ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3329 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Ищецът Д.Г.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен. с представено на л.3 от делото пълномощно.

За ответника по иска - Областна дирекция МВР Бургас, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно на л. 17.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Х. К.,

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искова молба против Областна дирекция на МВР гр. Бургас, в която се съдържа претенция по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за осъждане на ответника да заплати на ищеца обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 лв., представляващо платеното адвокатско възнаграждение за процесуално представителство и защита по АНД № 918/2017г. по описа на Районен съд Бургас по повод обжалване и последвалата отмяна на наказателно постановление №16-0769-004402/23.01.2017г. издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас. Решението на районния съд е потвърдено с решение на Административен съд Бургас по КАНД № 2228/2017г. С исковата молба са претендирани лихви от датата на постановяване на решението на последната инстанция до окончателното плащане, както и разноски по делото.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам исковата молба. Моля да се приемат представените писмени доказателства.

С оглед заявеното в отговора на жалбата от ответното учреждение, последното изречение, че с исковата молба не са представени годни доказателства, че за адвокатското възнаграждение в двете инстанции не са представени доказателства, доколкото съм представил договори за правна защита, в които съм посочил, че адвокатското възнаграждение е заплатено, ще ви помоля ответната страна да посочи дали оспорва същите, оспорва ли представените копия от договор за правна защита, като авторство и съдържание.

Нямам други доказателствени искания. Представям списък по чл. 80 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам исковата молба и моля да я отхвърлите като неоснователна.

Няма да соча доказателства.

Не оспорвам договорите за правна помощ, като не се съмнявам в това, че това са частни документи. Поддържам изложеното в отговора.

Други твърдения и събиране на доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР К.: Да се приемат представените доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба решение по АНД №918/2017г., договор за правна помощ и съдействие и пълномощно към него с № 52083, решение по КАНД № 2228/2017г., писмо от директора на Областна дирекция на МВР от 27.04.2017г.,

ПРИЕМА и ПРИЛАГА АНД № 918/2017г. по описа на Районен съд Бургас и приложеното към него КАНД № 2228/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите исковата молба и съобразно изложеното в нея и постановките на тълкувателно решение № 1/2017 на съдиите на Общото събрание на съдиите от ВАС, да присъдите претендираните от доверителя ми заплатени адвокатски възнаграждения за защита по АНД №918/2017г. по описа на Районен съд Бургас и КАНД № 2228/2017г. по описа на Административен съд Бургас, както и да присъдите направените разноски в настоящото производство.

Що се отнася до доводите на процесуалния представител на ОД на МВР Бургас, че от представените договори не било ясно дали действително и реално сумите, посочени в тях, са заплатени, считам същото за изцяло неоснователно. Няма особена форма, нито в ЗЗД, нито в Закона за адвокатурата, нито в НПК, относно доказването заплащането на адвокатските възнаграждения. Трайна и последователна е практиката на съдилищата, че договорът по същество представлява и разписка и самото посочване за заплащането е доказателство в отношението между адвоката и неговия клиент. Нещо повече, единствено в ГПК и тълкувателно решение № 6/2013г. е предвидено, че в договорът трябва да е посочена сумата и начина на плащане или доказателство за банков превод, ако е платен по банков път. Подобно нещо в НПК не се съдържа. В този случай ясно е посочено, „Платени в брой“.

По тези съображения си позволявам да твърдя, че доводът на процесуалния представител на ответното учреждение е изцяло неоснователен и моля да го оставите без уважение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна.

Изложила съм съображения, които поддържам. Друго няма какво да добавя.

ПРОКУРОР К.: Считам, че исковата молба е основателна и следва да бъде уважена.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: