Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №628

 

гр. Бургас, 3 април  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                 ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                     АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД 330/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от М.М.С., чрез процесуален представител адвокат Л.Г., против Решение № 193 от 11.12.2014г., по н.а.х.д. № 465 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0302-000291/18.08.2014г., издадено от Началника на РУП Царево, с което на М.М.С. ***, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложено наказание – глоба, в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

Касаторът, иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон, като е приел, че при издаване на наказателното постановление не са опуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Като такива сочи липса на конкретика относно посочената като нарушена разпоредба от Закон за движение по пътищата и липса на конкретика при посочване на приетата за приложима санкционна норма. Според касатора тези нарушения са се отразили пряко в негативен аспект върху правото му на защита, като са ограничили възможността за реализирането му в пълен обем.

В съдебно заседание пълномощникът на касатора поддържа жалбата и направеното с нея, искане.

Ответникът по касационната жалба редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас намира жалбата за неоснователна. Според него решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Настоящият състав на съда намира направените с нея възражения за неоснователни.

Първоинстанционният съд е направил законосъобразна преценка за това, че при издаване на наказателното постановление не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че нарушението, за което е наложена санкция, е доказано по категоричен начин.

С оспореното пред първоинстанционния съд наказателното постановление настоящият касатор е бил санкциониран за това, че на 10.08.2014 г. около 2:30 часа в с. Лозенец е управлявал лек автомобил след употреба на алкохол с концентрация 0,78 промила, което е установено с техническо средство – дрегер, и впоследствие концентрация на алкохол в кръвта от 0,67 промила, установена посредством извършено медицинско изследване.

Наказващият орган е посочил, че изпълнителното деяние на нарушението е управление на превозно средство под въздействието на алкохол с концентрация над 0,5 до 1,2 на хиляда и като нарушена е указал разпоредбата на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. За санкционирането на това деяние е приложена разпоредбата на чл. 174, ал.1 от ЗДвП.

Съдът намира, че всички факти, които са от значение за реализиране правото на защита на санкционираното лице, са изложени в пълнота. Нещо повече, наказващият орган изобщо не е бил длъжен да посочва разпоредбата на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, тъй като всички обективни и субективни елементи на конкретното нарушение се съдържат в хипотезата на приложената санкционна разпоредба.

В случая  с оглед изложените в наказателното постановление факти  и приложената въз основа на тях санкционна норма, не съществува каквато и да е пречка за наказаното лице да разбере в извършването на какво нарушение е обвинено, кой е приложимият закон и съобразно това да организира защитата си.

По тези съображения, съдът намира, че по отношение на оспорения съдебен акт не са налице касационни основания, предпоставящи извод за отмяната му.

На основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 193 от 11.12.2014г., по н.а.х.д. № 465 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: