ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми март                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3316 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Л.Ч., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на „ВиК“ ЕАД, редовно призован, се представлява от адв. П., с представено по делото пълномощно от днес.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 2094/19.02.2018 г. от жалбоподателя, в която е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването му в днешно съдебно заседание. Представя доказателства по опис. Изразено е становище по съществото на спора.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от К.Л.Ч. против решение изх. № К-1092-107/09.11.2017 г. на изпълнителен директор на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, с което е отказано да бъде предоставена исканата обществена информация, направена със заявление вх. № К-1092-73/04.09.2017 г. и уточнено с молба вх. № К-1092-101/30.10.2017 г.

 

адв. П.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме административната преписка и представените от жалбоподателя доказателства. Нямам възражение по доклада. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. П.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите жалбата без уважение. Представям писмени бележки по съществото на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,53 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: