ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На седми февруари                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 3325 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.К., редовно призован,  се явява лично и с адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Г.Д.- полицейски инспектор при РУ – Поморие към ОДВР- Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  П.С.К. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0320-000310/25.11.2017г. на полицейски инспектор при РУ – Поморие към ОДВР- Бургас, с която на основание чл.171, т.2А е прекратена регистрация на ППС за срок от 180 дни и отнети 2 бр. регистрационни табели  и СУМПС 007682367.

 

  Съдът КОНСТАТИРА, че по делото е приложена административна преписка, която не е по обжалваната заповед за прилагане на принудителна административна мярка, а е по жалба на Михаил Кирилов Манолов, по която е образувано адм.д.№278/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

ПОСТЪПИЛО  е удостоверение вх.№13274/08.12.2017г. от  началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, в което се сочи, че лицето В. Валентинов К. има свидетелство за управление на МПС за категория „В“ и не му е отнемано и не е загубил правата си като водач на МПС.

ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№674/17.01.2018г. от ответника, който заявява, че на 07.02.2018г. е служебно ангажиран и моли да бъде освободен от административният процес.

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№1594/07.02.2018г. преписката по обжалвания административен акт.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата, уважаеми административен съдия. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приеме преписката. Имаме доказателствено искане, като моля да допуснете до разпит лицето В. Валентинов К., който водачът. С разпитът на този свидетел ще установим, че той е притежавал валидна американско СУМПС. Същият е притежавал и българско СУМПС, което е било изтекло. Във връзка американската книжка, сме представили заверено копие от същата и е приложено по делото. Свидетелят го водим днес.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит водения свидетел

Свидетелят беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

          В. В.К. - г., български граждани, семеен, неосъждан. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

           СВИДЕТЕЛЯТ К.: Жалбоподателката  П.К. ми е съпруга. Желая да свидетелствам.

АДВОКАТ А.: Към момента, когато сте били спрени на 25.11. 2017година от органите на ПП-КАТ и прекратиха регистрацията на автомобила собственост на съпругата Ви, притежавахте ли валидно свидетелство за управление на автомобил?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Към момента на спирането от органите на  ПП-КАТ притежавах валидно свидетелство за управление на автомобил, а именно американска книжка със срок на валидност мисля, че до 2021година, която предоставих на органите на реда и те я видяха.

 

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ А.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ А.: Почитаеми административен съдия, в настоящия случай ПАМ е наложена, тъй като жалбоподателката е предоставила притежаваното от нея МПС на неправоспособен водач, а именно разпитания свидетел В. К.. Органът наложил ПАМ не е предоставил никакви доказателства относно твърдението, че К. към момента  на проверката е бил неправоспособен водач. Напротив налице са данни, които сочат че към него момент е притежавал СУМПС издадено в САЩ, щат Невада, което е било валидно до 2021година, като сме предоставили по материалите по делото заверен препис от това свидетелство. От писмо изх.№769р-12362 от 08.12.2017 година на сектор „ПП“ КАТ Бургас се установява, че К. се е водил на отчет в плевен от 1994 година  до 29. 11.2017година, като имаме издадено СУМПС, чиито срок на валидност е била до 2004 година. Искам да отбележа, че изтичането на срока на валидност на СУМПС няма пряка последица от лишаване на водача от неговата правоспособност да управлява МПС. Моля да уважите жалбата и отмените обжалваната ЗПАМ.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: