Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ /30.03.2011 година, град Бургас    

 

Административен съд - Бургас, XІ състав, в съдебно заседание на тридесети март, две хиляди и единадесета година, в състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа  докладваното от съдия Енчев АХД № 330/2011 година:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във вр. с чл. 215 ал. 1, във вр. с чл.57а ал. 3 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на „Найт Ентъртеймънт” ЕООД, гр. ***, представлявано от Живко Стоянов – управител против заповед № 2523/16.09.2010 година на зам. кмета на Община Бургас. Със заповедта е наредено на жалбоподателя да премахне собствения си преместваем обект – дървена скара с площ 546 (петстотин четиридесет и шест) кв.м. и слънцезащитна тента към открит бар „Уайт Хаус”, находящ се на плажовата ивица на морски плаж „Бургас - Север” в град Бургас. С административния акт е разпоредено и прекъсване на водоподаването и електрозахранването на обекта.

В жалбата се поддържа, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като в хода на административното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно е приложен материалния закон. Претендира се присъждане на разноски.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на оспорването.

Жалбата е допустима , подадена е в установения от закона срок от лице с правен интерес от оспорването.

От фактическа и правна страна, съдът приема за установено следното.

На 26.07.2010 г. е бил съставен констативен акт с № 34 – 3 (КА), в който са отразени резултати от извършена проверка от служители на Община Бургас, на 08.07.2010 година, на преместваем обект – дървена скара с площ 546 кв.м. и слънцезащитна тента към открит бар „Уайт Хаус”. Установено е, че обектът е поставен, без да е издавано разрешение за това.

На 10.09.2010 година срещу КА са били депозирани възражения. Твърди се, че констатирания обект не е със самостоятелно значение, а е поставен за улеснение на туристите при осигуряване на достъп до заведение „Уайт Хаус” – обект, поставен въз основа на разрешение, издадено от Община Бургас. Дървените скари и слънцезащитни навеси са поставени единствено за удобство на посетителите на морския плаж, поради което не представлявали преместваем обект по см. на чл. 56 ЗУТ.

Със заповед № 2523/16.09.2010 година на заместник-кмета на Община Бургас е наредено на „Найт Ентъртеймънт” ЕООД да премахне, описания по - горе преместваем обект.

Пред съда, жалбоподателят излага идентични с тези по възражението аргументи. Намира, че при издаване на оспорената заповед са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила- липса на уведомяване по см. на чл. 26 АПК за началото на административното производство.

Съдът счита, че тези твърдения са неоснователни.

Обжалваната заповед е издадена от заместник - кмета на Община Бургас, с оглед правомощията, делегирани му със Заповед № 3544/23.12.2008 година, издадена от кмета на Община Бургас.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че неуведомяването му за началото на административното производство е порок, обуславящ незаконосъобразността на оспорения акт.

Законът изисква съставяне на писмен документ за обстоятелствата, които са релевирани в нормата на чл. 57а ал. 1 ЗУТ, който следва да се връчи на собственика на съоръжението. Никъде не се установява задължение за присъствие на собственика при извършването на проверката, още по-малко за уведомление на същия за момента /дата и час/ на извършване на проверката. Данните по делото сочат еднопосочно, че за установените от проверката и релевирани в чл. 57а, ал. 1 ЗУТ обстоятелства, има съставен писмен документ от служители на общинската администрация, който е връчен на надлежното лице, дадени са указания за право на възражения в тридневен срок. Това право е реализирано, като жалбоподателят е представил възражения по акта.

Самата процедура на чл. 57а, ал. 2 ЗУТ се явява особена, с оглед установеното в общия процесуален закон (АПК) и тя е тази, която съдът следва да проследява, доколкото установява нещо друго. По тези съображения, съдът намира, че особеното производство, установено в ЗУТ в настоящия случай е спазено, не са допуснати съществени нарушения на същото и на тази плоскост заповедта се явява законосъобразна.

Налице е  преместваем обект по смисъла на чл.56 ал.1 от ЗУТ, както с оглед конструкцията му, така и с оглед предназначението за което се използва. За това по отношение на него е приложима и нормата на  чл.57а от ЗУТ.

Съгласно нормата на чл. 56 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). За обектите по ал.1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет. Процесният обект е преместваем, тъй като и според твърденията на жалбоподателя има обслужваща функция по отношение на разрешения търговски обект „Уайт Хаус”. Аргумент в тази насока е и квадратурата на обекта, което изключва наведения аргумент, че само улеснява подхода към заведението.

Жалбоподателят не опровергава констатациите за липса на издадено разрешение за поставяне на обекта. Последният факт, обуславя приложимост на разпоредбата на чл. 57а ал.1 т.1 от ЗУТ.

По изложените съображения, съдът, намира че оспорената заповед е издадена при правилно приложение на процесуалния и материалния закон.

Затова, на основание чл. 172 ал. 2 от АПК и чл.215 ал.5 от ЗУТ, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Найт Ентъртеймънт” ЕООД - *** против заповед № 2523/16.09.2010 година на заместник - кмета на Община Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

СЪДИЯ: