ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2011, 09.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На девети март                                           две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 331 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИЛВИЯ 93” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Арнаудов, редовно упълномощен от днес.

 

Постъпило е писмено становище от жалбоподателя, в което се изразява воля по отношение на хода на делото, по доказателствата, по същество на спора и по основателността на формулираното с жалбата искане за спиране на предварителното изпълнение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ АРНАУДОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Наред с жалбата, подадена срещу Заповед № 2223/09.08.2010 година, издадена от Заместник-кмета на Община Бургас, жалбоподателят е формулирал и искане за спиране на допуснатото по силата на закон изпълнение на този акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ АРНАУДОВ: Оспорвам жалбата и наведените в нея доводи за незаконосъобразност на административния акт.

Оспорвам също и искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 2223/09.08.2010 година на Заместник-кмета на Община Бургас, допуснато по силата на чл. 217 от ЗУТ.

Представям писмено възражение и доказателства, относими към спора, като моля да ги приемете ведно с административната преписка, представена с нарочно писмо.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене и се даде ход по същество.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника. Намира, че следва да се произнесе по искането за спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на оспорения административен акт при наличните доказателства, както и предвид липсата на други доказателствени искания съдебното дирене да се приключи и се даде ход по същество.

В случая се касае до оспорен административен акт, който по силата на чл. 217 ЗУТ е предварително изпълняем. В този смисъл са налице предпоставките, предвидени в чл. 60, ал. 1 от АПК, а именно възприет по презумпция обществен интерес, изискващ изпълняемост на издадения административен акт. Ето защо, в тежест на жалбоподателя по това искане е да докаже наличието на противопоставим такъв интерес, който да обори презумпцията, възприета от законодателя с нормата на чл. 217 от ЗУТ. Такова доказване в настоящото производство не е проведено, предвид което и искането за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение следва да бъде оставено без уважение като неоснователно и недоказано.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на допуснатото по силата на закон предварителното изпълнение на Заповед № 2223/09.08.2010 година на Заместник-кмета на Община Бургас.

Определението в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от уведомяването за жалбоподателя.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ АРНАУДОВ: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в предвидените от закона форма и съдържание. При издаването му не са допуснати релевираните от жалбоподателя нарушения на материалния закон, не са допуснати и нарушения на административнопроизводствените правила. Административният акт е в съответствие с целта на ЗУТ и ЗУЧК, а именно недопускане на поставяне на преместваеми обекти без разрешение и в отклонение от одобрената схема от МРРБ.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: