения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:46 часа.

            

              СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: