ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.02.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети февруари                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 3318 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ш.М., редовно  и своевременно призован. Явява се лично и с процесуален представител адв.Г.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно  по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Г. П.Д.на длъжност ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР към ОДМВР Бургас, РУ Поморие, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Съдът докладва, че по делото е постипила молба входящ № 672/17.01.2018 година от ответника по делото Г. П.Д., с която същия уведомява съдебния състав, че не може да се яви в насроченото за днес съдебно заседание, поради служебен ангажимент.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от С.Ш.М., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0320-000280/02.11.2017г., издадена от Г. П. Д., на длъжност полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, РУ Поморие, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на С.Ш.М., ЕГН **********, с адрес: *** е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, именно за 365 дни.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна и постановена при липса на материално предпоставки за налагането й.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.М.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. По доказателствата: Представили сме по делото постановление за прекратяване на наказателно производство, отделно от това сме изискали копие на досъдебното производството, което не  е постъпило по делото. Считам, че същото не е небходимо с оглед  представеното постановление. Предоставям на на съда дали да се изиска повторно. Считам, че делото следва да се реши свевременно  и бързо, с оглед на вредите, които  подзащитния ми търпи към настоящия момент.

                Съдът докладва, че по делото с вх. № 1170/29.01.2018 година е постъпило писмо от РУ Поморие, с което уведомяват съдебния  състав, че материалите по ДП № 320 ЗМ 655-2017 година по описа на РУ Поморие са изпратени на РП Поморие.

          Съдът, след преценка на доказателствения материал, който се съдържа в административната преписка по издаване на оспорения административен акт, както и доказателствата, представени с жалбата намира, че фактическата обстановка по делото е изяснена в пълен обем, поради което не  е небходимо  и не се налага по делото да се прилага ДП№ 320 ЗМ -655/2017 година по описа на РУ Поморие, поради което

                                                О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането  на процесуалния представител на  жалбоподотеля  за прилагане на  ДП № ДП№ 320 ЗМ -655/2017 година по описа на РУ Поморие.

АДВ.М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.М.: Безспорно е установено по делото, че не са налице основания за налагане на принудителна административна мярка. От постановлението на РП Поморие е видно, че в хода на досъдебното производство безспорно е установено с кръвен анализ, че към момента на управлението  на МПС жалбоподателя е управлявал без наличие на алкохол в крътва, което изключва прилагане на принудителна административна мярка. Моля за решение в този смисъл. Моля за съдебно-деловодните разноски по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: