РЕШЕНИЕ

 

                       967                                 дата   20 май 2016 г.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 21 април 2016 г.,  в следния състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                             2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: И.Л.

Прокурор: Г.М.

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 331 по описа за 2016год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Районно управление „Полиция“ – гр.Руен против Решение № 8/15.01.2016г. постановено по НАХД № 558/2015г. на Районен съд – Айтос, в частта, в която е отменено наказателно постановление № 15-0335-000610/01.11.2015г., в която част, на Д.С.Н. ***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.3, т.4 от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева.

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Изразява несъгласие с изводите на съда в отменителната част на решението. Излага доводи за съставомерност на констатираното деяние. Иска се отмяна на съдебния акт в обжалваната му част и потвърждаване на издаденото НП.

В съдебно заседание касаторът не се явява и представлява.

Ответникът по касация се явява лично и оспорва жалбата като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебното решение.

При постановяване на решението си районният съд е намерил НП № 15-0335-000610/01.11.2015г. на Началника на Районно управление „Полиция“ – гр.Руен за неправилно в частта, в която административнонаказващият орган е приел, че на посочената дата и място касаторът е управлявал МПС без да е заплатил винетна такса по чл.10, ал.1 от ЗП. Съдът е анализирал разпоредбата на чл.10а, ал.4 и ал.5, т.1 и т.2 от Закона за пътищата и е приел, че за да има право водач на ППС да ползва републиканската пътна мрежа на Република България, трябва да отговаря на две кумулативно свързани условия, а именно да е налице заплатена винетна такса за съответния период и категория ППС и валидният винетен стикер да е залепен в долния десен ъгъл на предното стъкло на ППС, т. е. налице е сложен фактически състав.  Съдът е преценил, че след като лицето е имало заплатена винетна такса, за което е представило доказателства в съдебно заседание, но съответния обозначаващ винетен стикер за това не е бил поставен на предното панорамно стъкло на автомобила, това само по себе си не е състав на административно нарушение, с оглед на което е отменил НП в тази му част.

Решението е неправилно в оспорваната му част.

Съгласно чл.139, ал.5 от ЗДвП "Движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата". От своя страна чл.10 от Закона за пътищата, регламентира за преминаване по републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци, въвеждането на винетна такса, заплащането на която такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок горепосочените пътища. Аналогични са и текстовете на Наредбата за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок, в чл.19, ал.1 и 2 от която е посочено, че ползването на републиканските пътища на РБ или на техни участъци от ППС, което не е снабдено с валидна винетка е административно нарушение и се санкционира по реда на чл.179, ал.3 от ЗДвП.

Анализът на цитираните разпоредби обосновава извод за наличието на безусловно задължение за водачите на пътно превозно средство да ползват републиканските пътища в страната, само когато е заплатена винетна такса за съответния период и категория и в долния десен ъгъл на предното стъкло е залепен валиден винетен стикер. В случая, от събраните по делото доказателства се установява, че на посочената дата и място Д.Н. е управлявал МПС без закупен валиден винетен стикер, като възприятията на контролните длъжностни лица сочат именно на липса на винетен стикер, удостоверяващ заплащането на винетна такса. Твърденията на ответника по касация за наличието на закупен такъв към момента на проверката, който не е била залепен (съгл. обясненията в АУАН „имам винетка, поради кражба на колата остана в къщи“), както и представянето в с.з. пред първоинстанционния съд на отрязък от винетен стикер и придружаващ касов бон, с наличието на които съдът е  обосновал извод за отмяна на НП в тази му част, не могат да бъдат споделени. Твърдението на Н. за кражба на колата не се подкрепя от събраните доказателства, а представената квитанция от 30.01.2015г. и годишна винетка за категория „3“ за 2015г. не могат да обосноват извод различен от изложения, тъй като от квитанцията не може да се установи, че  е закупил винетката именно за управлявания от него автомобил, още повече, че след като не е залепен стикера, хипотетично е възможно същият да се ползва за множество автомобили за периода на валидността му. Впечатление прави и обстоятелството, че от момента на закупуването на винетката за която се твърди, че е за процесното  МПС до датата на установяване на административното нарушение, за което е ангажирана отговорността на Н. – 15.10.2015г. са изминали почти 9 месеца, което поставя въпроса защо, след като винетен стикер е бил закупен/наличен, през целия този период водачът е управлявал МПС без да го залепи.

            На основание изложените по-горе мотиви, решението на Районен съд - Айтос в обжалваната му част следва да се отмени като неправилно, а издаденото наказателно постановление в тази част следва да се потвърди, поради което и с оглед нормата на чл.221, ал.2, предл. 2-ро от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Решение № 8/15.01.2016г. постановено по НАХД № 558/2015г. на Районен съд – Айтос, В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 15-0335-000610/01.11.2015г., в която част, на Д.С.Н. *** за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.3, т.4 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева и вместо него постановява:

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0335-000610/ 01.11.2015г., В ЧАСТТА, в която, на Д.С.Н. *** за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.3, т.4 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

            Решението е окончателно.

                                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: