Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Номер 551        29 март 2017  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Г.Д.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 331 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Бургас против решение № 1986/30.12.2016г., постановено по административно наказателно дело № 6416/2016г., по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 02/НП 365 от 10.09.2016г. на директор на РЗОК- Бургас, с което за девет нарушения на чл.55, ал.2, т.2, т.3 и т.7 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/, чл.31, т.5 от НРД 2015г. за медицинските дейности, във вр. с чл.2, ал.1, т.1, буква „а“ и чл.8 от приложение № 2Б към чл.2 на Постановление № 57 на МС от 16.03.2015г. за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл.55, ал.2, т.2 от Закона за здравното осигуряване, на основание чл.106, ал.4 ЗЗО, във вр.чл.3, ал.1 ЗАНН и  §45, ал.1 и ал.2 ПЗР ЗЗО на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ЕООД/УМБАЛ „Дева Мария“ЕООД/ са наложени девет  имуществени санкции в размери всяка по 500.00 лева.         

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението на районния съд е неправилно, поради нарушение на  материалния закон. Моли съда да го отмени и вместо него да потвърди наказателното постановление.

        Ответникът по касационната жалба - УМБАЛ „Дева Мария“ЕООД, редовно уведомен, не се представлява. В представено по делото становище оспорва касационната жалба. Счита същата за неоснователна и моли да се остави в сила решението на районния съд.

           Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на  Районен съд -Бургас да се отмени като неправилно и да се потвърди наказателното постановление.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

         Районен съд - Бургас, с решение № 1986/30.12.2016г., постановено по административно наказателно дело № 6416/2016г., по описа на съда е отменил наказателно постановление № 02/НП 365 от 10.09.2016г.на директор на РЗОК- Бургас, с което за девет нарушения на чл.55, ал.2, т.2, т.3 и т.7 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/, чл.31, т.5 от НРД 2015г. за медицинските дейности, във вр. с чл.2, ал.1, т.1, буква „а“ и чл.8 от приложение № 2Б към чл.2 на Постановление № 57 на МС от 16.03.2015г. за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл.55, ал.2, т.2 от Закона за здравното осигуряване, на основание чл.106, ал.4 ЗЗО, във вр.чл.3, ал.1 ЗАНН и  §45, ал.1 и ал.2 ПЗР ЗЗО на УМБАЛ „Дева Мария“ЕООД са наложени девет имуществени санкции в размери всяка по 500.00 лева.         

         За да постанови решението, районният съд е изложил мотиви, че в случая АУАН е съставен от длъжностни лица по чл.72, ал.2 ЗЗО, т.е финансови инспектори от РЗОК, а оспореното наказателно постановление е издадено от директор на РЗОК-гр.Бургас, които не са разполагали с материална компетентност за това. Позовал се е на разпоредбата на чл.106, ал.5 ЗЗО / предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 48 от 2015 г./, съгласно  която нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит".  Приел е, че в случая не намира приложение нито §45, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗЗО /ДВ, бр.48 от 27.06.2015г./, тъй като разпоредбата разрешава единствено висящността на започнали или предстоящи административни и административнонаказателни производства по ЗЗО в процесуален контекст.
 
 
 

УМБАЛ „Дева Мария“ЕООД е санкционирано за девет нарушения, описани в девет точки в отмененото от районния съд наказателно постановление, квалифицирани като нарушения на чл.55, ал.2, т.2, т.3 и т.7 от ЗЗО, чл.31, т.5 от НРД 2015г. за медицинските дейности, във вр. с чл.2, ал.1, т.1, буква „а“ и чл.8 от приложение № 2Б към чл.2 на Постановление № 57 на МС от 16.03.2015г. за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл.55, ал.2, т.2 от Закона за здравното осигуряване от НРД за медицинските дейности за 2015г., изразяващо се в това, че не е спазило указанията за попълване на направление за хоспитализация, съгласно приложение № 3 към НРД за медицинските дейности за 2015г. Нарушенията се изразяват в това, че УМБАЛ „Дева Мария“ЕООД като лечебно заведение по изпълнение на ИД № 021659/19.02.2015г.  за оказване на болнична помощ е изискало заплащане от девет здравно осигурени лица, хоспитализирани по договорена клинична пътека, за оказани медицински дейности, които са предмет на договора и са заплатени от НЗОК. Те са извършени както следва: по т.1 в периода 22.10.2015г. - 30.10.2015г., по т.2 в периода 29.09.2015г.  - 3.10.2015г.;  по т.3 в периода 29.09.2015г.  - 3.10.2015г.; по т.4 в периода 20.10.2015г.  - 23.10.2015г.;  по т.5 в периода 23.10.2015г. – 27.10.2015г.;  по т.6 в периода 22.10.2015г.  - 25.10.2015г.;  по т.7 в периода 10.10.2015г. – 13.10.2015г.;  по т.8 в периода 28.09. 2015г. - 01.10.2015г. и по т. 9 в периода 15.10.2015г. -– 18.10.2015г. За тези девет нарушения на УМБАЛ „Дева Мария“ЕООД е съставен АУАН № 377-А/28.03.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление, с което на  дружеството са наложени девет отделни имуществени санкции, на основание чл.106, ал.4 ЗЗО.

       Основното  възражение на касатора е, че разпоредбите на чл.106, ал.3 и ал.4 ЗЗО изцяло кумулират съдържанието на разпоредбите на чл.105а и чл.105в, които са били отменени към датата на извършване на нарушенията и издаване на НП с изменението на ЗЗО ДВ, бр.48 от 27.06.2015г.

Нарушенията, за които е санкциониран  УМБАЛ  „Дева Мария“ЕООД са извършени през месец септември и октомври 2015г., след влизането в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обнародван с ДВ, бр.48 от 27.06.2015г. При действието на ЗЗО след изменението е започнала и проверката за установяване  на нарушенията, приключила със съставяне на АУАН на лечебното заведение и е издадено оспореното пред районния съд НП. 

            С цитирания ЗИДЗЗО са отменени чл.105а-105г. и чл.105ж от ЗЗО, в това число и санкционната норма на чл.105а, ал.3 от ЗЗО/отм./, която е предвиждала имуществена санкция за изпълнител на болнична медицинска помощ, който наруши условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в НРД. Именно за нарушения от този вид  е санкциониран  УМБАЛ  „Дева Мария“ЕООД.  За извършването на всяко от тях на дружеството е наложена поотделно имуществена санкция на основание чл.106, ал.4 ЗЗО /нова – ДВ, бр. 48 от 2015 г./ В тази редакцията  нормата предвижда имуществена санкция за нарушение по ал.3, извършено от юридическо лице. Със ЗИД ЗЗО е изменена разпоредбата на чл.106, ал.3 ЗЗО като от предвидените в нея изключения относно прилагането й са отпаднали разпоредбите на отменените чл.105а- 105г и чл.105ж от ЗЗО. Съгласно новата ал.5 на чл.106 от ЗЗО / предишна ал. 4, изм., бр. 48 от 2015 г./  нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Медицински одит“, а наказателните постановления се издават от директора на Изпълнителна агенция „Медицински одит“. В тази връзка ново съдържание са придобили и разпоредбите на чл.105з, ал.1 и ал.2 ЗЗО, които преди изменението са предвиждали, актовете за установяване на административните нарушения по чл. 105а - 105ж да се съставят от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2, а накаказателните постановления за посочените нарушения да се издават от директора на РЗОК или от оправомощени от него длъжностни лица. С изменението на ЗЗО е отпаднала така установената компетентност на директора на РЗОК, който към датата на издаване на НП е компетентен, съгласно чл.105з, ал.2, вр.ал.1 ЗЗО /ДВ, бр.48 от 27.06.2015г./, да издава НП единствено за нарушения по 105д и 105 е, които са различни от нарушенията, за които е санкционирано УМБАЛ  „Дева Мария“ЕООД.
            С оглед изложеното, правилен е изводът на районния съд, че компетентен да издаде НП, с които да санкционира лица на основание чл.106, ал.4 ЗЗО, е директорът на Изпълнителна агенция "Медицински одит", а не директорът на РЗОК - Бургас. Разпоредбата на чл.106, ал.5 ЗЗО /предишна ал. 4, изм., бр. 48 от 2015 г./, на която се е позовал районният съд, за да обоснове извод в изложения смисъл, е действащата към 10.09.2016г., когато е издадено НП -  нейното влизане в сила не е изрично отложено във времето.
             Настоящият касационен състав споделя изводите на районния съд, че в случая не намира приложение параграф 45, ал.1 ЗИД ЗЗО /ДВ бр.48/27.06.2015г./. Тази разпоредба предвижда до приемането на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал. 1, проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина – контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване да се извършват по досегашния ред. Разпоредбата визира единствено процесуалните правила за извършване на проверките, налагането и обжалването на санкции и не обосновава приложението на материалноправната норма на чл.105з, ал.2 ЗЗО  в нейна предходна редакция спрямо датата на издаване на НП /ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г./, съгласно която директорът на РЗОК е органът, материално компетентен да издава наказателни постановления за санкциониране на нарушенията чл.105а-105ж ЗЗО/отм./.
            С оглед изложеното решението на районният съд е правилно и следва да бъде оставено в сила. 
             Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

             Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ  В СИЛА решение № 1986/30.12.2016г., постановено по административно наказателно дело № 6416/2016г., по описа на Районен съд - Бургас.

    Решението е окончателно.

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

        

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                2.