ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 01.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На първи март                                           две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 330 по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

 

За жалбоподателяНайт Интертейтмънт” ЕООД - редовно призован, не се явява представител.

 

Постъпило е писмено становище от представляващия дружеството Ж.С., с което се изтъкват причини, поради които лицето е възпрепятствано да се яви в съдебното заседание. Не се противопоставя да се даде ход на делото. Поддържа се подадената жалба и искането за спиране на предварителното изпълнение.

 

Ответникът Община Бургас - редовно призован, не се представлява.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на  Найт Интертейтмънт” ЕООД против заповед № 2523/16.09.2010 г. на зам.-кмета на Община Бургас.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа с вх.№ 1844/25.02.2011 г.

 

В залата се явява юк. Стоян Арнаудов - процесуален представител  на ответника.

 

СЪДЪТ ЗАПОЗНАВА юк. Арнаудов с процесуалните действия извършени до момента.

 

ЮК. АРНАУДОВ: Оспорвам жалбата.

По искането за спиране, считам че е неоснователно и недоказано.

Моля да приемете допълнително схемата на преместваемите обекти на Морски плаж Бургас, от която се установява местоположението и площта на обекта, за който е издадено разрешение, както и писмо на МРРБ, от което е видно, че е недопустимо на концесионната територия да се разполагат каквито и да е скари, заградителни или други обекти, които препятстват плажуването на плажа, тъй като с тяхното поставяне се нарушава императивната разпоредба на ЗУЧК, относно максимално допустимата площ, която могат да заемат преместваемите обекти върху плажната ивица.

 

С оглед изявленията на процесуален представител на ответника съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА схема на преместваемите обекти на Морски плаж Бургас -Север и приложеното към нея съгласувателно писмо изх.№70-00-1551/25. 02.2010 г.  на Министъра на РРБ Росен Плевналиев.

 

ПРИЕМА писмо изх.№ 04-06-14/14.07.2010 г. на кмета на Община Бургас.

 

ПРИЕМА доказателствата приложени към жалбата, съгласно описа на л. 6 от делото – „Приложение:”.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ХОД  на устните състезания по искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорения акт, както и по съществото на спора.

 

 

ЮК. АРНАУДОВ: Моля да отхъвлите искането за спиране на допуснатото от ЗУТ предварително изпълнение на заповедта  като неоснователно, недоказано и необосновано. Не се установява, че са налице интреси, които могат да се противопоставят на обществено значимия интерес, въведен с разпоредбата на чл. 217 от ЗУТ. Ето защо, моля да отхвърлите искането.

По същество считам, че са налице доказателства, от които се установява, че поставените скари са разположени върху плажната ивица на концесионната територия, без издадено разрешение за поставяне. Поставянето на скарите е в противоречие с одобрената от МРРБ схема за преместваемите обекти, както и в противоречие с императивната разпоредба  на чл.10, ал. 2 от ЗУЧК, относно максимално допустимата площ на преместваемите обекти, които се допускат да бъдат разположени на плажната ивица на черноморското крайбрежие.

 

По искането за спиране на изпълнението на оспорения акт, съдът констатира следното:

Заповед № 2523/16.09.2010 г. на заместник-кмета на Община Бургас е издадена на основание чл.57а, ал. 3 от ЗУТ. Този административен акт е от категорията административни актове, чието предварително изпълнение е допуснато по силата на закона. По изключение съдът може да спре неговото изпълнение по реда на чл. 217, ал. 2 от ЗУТ, когато от страна на жалбоподателя е установен правнозначим интерес, който може да бъде противопоставен на обществения интерес, призумиран по силата на закона. Проявлението на обществен интерес не е изрично посочено със съответните си форми от ЗУТ, затова по аналогия следва да се приеме, че тези проявни форми са посочени в чл.60, ал. 1 от АПК.

В настоящото производство дружеството-жалбоподател не е ангажирал каквито и да е доказателства, с които да обори законовопризумирания обществен интерес. Не са представени и доказателства, от които да бъде направен извод за настъпване на значителна или труднопоправима вреда по смисъла на чл.166, ал. 2 от АПК. Не  са представени доказателства за стойността на съоръжението, описано в оспорения акт, за неговите конструктивни особености, или за други обстоятелства, от които може да се направи извод, че при предварителното му премахване, в хода на съдебното оспорване, в правната сфера на дружеството-жалбоподател ще настъпят значителни неблагоприятни последици.

Обратно, видно от административната преписка по делото и от констативния акт приложен към оспорената заповед, съоръжението което е описано в оспорената заповед, разкрива характеристиките на преместваем обект. Това е дървена скара разположена върху плажната ивица, както и слънцезащитна тента, разположена към открит бар. Естеството на тези съоръжения предполага възмжоност те да бъдат демонтирани без значителни, или с никакви повреди, поради което и съдът намира, че твърденията на жалбоподателя по оборване на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение са останали недоказани.

С оглед на изложеното  и като има предвид доказателствената тежест в производството по разглеждане на искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорения акт, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на изпълнението на Заповед № 2523/16.09.2010 г. на заместник-кмета на Община Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

                                                        СЪДИЯ:

 

По съществото на спора, съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: