О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№747

 

гр. Бургас, 29.03.2018г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 331/2018г. на Административен съд – Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на „Константинос Анастасиу – 98“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Млекарево, общ. Нова Загора, стопански двор, ЕИК ***, представляван от управителя К.Г.А., против решение № 16/16.01.2018г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас, с което е отказано спиране на предварителното изпълнение на РА № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017г., издаден от началник сектор „Ревизии“ – възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията.

Жалбоподателят иска оспореното решение да бъде отменено и съдът да спре предварителното изпълнение на РА.

Ответникът не изразява становище.

ФАКТИТЕ:

С РА № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017г. (л.7), издаден от началник сектор „Ревизии“ – възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията на дружеството-жалбоподател са определени задължения за корпоративен данък за периода 01.01.2012г. – 31.12.2014г., в общ размер на главница и лихви 31 439,10 лв.

За обезпечаване на задълженията на дружеството са наложени следните обезпечителни мерки:

С постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ С170020-022-0033652/12.06.2017г. и запорно съобщение изх.№ С170020-122-0007013/12.06.2017г. е постановен запор върху зърнокомбайн, марка NEW HOLLAND с рег.№ СН 03798 с посочена балансова стойност 22 577 лв.

С постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ С170020-023-0004051/20.11.2017г. и запорно съобщение изх.№ С170020-122-0014470/20.11.2017г. е наложен запор на МПС – товарен автомобил, МАН 19.464 флс, рег.№ СН 3108 КА.

С постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ С170020-023-0004053/20.11.2017г. и запорно съобщение изх.№ С170020-122-0014475/20.11.2017г. е наложен запор на МПС – товарно ремарке, модел Кьогел СНЦ 024, рег.№ СН 7461 ЕЕ.

Дружеството е обжалвало (л.14) изцяло РА № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017г. пред директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Бургас. В жалбата, на основание чл.153, ал.3, вр. чл.153, ал.2, вр. ал.5 от ДОПК, е направено искане за спиране на предварителното изпълнение на ревизионния акт. Направено е предложение за обезпечение – налагане на запор върху актив, собственост на дружеството - комбайна NEW HOLLAND TX 36.

По искането за спиране изпълнението на ревизионния акт е изготвено становище изх.№ С180020-178-0001170/17.01.2018г. (л.20) от старши публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, офис Сливен. В становището се посочва, че към 16.01.2018г. задълженията за корпоративен данък по РА № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017г. са в общ размер на 26 831,12 лв.

Публичният изпълнител е уточнил, че актуалният размер на балансовата стойност на запорирания зърнокомбайн NEW HOLLAND с рег.№ СН 03798 е 10 589,75 лв., както и че към датата на налагане на запорите върху товарен автомобил, МАН 19.464 флс, рег.№ СН 3108 КА и товарно ремарке, модел Кьогел СНЦ 024, рег.№ СН 7461 ЕЕ не са били налични данни за тяхната балансова стойност. По тази причина е изпратено запитване до счетоводството на задълженото лице с искане да бъде предоставена информация за размера на балансовата стойност на тези активи. Публичният изпълнител твърди, че в отговор, на 12.01.2018г. е посочено, че балансовата стойност е нула. Посочено е още, че адвокатът на дружеството ще представи доказателства за застрахователна стойност на 22.01.2018г.

С процесното решение № 16/16.01.2018г., директорът на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас, е отказал спиране на предварителното изпълнение на РА № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017г. В мотивите на отказа е посочено, че към искането за спиране, жалбоподателят е предложил като обезпечение на установените с РА задължения собствен актив – движима вещ, представляваща земеделска техника, а именно: зърнокомбайн марка NEW HOLLAND, рег.№ СН03798, закупен м.01.2014г. Административният орган е уточнил, че предложеният като обезпечение актив е закупен от дружеството за сумата от 43 028,26 лв. и въведен в експлоатация на 21.01.2014г. Съгласно писмени обяснения от упълномощено лице, след начислените до 12.01.2018г. амортизации в размер на 32 438,51 лв. балансовата стойност на зърнокомбайна е в размер на 10 589,75 лева.(л.22).

На публичния изпълнител при ТД на НАП – Бургас са предложени и други активи, спрямо които да бъдат наложени обезпечителни мерки за задълженията по ревизионния акт, но видно от представените документи от упълномощено лице, тези активи – товарен камион МАН с рег.№ СН 3108 КА и товарно ремарке с рег.№ СН 7461 EE са с начислени амортизации, но нямат балансова стойност в актива на баланса.(л.25). Направен е извод, че към датата на депозиране на искането за спиране изпълнението на ревизионния акт, балансовата стойност на зърнокомбайна не покрива размера на установените с обжалвания ревизионен акт публични задължения, поради което не са налице предпоставки за спиране неговото изпълнение.

Решение № 16/16.01.2018г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас е обжалвано пред съда с жалба, депозирана на 29.01.2018г. В жалбата се излагат възражения, според които решението е издадено при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, а изложените мотиви не кореспондират с действителната фактическа обстановка. Твърди се, че стойността на активите, върху които е наложен запор е в размер, достатъчен да обезпечи задълженията, поради което са налице предпоставките за спиране изпълнението на ревизионния акт. 

Дружеството-жалбоподател е представило на публичният изпълнител удостоверение за застрахователна стойност на МПС № 0200066/17.01.2018г. (л.26), според което застрахователната стойност на запорираното товарно ремарке с рег.№ СН 7461 EE е в размер на 9 800 лв. и удостоверение за застрахователна стойност на МПС № 0200065/17.01.2018г. (л.26), според което застрахователната стойност на запорирания товарен камион МАН с рег.№ СН 3108 КА е в размер на 28 000 лв.

С постановление за продължаване действието на наложени предварителни обезпечителни мерки изх.№ С180020-139-0000157/23.01.2018г. (л.27) публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, офис Сливен е продължил действието на наложения запор върху товарно ремарке с рег.№ СН 7461 EE и товарен камион МАН с рег.№ СН 3108 КА, като е посочено, че тяхната балансова стойност е нула лв. Посочено е още, че във връзка с продължаване действието на наложените обезпечения са представени застрахователните стойности на превозните средства. Описани са удостоверение за застрахователна стойност на МПС № 0200066/17.01.2018г. (л.26), според което застрахователната стойност на запорираното товарно ремарке с рег.№ СН 7461 EE е в размер на 9 800 лв. и удостоверение за застрахователна стойност на МПС № 0200065/17.01.2018г. (л.26), според което застрахователната стойност на запорирания товарен камион МАН с рег.№ СН 3108 КА е в размер на 28 000 лв.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в предвидения в закона срок, от надлежна страна. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съгласно чл.153 от ДОПК, обжалването на ревизионния акт не спира неговото изпълнение, а съгласно ал.2 изпълнението на ревизионния акт може да се спре по искане на жалбоподателя и то само за частта която е обжалвана.

Редът и условията за спиране на изпълнението са уредени в чл.153, ал.3 от ДОПК, съгласно която искането се подава до органа, компетентен да разгледа жалбата, като към него се прилагат доказателствата за направеното обезпечение в размера на главницата и лихвите към датата на подаване на искането, а в случаите, когато не е наложено обезпечение в размера на главницата и лихвите, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер.

Видно от изложеното, за да бъде спряно изпълнението на ревизионния акт е необходимо същият да е обжалван в частта, по отношение на която се иска спиране и да са налични доказателства за обезпечаване размера на главницата и лихвите.

От доказателствата по делото се установява (л.14), че процесният ревизионен акт е обжалван изцяло по административен ред пред директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, поради което искане за спирането му е допустимо.

Към момента на депозиране на искането за спиране, събирането на установените с акта задължения е било обезпечено чрез налагане на запор върху движими вещи, собственост на задълженото дружество. Между страните няма спор, че към този момент размерът на обезпечението не покрива размерът на установените задължения. От една страна административният орган е приел, че балансовата стойност на запорираните товарно ремарке с рег.№ СН 7461 EE и товарен камион МАН с рег.№ СН 3108 КА е нула лв., а актуалният размер на балансовата стойност на запорирания зърнокомбайн NEW HOLLAND с рег.№ СН 03798 е 10 589,75 лв. Тези твърдения на административния орган не се оспорват от дружеството-жалбоподател, напротив налични са неоспорени данни (л.20, стр.2), че дружеството е поело ангажимент да представи доказателства за затрахователна стойност на товарния камион и товарното ремарке.

Доказателства за застрахователната стойност на посочените превозни средства са представени след постановяване на процесното решение, а именно удостоверение за застрахователна стойност на МПС № 0200066/17.01.2018г. (л.26), според което застрахователната стойност на запорираното товарно ремарке с рег.№ СН 7461 EE е в размер на 9 800 лв. и удостоверение за застрахователна стойност на МПС № 0200065/17.01.2018г. (л.26), според което застрахователната стойност на запорирания товарен камион МАН с рег.№ СН 3108 КА е в размер на 28 000 лв. Двете застрахователни стойности са описани изрично в постановление за продължаване действието на наложени предварителни обезпечителни мерки изх.№ С180020-139-0000157/23.01.2018г. (л.27).

Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.2 от АПК, приложима на основание §2 от ДР на ДОПК, установяването на нови факти от значение за делото след издаване на акта се преценява към момента на приключване на устните състезания.

Предвид посочената разпоредба, съдът намира, че в случая, доказаната застрахователна стойност на двете запорирани товарни МПС-та е нов факт от значение за делото, който следва да бъде ценен при произнасянето по настоящия спор.

Съгласно чл.195, ал.6 от ДОПК, обезпеченията се извършват по балансовата стойност на активите, а когато няма такава – в следната последователност: 1. по данъчна оценка; 2. по застрахователна стойност; 3. по придобивна стойност на вещи - собственост на физически лица. Посочената разпоредба е императивна и установеният в нея приоритетен ред за определяне на стойността на вещите, служещи за обезпечаване на публичните държавни вземания, е задължителен. В конкретния случай е налице запор върху МПС-та собственост на задълженото лице, както следва:

-          зърнокомбайн NEW HOLLAND с рег.№ СН 03798 с балансова стойност 10 589,75 лв.;

-          товарно ремарке с рег.№ СН 7461 EE със застрахователна стойност 9 800 лв.;

-          товарен камион МАН с рег.№ СН 3108 КА със застрахователна стойност 28 000 лв.

Общата стойност на запорираните МПС –та е в размер на 48 389,75 лв. В този смисъл, след като са представени доказателства за направени обезпечения в размер над установените задължения и лихви (31 439,10 лв.), както и лихвата изтекла до подаване на искането в размер на 324,72 лева, следва да се приеме, че са налице предпоставките на чл.153, ал.3 от ДОПК за спиране изпълнението на ревизионния акт. В случая с оглед размера на така направеното обезпечение, което надхвърля размера на спорното задължение включително и лихвите по него, следва да се приеме, че чрез наложените обезпечителни мерки се постига целта на законодателя за осигуряване изпълнение на вземането, предмет на обжалвания ревизионен акт, поради което оспореното решение следва да бъде отменено и да се спре изпълнението на ревизионния акт.

Разпоредбата на чл.153, ал.7 от ДОПК не указва изрично дали определението на съда постановено по този ред подлежи на обжалване, поради което неговата обжалваемост, следва да се прецени с оглед характера на самото определение. В чл.229 от АПК е предвидено кои определения подлежат на обжалване – тези, с които се прегражда по-нататъшния ход на делото и в изрично уредените в закон случаи. В настоящия случай обжалваното определение не попада в посочените категории, тъй като с него не се прегражда хода на делото и в ДОПК не е предвидена изрична възможност за обжалването му, поради което и не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл.153, ал.7 от ДОПК, Административен съд гр. Бургас, шести състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 16/16.01.2018г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас, с което е отказано спиране на предварителното изпълнение на РА № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017г. издаден от Д.В. – началник сектор, възложител на ревизията и А.М. – гл.инспектор по приходите, ръководител на ревизията, при ТД на НАП –Бургас.

СПИРА изпълнението на РА № Р-02000217005056-091-001 от 11.12.2017г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Бургас, с който на „К. А. – 98“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Млекарево, общ.Нова Загора, ЕИК ***, представляван от управителя К.Г.А. са определени задължения за корпоративен данък за периода 01.01.2012г. – 31.12.2014г., в общ размер на главница и лихви 31 439,10 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: