ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На седми февруари                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 3302 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „Ривас Павлова“ ЕООД, редовно призован,  не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Национална агенция по приходите, редовно призован, се представлява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Христо Колев.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№1568/06.02.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Н., с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие, изразява становище по направеното възражение за подсъдност, поддържа исковата молба и моли същата да бъде уважена, както и да бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски. Към молбата са приложени писмени бележки, списък на разноските и пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да не се дава ход на делото и същото бъде изпратено по подсъдност на Административен съд-София, като съображения за това сме изложили в отговора по исковата молба, които поддържаме.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

 

По направеното възражение за подсъдност, съдът съобрази следното:

Съгласно чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 98 от 2012 г.) от ЗОДОВ искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. В настоящия случай искът се предявява по настоящия адрес и седалището на увредения, поради което компетентен да се произнесе е Административен съд –Бургас.

Водим от горното, съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по искова молба на „Ривас Павлова“ЕООД на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Национална агенция по приходите за изплащане на обезщетение в размер на 4442,00лева, представляващи имуществени вреди,  ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане и съдебни и деловодни разноски по настоящото производство - държавна такса и адвокатски хонорар. Имуществените вреди се претендират за платени хонорари за правна  помощ по НАХД № 1882/2017г. на Районен съд – Бургас, с решението на което е отменено наказателно постановление №236/22.02.2017г..

 

ИЗИСКАНО е и е ПРИЛОЖЕНО по делото НАХД№1882/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ отговор вх.№874/22.01.2018г. от ответника по исковата молба, като се оспорва иска като неоснователен и недоказан. Изразява се становище, че следва да искът да бъде разгледан от Административен съд град София.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам исковата претенция. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства и делото на Районен съд Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима и отговаря на изискванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с исковата молба и от ответника писмени доказателства.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с исковата молба и от ответника писмени доказателства.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото НАХД№1882/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

 

СТРАНИТЕ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема г-жо съдия, моля да оставите без уважение исковата молба по съображения изложени в  отговора ни по нея, приложен по делото. Моля да ни бъдат присъдени разноски.

 

ПРОКУРОРЪТ: Двата иска са основателни съгласно тълкувателно решение№1 от 15.03. 2017г. на ВАС, но единият е завишен, с оглед правилата на Наредба №1 за определяне на адвокатския хонорар  и като такъв следва да бъде намален, а другия уважен като правилен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.52 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: