Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  913

 

гр. Бургас, 1 юни  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХV състав, в съдебно заседание на трети май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

 ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧАВДАР ДИМИТРОВ

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 330/2012 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас, подадена от юрисконсулт Н., против Решение №2476/18.11.2011 година, постановено по н.а.х.д. №2394 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление №02-0201645/13.05.2011 година на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „КЕЦ” ООД гр. Бургас, представлявано от В.К.за нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание – имущества санкция, в размер на 5 000 лева.

Касаторът заявява неправилно приложение на материалния закон при постановяване на обжалвания съдебен акт. Иска неговата отмяна и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за основателна по изложените в нея съображения.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Пред първоинстанционния съд са били доказани следните факти:

На 18.03.2011 година при извършена проверка от служители на Инспекцията по труда гр. Бургас по спазване на трудовото законодателство в обект бистро „Београд” гр. Бургас, стопанисвано от фирма „КЕЦ” ООД, е било установено, че до работа са допуснати лицата С.Й.Й. и Е.Г.Т., преди да са им предоставени екземпляри от сключени трудови договори, подписани от двете страни и копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверени от ТД на НАП, в нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ. Дадени са указания работодателят да не допуска до работа работници и служители преди да изпълни задълженията си по чл. 62 и чл. 63 от КТ, свързани с предоставяне на екземпляри от сключени трудови договори, подписани от страните и копия от регистрираните уведомления в ТД на НАП. Посочен е срок за изпълнение на предписанието 26.03.2011 година.

Резултатите от проверката са отразени в Протокол № 653/18.03.2011 година. На същата дата проверяващите са съставили списък на работещите в бистрото, като в този списък фигурират като заемащи длъжност „сервитьор” лицата С.Й.Й. и Е.Г.Т.. Пак на същата дата С.Й.Й., в нарочна справка е декларирал, че работи като сервитьор в ресторант „Београд” от 16.03.2011 година, като е посочил работното време, почивните дни и размера на трудовото си възнаграждение.

На проверяващите е бил представен екземпляр от трудов договор, сключен със С.Й.Й. на дата 17.03.2011 година. Трудовият договор е подписан от работника и управителя на дружеството-жалбоподател. След датата на извършване на проверката пред административнонаказващия орган е била представена справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ с дата 19.03.2011 година, в която е посочено, че са заверени уведомления за договори, сключени след 01.01.2003 година на лицата С.Й.Й. и Е.Г.Т. – сервитьори при работодател „КЕЦ” ООД. Въз основа на тези факти на 25.03.2011 година е съставен АУАН, в който като нарушение, извършено на 18.03.2011 година от „КЕЦ” ООД е посочено допускане до работа на лицето С.Й.Й. без да са представени екземпляр от сключения трудов договор подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ заверено от ТД на НАП. В АУАН е посочено, че фактите са установени включително след извършване на проверка на допълнително представени документи от управителя на дружеството. Актът е бил съставен в присъствието на последния и по него не са направени възражения. Такива не са депозирани и в предвидения в закона срок. На 13.05.2011 година е издадено оспореното пред Районния съд наказателно постановление за посоченото в АУАН нарушение, с което е наложена и съответната санкция.

Районният съд е приел, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като е било доказано, че нарушението е извършено частично, а именно С.Й. е осъществявал трудова дейност като сервитьор със сключен трудов договор на 17.03.2011 година, но без копие от уведомлението да НАП. Приел е, че въпросното уведомление е издадено на 19.03.2011 година, ден след извършената проверка, но преди издаване на АУАН, поради към момента на издаване на АУАН не е осъществен съставът на чл. 63, ал. 2 от КТ. Настоящият състав на съда приема този извод за незаконосъобразен.

Моментът на извършване на нарушението би могъл да не съвпада с датата на неговото установяване с АУАН. Обратното на това е приел първоинстанционният съд. В настоящия случай с АУАН е установено  извършено на 18.03.2011 година нарушение. Затова е издадено и наказателното постановление. В този смисъл задължение на административнонаказващия орган е да докаже, че именно на 18.03.2011 година санкционираното лице е допуснало да работа С.Й. без да му бъде връчен трудов договор, подписан от страните, и заверено уведомление. Такова доказване е проведено пред първоинстанционния съд. Фактът, че преди датата на издаване на АУАН санкционираното лице е представило справка за регистрирани в НАП уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ, включително такова за С.Й.Й. не може да изключи извод за съставомерност на деянието по чл. 63, ал. 2 от КТ. Последната норма предвижда задължение за работодателя да допусне до работа лице, което има сключен трудов договор, подписан от двете страни и на което му е връчено копие от уведомлението, заверено от съответната дирекция на НАП. В настоящия случай няма никакви доказателства, че към 18.03.2011 година работникът е разполагал с валиден трудов договор и е притежавал копие от уведомлението.

Настоящият състав намира за необходимо да отбележи, че тезата на първоинстанционния съд за „частично извършено нарушение” противоречи на материалния закон. Кодексът на труда предвижда санкция за работодател, който е допуснал до работа лице, по отношение на което не е налице която и да е от кумулативните предпоставки – подписан трудов договор и връчено уведомление. Поради това, липсата на една от тези предпоставки безспорно сочи на осъществен състав на извършено нарушение по чл. 63, ал. 3 от Кодекса на труда.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваното решение като незаконосъобразно следва да бъде отменено, а наказателното постановление потвърдено.

Затова и на основание чл. 221 АПК, ХV състав на Административен съд – гр. Бургас,

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение №2476/18.11.2011 година, постановено по н.а.х.д. №2394 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-0201645/13.05.2011 година на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „КЕЦ” ООД гр. Бургас, представлявано от В.К. за нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание – имущества санкция, в размер на 5 000 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: