ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети април                           две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 330по описа за 2018година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.Г., редовно уведомен, не  се  явява лично.За нея адв.Я., с представено пълномощно  по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена,  изпраща процесуален представител ю.к.Г., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.Т., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Н.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице Б.К.К..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ. Я.: Моля, да се даде ход на делото.

Ю.К.Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира,  че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че ответната страна е представила по делото следните писмени документи: С молба входящ № 2646/06.03.2018 година е представила доказателства за датата на връчване на решение №3527/15.12.2017 годсина, а именно: писмо рег.№ 94-01-44035(33)/29.12.2017 г., известие за доставяне № ИД PS 8000 01TGZN V. Със заявление  вх.№ 4585/20.04.2018 година е представила препис-извлечение от протокол №11/26.06.2012 година, заповед /2385/08.09.2016г. на кмета на Община Бургас, Заповед № 565/02.03.2016г.на кмета на Община Бургас и Заповед № 1715/14.07.15 годинна кмета на Община Бургас.

СТРАНИТЕ:Да се приемат представените доказателства.

Съдът, с оглед становището на процесуалните представители на страните и по доказателствата,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА писмо рег.№ 94-01-44035(33)/29.12.2017 г., известие за доставяне № ИД PS 8000 01TGZN V, препис-извлечение от протокол №11/26.06.2012 година, заповед /2385/08.09.2016г. на кмета на Община Бургас, Заповед № 565/02.03.2016г.на кмета на Община Бургас и Заповед № 1715/14.07.15 годинна кмета на Община Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№3871/03.04.2018година  т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице К..

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

Б.К.К.- На 60 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

 

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ.Я.:Нямам въпроси към вещото лице К..

Ю.К.Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на процесуалните представители на страните

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА така представеното заключение на вещото лице Б.К. К.,  на която да бъде изплатено възнаграждение в размер на 586.00 лева,  300.00 лева, от които да се изплатят от внесения по делото депозит,  като  съдебният състава задължава жалбоподателя в 7 дневен срок от днес да доплати сума в размер на 286.00 лева по сметка на Административен съд Бургас.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ. Я.: Поддържаме  жалбата. Моля да бъде отменено решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ, поради изложените в жалбата аргументи.  Моля за срок за писмени бележки. Моля за  присъжане на направените по делото разноски, а именно: 586.00 лева за експертизата, адвокатско възнаграждение в размер на  600.00  лева и държавна такса в размер на 10.00 лева.

 

Ю.К.Г.: Считам жалбата за процесуално недопустима, като административен акт, който не подлежи на самостоятелно оспорване. Алтернативно считам жалбата за неосноватлена и недоказана.Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение.

Съдът предоставя 7 дневен срок за писмени бележки на страните.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: