Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     900      10.05.2018г.,    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, трети състав, на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Чавдар Д.

 

при секретаря И. Л. като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело номер 330 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 210, ал. 3, във вр. с чл. 215, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Н.С.Г. *** и адрес за призоваване и съобщения гр. Бургас, ул. Фердинандова ***против Решение № 3527 от 15.12.2017 год. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас. В жалбата е изразено мнение, че в хода на производството са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, както и на материалноправните норми. За пропуск на ответната община жалбоподателят счита липсата на подробни разяснения в изпратеното до нея уведомление, в което единствено е споменато че решението касае Заповед по чл.16 ЗУТ. Счита, че решението по чл.210 ЗУТ следва да е било взето преди постановяване на заповедта за одобрение на плана на всеки имот. По- натам се позовава на становището, че оценката на поземления имот преди и след регулацията се прави пет и половина години след одобряване на ПУП, в който случай счита, че пазарните цени са се променили. Изразява мнение, че такадопуснатото нарушение не може да бъде санирано. На последно място се оспорва и редът за извършване на оценката, поради неяснота на критериите, като по мнението на жалбоподателя оценката преди регулация е несправедливо занижена, а тази на имота след регулация – завишена, като липсват мотиви, които да ориентират страната в реда за определянетой, претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответната страна – Община Бургас, се представлява от юрисконсулт Г., която възразява по допустимостта на жалбата, а при условията на евентуалност и по основателността й.

Заинтересованата страна В.Н.Д., редовно призован, не изразява становище.

Заинтересованата страна Т.А.Т. нередовно призована, се явява лично, не възразява да бъде даден ход на делото, но не изразява становище по съществото на спора.

 След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от  АПК, от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което се явява процесуално допустима.

В допълнение следва да се отбележи това, че след като в производството по изработване и одобряване на процесния ПУП – ПРЗ по чл. 16, ал. 1 ЗУТ не е била изготвена предвидената в ал. 4 оценка на комисията по чл. 210 ЗУТ и планът дори е влязъл в сила без нея, то изр. последно на чл. 16, ал. 4 ЗУТ в актуалната му редакция, обн. ДВ бр. 13/07.02.2017 г., регламентиращо самостоятелната необжалваемост на решението на комисията по чл. 210 ЗУТ за определяне на пазарна стойност на имотите отпреди и след урегулирането им, е неприложимо спрямо настоящото административно производство, което е било висящо към момента на влизане в сила на изменението. Подобно разрешение се налага от отчуждителния характер на плана по чл. 16, ал. 1 ЗУТ, притежаващ от момента на влизането си в сила незабавно отчуждително действие, по силата на което от поземлените имоти, предмет на урегулиране с плана, се отнемат до 25% за изграждането на обекти – публична собственост. Тъй като в случая отчуждителният акт /планът по чл. 16, ал. 1 ЗУТ/ е издаден и влязъл в сила още преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, обнародвано в ДВ бр. 13/07.02.2017 г., то по аргумент от противното на пар. 59 ПЗР ЗИД ЗУТ производството по  чл. 16, ал. 4 ЗУТ следва да се довърши по стария ред, което обуславя извод за отсъствие на предпоставката за недопустимост на жалбата срещу решение № 3527 от 15.12.2017 год. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас по смисъла на чл. 159, т. 1 АПК вр. чл. 219, ал. 1 ЗУТ. Аргументи в същия смисъл могат да се почерпят и от определение № 6264/18.05.2017 г. по адм. дело № 3241/2017 г. на ВАС РБ, ІІ отделение.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

От фактическа страна, съда приема за установено следното:

Не се спори, че жалбоподателката и двете заинтересовани страни са собственици на поземлен имот с идентиофикатор ***, бивш земеделски имот  №018184 по КВС, землище на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“, това се установява и от представените на л.67 – скица на поземлен имот, както и Нотариални актове: № 113, том.I, рег. №2137, дело №74/2005г.; №192, том I, рег.№1233, дело №141 от 2005г. и №69, том.II, рег. № 2882, дело №227 от 2006г. Общата площ на бившия земеделски имот е 3644кв.м.

С Решение № 11-11/26.06.2012 год. (обн. Дв бр. 6/18.01.2008 год.), Общински съвет Бургас, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрил подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за общо 32 поземлени имота (ПИ), между които и ПИ № 046001 в местността „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас.

Съобразно скица-проект №15-318241 от 05.07.2017г. на Началника на СГКК Бургас, за поземлен имот (ПИ) № 018184 по КВС е отреден проекто идентификатор 07079.1.1166.

С одобрения ПУП – ПРЗ за цялата местност „Ъгъла“, за съсобствения на жалбоподателката и заинтересованите страни имот е бил отреден УПИ II-1166, в кв.12, землище на кв. Сарафово, с площ от 2 727 кв.м., в устройствена зона Ок.

С цитираното по-горе решение на основание чл.16, ал.1 ЗУТ са били определени площи в размер на 25%, равняващи се на 911 кв.м. от площта на поземления имот, общинска собственост за нуждите на обектите на зелената система, социалната и техническа инфраструктура.

Служебно от страна на общината било инициирано производство по чл. 16 от ЗУТ. По повод на такаинициираното производство, със своя заповед №2385/08.09.2016г. Кметът на Община Бургас възложил на шестчленна комисия определяне на пазарната стойност на общо 47 поземлени имота, сред които на позиция 10 и процесния.

Видно от протокол №34/13.12.2017г., в изпълнение на заповедта комисията заседавала на посочената дата, като възложила на независим лицензиран оценител да определи пазарните стойности на имотите. Изготвено било заключение, според което справедливата пазарна стойност за неурегулираните поземлени имоти, представляващи земеделска земя е в размер на 18,00лв./кв.м., докато стойността на имотите след регулацията според експерта следвало да се определи при цена от 90,00лв. на кв.м.

На база на така изготвените оценки били определени от страна на комисията стойностите на имотите преди и след извършената регулация по реда и при условията на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ. Резултатите от проведеното заседание са били обективирани в цитирания по-горе Протокол № 34/13.12.2017 год. Въз основа на така определените пазарни оценки, Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас е определила пазарната стойност на имота, както следва:

1.                               Неурегулиран имот ПИ с идентификатор ***по КККП на гр. Бургас (бивш имот №018184 по КВС) на землище на к.в. Сарафово, местност „Ъгъла“ представляващ посевна площ трета категория, с площ 3 644 кв.м., при граници ПИ ***, ПИ ***, ПИ ***, ПИ ***, ПИ  07079.1.1165, в размер на 65 592 лева.   

2.                               УПИ II-1166, в кв. Сарафово,  землище на к.в. Сарафово, местност „Ъгъла“, идентичен с поземлен имот с проектен идентификатор *** по КККП на гр. Бургас, с площ 2 727 кв.м., в размер на 245 430 лева.

В цитираното решение е указано, че страните могат да го обжалват по реда на чл. 215 от ЗУТ. Съобщение с изх.№ 94-01-44035/33/29.12.2017г. за такапостановеното решение е било връчено на всяка от заинтересованите страни, като жалбоподателката е получила лично съобщението на 17.01.2018 год.

Недоволна от така постановеното решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас, жалбоподателката Н.Г. е оспорила същото, по повод което оспорване е образувано и настоящото производство. В сезиращата съда жалба е заявено, че неправилно се прилага чл. 210 от ЗУТ, тъй като според жалбоподателката за да има одобрението на ПУП по реда на чл.16 ЗУТ директен отчуждителен ефект, то би следвало към момента на одобряването му оценките на пазарната стойност да са били приети. И тъй като това се прави пет години по-късно, жалбоподателят изразява становище, че разпоредбата на чл.16 ЗУТ в конкретния случай е неприложима, тъй като вече е наличен влязъл в сила ПУП.

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваното решение, настоящият съдебен състав констатира, че то е постановено от компетентен орган,  в кръга на правомощията му и в изискуемата от закона писмена форма, а при издаването му са спазени процесуалните разпоредби на приложимия закон. Този извод се налага поради следните съображения:

На основание чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Липсва спор между страните по отношение компетентността на органа, постановил оспореното решение, а именно комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 2385/08.09.2016 год. на Кмета на Община Бургас.

Безспорно по делото се установява, че необходимостта от постановяване на процесното решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас, обективирано в Решение № 3527 от 15.12.2017 год. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас е възникнала, поради приетото и влязло в сила Решение № 11-11/26.06.2012 год. на Общински съвет Бургас, с което на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за общо 47 поземлени имота (ПИ), между които и поземлен имот с идентиофикатор ***, бивш земеделски имот  №018184 по КВС, землище на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“. В мотивите на оспореното решение, комисията по чл. 210 от ЗУТ е посочила, че одобрения с Решение № 11-11/26.06.2012 год. на Общински съвет Бургас ПУП-ПР е по реда на чл. 16 от ЗУТ.

Правната норма на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ (в относимата към момента на одобряване на ПУП редакция), дава възможност при урегулирането на неурегулирани досега имоти (или такива с неприложена първа регулация по предходен устройствен план) да се отнемат не повече  от 25% от площта им за изграждане на обекти на социалната инфраструктура – публична собственост, озеленени площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. С плана по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ се определят само площи за обекти на социалната инфраструктура – публична общинска собственост.

Съгласно нормата на чл. 16, ал. 3 от ЗУТ със самия план по ал. 1 се определят лицето и площта на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, конкретното им предназначение, характерът и начинът им на застрояване.

В процеса на изработването на този вид план за всеки собственик на недвижим имот се определя равностоен урегулиран имот, като се съобразява местоположението на имота в местността, но не и точните му кадастрални граници. Урегулираният поземлен имот е с пазарна стойност не по-малка от пазарната му стойност преди урегулирането. Така също, отстъпените части от неурегулираните поземлени имоти се придобиват от общината със строго определено предназначение, което не може да бъде променяно. Тези отстъпени площи стават собственост на общината с влизане в сила на плана и за тях не се налага провеждането на отчуждителни процедури по реда на чл. 205 и сл. от ЗУТ.

С плана по чл. 16 от ЗУТ собствеността върху неурегулирани поземлени имоти се трансформира в собственост на УПИ. Разместването на собствеността може да засегне границите на правото на собственост - фактическите граници на поземления имот, площта и местонахождението му. Разместването на собствеността настъпва по силата на самия ПУП. Съгласно чл. 16 от ЗУТ собствениците на поземлени имоти придобиват собственост върху новообразуваните с плана УПИ, а общината придобива собственост върху отстъпените й части от датата на влизане в сила на плана. За да имат такъв вещно правен ефект планът задължително трябва да е одобрен на основание чл. 16 от ЗУТ.

В настоящият случай безспорно е установено, а и не се спори между страните, че одобрения от общински съвет Бургас подробен устройствен план е първи по ред за тези земеделски земи и към настоящия момент е влязъл в сила. С влизането в сила на одобрения с Решение № 11-11/26.06.2012 год. на Общински съвет – Бургас ПУП е настъпил и посочения по-горе вещно правен ефект. В този смисъл, следва да се посочи, че с одобрения ПУП-ПР площта на имота на жалбоподателката е намалена с допустимите 25%. От значение за изясняване на казуса е и обстоятелството, че обявения по надлежния ред ПУП-ПУР не е бил оспорен от жалбоподателката, в частта, касаеща съсобствения й имот, поради което в настоящото производство е недопустимо произнасяне по законосъобразността на влезлия в сила план. По настоящото производство съдът е сезиран с искане за проверка на решението на комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което се определят пазарните стойността на имота преди урегулирането му и пазарната стойност на урегулирания поземлен имот, образуван с плана, единствено с цел установяване на обстоятелството, че новообразуваният имот е с по-висока пазарна стойност от неурегулираният. Съгласно изр. 3 на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ, урегулираните имоти са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл. 210. С оглед на това, предмет на настоящото производство е единствено и само верността на преценката на комисията, че определената пазарна стойност на УПИ е по-висока от тази на същеаствували преди него земеделски имот.

В настоящия случай, съгласно оспореното решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас е определена пазарна стойност за УПИ в размер на 245 430,00 лева, а на имота със земеделско предназначение 65 592,00 лева, т.е. пазарната стойност на урегулирания имот е по-висока от имота, преди урегулирането му.

В хода на настоящото производство, жалбоподателката е ангажирала съдебнооценъчна експертиза, която е имала за задача да определи пазарната стойност на двата имота както към момента на приемане на ПУП за местността „Ъгъла“ в землището на кв. Сарафово, гр. Бургас, така и към момента на постановяване на спорното решение. Същата посочва за земеделския имот пазарна стойност към юни 2012г. 135 427,00 лева, а към декември 2017г. 156 225,00 лева. За образувания УПИ с влезлия в сила ПУП стойностите са съответно 312 013,00 лева към м. юни 2012г. и 266 409,00 лева към декември 2017г.

Анализът на събраните в настоящото производство писмени доказателства и експертиза безпротиворечиво обосновават извод, че определените и приети от комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас пазарни стойности на новообразувания УПИ ІІ-1166 в кв.12 с площ от 2727 кв.м. надвишава пазарната стойност на неурегулирания поземлен имот, поради което липсва противоречие на оспореното решение с нормата на чл. 16, ал. 4, изр. 3 от ЗУТ. Както бе споменато по-гор, самата абсолютна стойност на тези две оценки е ирелевантна за спора, защото отчуждаването настъпва по силата на одобрения ПУП без да се дължи обезщетение от страна на общината.

От мотивите на оспореното решение безпротиворечиво се установява фактическата обстановка, която по същество е фактическото основание за постановяване на решението. В решението са посочени и относимите правни норми, което съставлява правното основание за постановяване на акта. В тази връзка неуведомяването на жалбоподателката за откриване на самото производство по чл.210 ЗУТ не съставлява толкова съществено процесуално нарушение, защото е отстранимо, като жалбоподателката в хода на производството е имала възможност да се запознае с доказателствата по делото и да изрази становище по съществото на спора.

Приетата от комисията оценка е изготвена от сертифициран оценител на недвижими имоти като обстоятелството, че вещото лице е определило в заключението по делото по-различни стойности от тези в решението на комисията по чл. 210 ЗУТ не води до извод за незаконосъобразност на решението като се има предвид, че и в двата случая /в решението на комисията и в заключението на вещото лице/ пазарната стойност на урегулирания ПИ 1709 е определена като по-висока в сравнение с тази отпреди урегулирането му. При това положение както заключението на изготвената по делото съдебно-оценителна експертиза, така и обжалваното решение на комисията по чл. 210 ЗУТ водят все до един и същ основен извод - за спазване на основното нормативно изискване в условията на устройственото планиране по чл. 16, ал. 1 ЗУТ обезщетението на собствениците за отнетите им с плана до 25 % ид. части от площта на имотите да се извърши с равностоен урегулиран поземлен имот. Тъй като значението на приетото в условията на  чл. 16, ал. 4 ЗУТ решение на комисията по чл. 210 ЗУТ се свежда именно до установяване наличието на това обстоятелство, то след като с изслушаната по делото съдебно-оценителна експертиза се потвърждава същият факт, това води до извод за законосъобразност на решението от гледна точка на извършената от комисията съществена преценка за законосъобразността на планирането по чл. 16, ал. 1 ЗУТ.

В целостта си изложеното обуславя извод за неоснователност на оспорването, поради което то следва да се отхвърли от съда съгласно правомощието му по чл. 172, ал. 2 предл. последно АПК.

 

Предвид изхода на правния спор и своевременно направеното искане на пълномощника на ответника за разпределяне на отговорността за разноски, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплатят на община Бургас юрисконсултско възнаграждение за представляването й по делото от юрисконсулт, определено на 100 лв. по реда на чл. 37, ал. 1 ЗПП вр. чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ.

 

Воден от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Г. *** и адрес за призоваване и съобщения гр. Бургас, ул. Фердинандова ***против Решение № 3527 от 15.12.2017 год. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас, с което на основание  чл. 16, ал. 4 ЗУТ са приети пазарни стойности на неурегулиран имот - ПИ с идентификатор ***по КККП на гр. Бургас (бивш имот №018184 по КВС) на землище на к.в. Сарафово, местност „Ъгъла“ представляващ посевна площ трета категория, с площ 3 644 кв.м., при граници ПИ ***, ПИ ***, ПИ ***, ПИ ***, ПИ  ***и на УПИ II-1166, в кв. Сарафово,  землище на к.в. Сарафово, местност „Ъгъла“, идентичен с поземлен имот с проектен идентификатор *** по КККП на гр. Бургас, с площ 2 727 кв.м., в размер на 245 430 лева.

 

ОСЪЖДА Н.С.Г. *** да заплати в полза на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсулт.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС РБ в четиринадесетдневен срок от получаването му от страните по делото.

 

СЪДИЯ: