ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На единадесети април                                     две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 330 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.Г., редовно уведомен, не  се  явява лично. За нея адв.Я., с представено пълномощно  по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно уведомен,  не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.Т., нередовно призована,  се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Не живея на посочения адрес в настоящия момент. Там живее дъщеря ми. Случайно открих уведомлението. Дойдох да се запозная с делото в деловодсвото. Никой ни ми е връчвал призовка.  Видях датата за заседанието и се явявам лично. Не възразявам въпреки  нередовното призоваване да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Н.Д., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Не се явява вещото лице Б.К.К..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Я.: Моля да  се даде ход на делото.

 

          Предвид  изявлението на заинтересованата страна Т.Т., както и становщето на адв.Я. съдът намира,  че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от Н.С.Г., ЕГН **********, с адрес: *** против Решение №3527/15.12.2017 година на Комисия по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас.

Указва  на  страните следната доказ тежест. В тежест на жалбоподателят Г. е, да докаже  соченото от нея позитивно твърдение,  че оценката на Комисията по чл.210 от ЗУТ на процесния имот преди урегулирането му с влязла в сила заповед за това е с по-висока стойност от стойността на образувания от него УПИ. В тази връзка  съдът е назначил  по служебно поставения въпрос и такъв от страна на процесуалния представител на жалбоподателя  съдебно-оценъчна експертиза.

Наред с това съдебният състав докладва, че по делото от община Бургас е представена пълната административна преписка на комисията по чл.210 от ЗУТ при общината, свързана с приемане на оспореното решение.

АДВ.Я.: Поддържам жалбата. В така представената преписка  е видно, че оценката на имота преди регулацията е крайно занижена, независимо, че оценката е извършена от експерт оценител. Същият се е позовал на  обяви  във вестник „Ало Бургас“, които касаят както урегулирани,  така и неурегулирани имоти, но ги е посочил като ценообразуващи за урегулирани имоти. Освен всичко това, без какъвто и да е мотив и  фактическо основание е определена цената на имота. Да се приеме преписката.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Предоставям на съда. Моля  при изготвяне на решението да бъда уведомена за това  на телефон: ***

Съдът счита, че следва да приема пердставената административна преписка, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената от административния орган административна  преписка, в цялост.

Докладва, че по делото е постъпило своевременно заключението по назначената СОЕ, но предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна Т.Т. съдебния секретар обосновано е уведомила вещото лице за това обстоятелство, поради което и с оглед неявяването му в днешното съдебно заседание експертизата не може да бъде изслушана. Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 25.04.2018 година от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 Да се уведоми вещото лице Б.К..

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: