ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 331 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЯХТИНГ БГ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Ж.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас не се представлява.

 

Юрисконсулт Ж: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Ж: Във връзка с определение на съда от предходно съдебно заседание за представяне на заверено копие на АПВ № 1104755/27.10.2011г., към настоящия момент не мога да представя изисканото от съда доказателство, тъй като съответното не е изпратено от териториалната дирекция, където се намира то. Представям писмо от ТД на  НАП - София офис Център, където към настоящия момент се намира досието на фирмата и видно от отговора, процесното АПВ не е находящо в досието на  фирмата. В тази връзка сме изискали от ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”-гр.София, където е органът издал процесното АПВ, да ни представят заверено копие от същото. Към настоящия момент в деловодството на Дирекция „ОДОП”-гр.Бургас не е постъпило от страна на ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”-гр.София изисканото доказателство. В тази връзка моля съдът да ми даде възможност да представя посоченото АПВ, тъй като считам, че същото е относимо към предмета на спора. Ако съдът прецени, моля по реда на чл.192, ал.1 от ГПК да задължи като трето неучастващо в процеса лице, а именно ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”-гр.София да представи заверено копие на АПВ-то, за което съм подготвила и представям нарочна молба.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените днес от юрисконсулт Ж. писмени доказателства, представляващи извършена от страната кореспонденция във връзка със снабдяване с писмено доказателство необходимо за решаването на делото.

 

Намира за основателна молбата на юрисконсулт Ж. да бъде изискано от трето неучастващо лице по реда на чл.192 от ГПК съхранявани писмени доказателства, поради което и на основание посочената правна норма съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”-гр.София в 7-дневен срок, считано от уведомяването да представи по делото заверено копие на АПВ № 1104755/27.10.2011г. издаден от органа по приходите в ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”-гр.София.

Препис от молбата да се изпрати на третото неучастващо лице.

 

Намира за необходимо на жалбоподателя да бъде дадена допълнителна възможност да ангажира по делото съответни доказателствени средства, посредством които се установят твърденията и възраженията на тази страна в т.ч. и назначаване на съдебно-икономическа експертиза, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването да изчерпи по делото доказателствените си искания в т.ч. и назначаване на съдебно-икономическа експертиза.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 28.10.2013г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.11 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: