ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 01.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи октомври през две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                       ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор при ОП Бургас: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 332 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

               

ИЩЕЦЪТ И.Й.С., редовно уведомена от преди, се явява лично. Съдът провери личната карта на ищцата и констатира, че адреса й е гр.***

Върна л.к. на ищцата.

 

ИЩЕЦЪТ Д.А.С., редовно уведомена от преди, не се явява.

 

ИЩЕЦЪТ А.А.Я., редовно уведомена от преди, не се явява.

 

Не се явява адвокат Д. от САК. От същия е постъпила молба от 29.09.2014г. със становище по хода на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт А., с представено по делото пълномощно.

 

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор П..

 

ИЩЦАТА С.: Поддържам молбата на адв. Д.. Да се даде ход на делото.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да се даде ход на делото. Относно искането за спиране и след запознаване с Решение № 1470 от 14.07.2014г. по гр.дело № 8773/2013г. на БРС, което не е влязло в законна сила, с предмет облигационно искане, в тази връзка считам, че е неоснователно искането за спиране на настоящото производство, т.к. облигационно искане няма отношение за преюдициален иск претенция по ЗОДОВ.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради нередовности в исковата молба и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

УКАЗВА на ищците в едноседмичен срок от днес за И.Й.С. и от датата на съобщението до останалите двама ищци - Д.А.С. и А.А.Я., с писмена молба с препис за другата страна и прокуратурата да отстранят нередовностите на исковата си молба както следва:

-Да изложат конкретните си твърдения за правния им интерес от обжалване на Заповед № 1066/19.04.2013г. на зам.-кмета на Община Бургас, като съобразят дадените предписания в Заповед № 956/21.04.2013г. Следва да конкретизират дали твърдят да са носители на вещни права върху имота/строежа, респ. че са възложители;

-Да посочат в какво се изразява бездействието на административния орган и за какъв период от време е това бездействие /от дата до дата/, както и всеки от тях да конкретизира в какъв размер претендира обезщетение за имуществените вреди от лишаването им от право на ползване на описания имот и отделно обезщетението за щетите от напукана мазилка, повредена подова настилка и т.н.;

Уведомява ищците, че при неизпълнение на указанията в дадения едноседмичен срок, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото – прекратено.

 

ДЕЛОТО да се докладва за произнасяне в закрито съдебно заседание след изпълнение на указанията или изтичане срока за това, но не по-късно от 20.10.2014г.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: