ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 23.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети април                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

       2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер    331    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.20 часа се явиха:

 

За касатора – Началник на Митница Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Т., упълномощена от по-рано.

Ответникът – Я.В.С., редовно призован, се явява лично и адвокат К., упълномощен от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча допълнителни доказателства. 

АДВОКАТ К. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. 

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля да отмените първоинстанционното решение, с което е отменено наказателно постановление № 275 от 2008 г. издадено от Митница Бургас и да постановите друго, с което да го потвърдите като правилно и законосъобразно.

АДВОКАТ К. – Моля да отхвърлите жалбата. Считам, че същата е неоснователна. Считам, че решението на Районния съд е правилно и законосъобразно и не страда от посочените в жалбата пороци и като такова следва да бъде потвърдено изцяло от настоящият състав. Искам да акцентирам върху факта, че първоинстанционния съд е установил правилно фактическата обстановка и за извършеният състав на митническо нарушение, констатациите на контролния орган са след като жалбоподателят е сезирал Митницата за митнически формалности за процесната стока. Липсва умисъл от негова страна за извършване на деянието. Моля изцяло да потвърдите решението на Районния съд.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Постановеното решение от Бургаския районен съд като неправилно и незаконосъобразно моля да го отмените. За да постанови, оспореният пред Вас съдебен акт, Бургаския районен съд на първо място в мотивите си за него сочи, че е безспорно доказано, че жалбоподателят не е декларирал стоката, че е установено допуснатото нарушение, но за да отмени наказателното постановление първоинстанционния съд е приел, че деянието не е съставомерно, че допуснато нарушение не е било констатирано от наказващия орган от негова проверка, а с оглед обстоятелството, че самият нарушител е заявил това пред него. Без значение по какъв ред е установено нарушението, същото е констатирано и извършено, поради което намирам решението на Бургаския районен съд за неправилно и моля да го отмените.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: