ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.06.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХІІ-ти административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 332 по описа за 2014 година.

 

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

Ищецът И.Й.С., редовно призована, се явява лично.

Ищецът Д.А.С., редовно призован, не се явява.

Ищецът А.А.Я., редовно призована, не се явява.

За всички ищци се явява адвокат Д. от САК, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът по иска Община Бургас, нередовно призован. За днешното съдебно заседание е призован кмета на Община Бургас. Явява се юрисконсулт А., с представено на л.35 от делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тони Петрова.

 

АДВОКАТ Д. – По хода на делото – предоставям на съда да прецени.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Заявявам, че сме редовно призовани за днешното съдебно заседание и не възразявам да бъде даден ход на делото. Уведомени сме за днешното съдебно заседание преди повече от един месец.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА – Предоставям на съда.

 

Съдът, като съобрази изразеното становище от представителя на ответника намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, с оглед изрично заявеното от юрисконсулт А., че ответника - Община Бургас е уведомена за днешното съдебно заседание преди повече от седем дни, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото;

 

АДВОКАТ Д. – Подържам исковата молба. С оглед възраженията на ответника в отговора на исковата молба и с оглед на това, че за правилното изясняване на делото е необходимо да се изясни премахнато ли е изцяло констатираното незаконно строителство в имота на доверителите ми, налице ли са материални вреди върху сградите на доверителите ми, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, въпросите за които съм формулирал писмено. А по отношение на претърпените неимуществени вреди, моля да ни бъдат допуснати двама свидетели при режим на довеждане, за тяхното доказване. Не водя свидетелите за днешното съдебно заседание, но в случай, че бъдат допуснати, ще ги доведем за следващото. С разпита на същите ще доказваме претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в негативни емоции, страдания в резултата на незаконосъобразно издадения акт на Община Бургас и административното бездействие.

Заявявам, че не сме правили опит извънсъдебно да решим спора с община Бургас, но съм съгласен да положим усилия за това. Последната ни молба към общината беше да предприеме действия за окончателно разчистване на строежа. Ще изложим предложение до ответника в писмен вид.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Ще заявим становище след като получим писмено предложение за уреждане на спора извънсъдебно.

Относно основателността и редовността на исковата молба, заявявам, че поддържам писмения отговор, като изрично поддържам, че исковата молба е нередовна, като освен изложеното съображение за нередовност на искова молба, моля да се има предвид, че ищецът не е уточнил какъв е размера на имуществените и неимуществените вреди от заповед № 1066/19.04.2013г. и съответно от бездействието на общинската администрация, тъй като се претендират вреди на две основания – едното е нищожен акт и второто е от бездействие. Какво, в какво се изразява бездействието също не е посочено в исковата молба не е посочено правно основание за да можем да анализираме бездействието на органа и в тази връзка ще ви моля да оставите молба без движение, тъй като формулирането на размера на вредите по отношение на тези два акта е от съществено значение за организирането на нашата защита и преценка за заповедта, чиято нищожност се претендира. Същото се отнася и по отношение на искането против бездействието.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВА – По така направеното изявление от страна на община Бургас считам, че по така предявена молба следва да се направи уточнение за размера на претендираното обезщетение, като това предоставям на съда, тъй като се претендират имуществени и неимуществени вреди и е добре да се направи уточнение, какъв е техния размер по отношение на бездействие и какъв е по отношение на оспорения акт.

СТРАНИТЕ (по отделно) – моля следващото съдебно заседание да бъде насрочено след съдебната ваканция, в графика на съда.

Съдът, като съобрази заявеното от представителите на страните и прокуратурата, приема че в днешното съдебно заседание не следва да се изготвя доклад на делото по чл. 146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, а да се даде възможност на страните, най-късно до следващото съдебно заседание да разрешат спорните си отношения извънсъдебно. По направените днес възражения относно редовността на исковата молба съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание след изразеното становище от страните, спорът да се реши извънсъдебно.

По изложените съображения и за разрешаването на спора с взаимни компромиси и отстъпки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на страните, най-късно до следващото съдебно заседание да разрешат спорните си отношения извънсъдебно;

УКАЗВА на страните, че по направените възражения относно редовността на исковата молба съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.10.2014г. от 14.00ч., за която дата и час страните уведомени в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: