Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       1555                                    01.08.2018 година                                гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на единадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                       Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря М.В., като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 32 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е образувано по повод постъпила жалба от Ю.М.И. с ЕГН ********** и Д.Х.Х. с ЕГН **********, двете с адрес за призоваване и връчване на съобщения: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 90, ет. 1-2, против Заповед № РД-01-648/17.11.2017 г., издадена от кмета на община Царево. С оспорената заповед е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж „Жилищна сграда с РЗП 90.20 кв.м.“ в ПИ 66528.501.242 по кадастралната карта на с. Синеморец, община Царево, и е забранен достъпът до строежа, считано от 28.11.2017 г.

В жалбата се сочи, че приложеният в административната преписка констативен акт № 16 от 27.09.2017 г. е съставен в отсъствие на жалбоподателите, не е посетен имотът и не е извършвана проверка в същия, а на посочената дата не е извършвано описано в акта строителство в имота- ръчно декофриране на бетонов фундамент кота „0“, поради което и не е налице основание да бъде разпоредено спиране на СМР. Твърди се, че жалбоподателите са изпълнили задължението си по чл.157, ал.5 от ЗУТ да уведомят община Царево за започване на СМР по влязлото в сила разрешение за строеж № 123/31.05.2017 г., издадено от главния архитект на община Царево, като са подали заявление с вх.№ 94-01-2212/14.06.2017 г. за издаване на протокол за строителна линия и ниво, но от страна на общинската администрация не е било изпълнено задължението по чл.157, ал.6 от ЗУТ да бъде изпратен на строежа съответен служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ с цел съставяне на протокола. По същество се иска отмяна на заповедта. Претендират се разноски.

В съдебното заседание процесуалният представител на жалбоподателите поддържа жалбата. Счита, че не е налице основание за издаване на заповедта. Допълнителни доводи за незаконосъобразност на оспорваната заповед излага в писмена защита. Моли за отмяна на заповедта. Претендира разноски.

Пълномощникът на ответната страна заявява становище за неоснователност на жалбата, като подробни доводи по съществото на спора излага в писмени бележки. Твърди, че не е съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, тъй като заявлението не е подадено в срок- същото е подадено на 14.06.2017 г., т.е. в деня преди влизане в сила на строителната забрана, считано от 15.06.2017 г. Представя административната преписка по издаване на оспорения акт. Моли за отхвърляне на жалбата и присъждане на направените разноски по делото.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С разрешение за строеж № 123/31.05.2017 г. е разрешено на жалбоподателите Ю.М.И. и Д.Х.Х. да построят жилищна сграда с РЗП 90.20 кв.метра в ПИ № 66528.501.242, по кадастралната карта на с. Синеморец, община Царево. На 14.06.2017 г. е депозирано от същите заявление образец УТ-23 до главния архитект на община Царево за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за жилищната сграда, заведено в община Царево с вх. № 94-01-2212/14.06.2017г. (на лист 23 от делото), ведно изискуеми документи по опис.

На 12.07.2017 г. в 15.40 часа е извършена проверка на строежа от служители на община Царево, в присъствието на лицето Боряна Димитрова- гост на собственика. При извършването и́ е констатирано, че на обекта се намират строителни работници и се извършват строително-монтажни дейности- декофраж на фундамент, декофраж на заляти основи, ръчно декофриране на кофражни платна от бетоновия фундамент- основи до кота „0“, както и че на строителната площадка са складирани строителни материали- дървен материал, дъски, дървени платна, арматурно желязо и земна маса. Тези констатации са отразени в констативен протокол от 12.07.2017 г. (на л. 13 от делото). Съставен е и констативен акт № 17/27.09.2017 г. (на л. 20), в който е посочено, че в поземления имот с идентификатор 66528.501.242 в с.Синеморец е започнало строителство на жилищна сграда с РЗП 90.20 кв.м, със собственици и възложители Ю.М.И. и Д.Х.Х., без съставен протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Отбелязано е, че строежът е пета категория, строителството е започнало през месец юни/юли 2017 г., като в момента на проверката се извършва ръчно декофриране на кофражни платна от изграден бетонов фундамент- основи до кота „0“, в нарушение на чл. 157, ал.1 от ЗУТ и чл. 224, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

Съставеният констативен акт е изпратен на собствениците на имота с писма с обратни разписки ИД PS 8260 003FNO Q и № ИД PS 8260 003FNP R. Писмата са върнати с отбелязване, че получателят отсъства, поради което констативният акт е залепен върху дървената ограда на имота и на информационното табло в Община Царево. Срещу акта е подадено възражение с вх. № 94-01-4114/15.11.2017 г. от Ю.М.И. (на л. 15), в което се сочи, че същият е съставен в нейно отсъствие, както и че на 27.09.2017 г. не е извършвана проверка в имота. Във възражението са наведени твърдения, че И. е подала на 14.06.2017 г. заявление за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, но до този момент няма информация същото да е разгледано и заверено. Посочено е, че всички дейности в имота, в т.ч. ивичен фундамент до кота „0“, са извършени в съответствие с одобрения инвестиционен проект, съгласуван на 15.05.2017 г. и разрешението за строеж № 123/31.05.2017 г., след подаване на заявлението с вх. № 94-01-2212/14.06.2017 г.

Въз основа на съставения констативен акт е издадена оспорената заповед на кмета на община Царево, с която на основание чл.224а, ал.1 от ЗУТ е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж „Жилищна сграда с РЗП 90.20 кв.м.“ в ПИ 66528.501.242, по кадастралната карта на с. Синеморец, общ. Царево, и е забранен достъпът до строежа, считано от 28.11.2017 г. Възражението на И. е намерено за неоснователно, поради липса на доказателства за съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия и ниво, и заверена заповедна книга за строежа.

При тези фактически данни съдът намира от правна страна следното:

Оспорената заповед е издадена в изискуемата писмена форма, от компетентен орган- кмет на община Царево, овластен с нормата на чл.224а, ал.1 от ЗУТ. При извършената служебна проверка съдът не констатира нарушения на административнопроизводствени правила. Изпълнена процедурата, предвидена в чл.224а, ал.2 от ЗУТ. Разгледани са и представените възражения срещу съдържащите се в констативния акт констатации.

Заповедта е надлежно мотивирана от административния орган, като в изложените от последния мотиви се съдържат достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за издаването и́ и те по същество не се оспорват от жалбоподателите. В нея са изложени обстоятелствата, установени при извършената проверка на строежа, така, както са отразени в констативния акт, съставен от длъжностни лица в администрацията на органа, осъществяващ контрол по строителството. Изложено е, че са извършени СМР без съставен протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, поради което строежът е в нарушение по смисъла на чл.224, ал.1, т.5 от ЗУТ. В раздел III „Изпълнение на строежа“ е изрично вписано, че ръчното декофриране на кофражни платна от изградения бетонов фундамент- основи до кота „0“ се извършва към момента на проверката- на 12.07.2017 г., поради което и съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателите в писмената защита, че е налице несъответствие между мотивите на обжалваната заповед и издадения констативен акт. Обстоятелството, че строежът се извършва в нарушение на строителната забрана е посочено в съставения констативен прокотол от 12.07.2017г., но основание за образуване на административното производство е не този протокол, а съставеният констативен акт.

Според настоящия съдебен състав заповедта е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби. Съгласно нормата на чл.224а, ал.1 от ЗУТ кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от четвърта до шеста категория с нарушения по смисъла на чл. 224, ал. 1 от същия закон. В мотивите на оспорената заповед е посочено, че строежът е извършван в нарушение на чл.157, ал.1 от ЗУТ, според който за начало на строежа, съобразно издаденото разрешение за строеж, се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква- датата на заверка на заповедната книга. Отбелязано е, че строежът е започнал и са извършвани СМР без съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, поради което е налице хипотезата на чл.224, ал.1, т.5 от ЗУТ.

Между страните не е спорно, че протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия и ниво не е съставен, както и че не е заверена заповедната книга за строежа. Според жалбоподателите това се дължи на бездействие на общинската администрация да изпълни свое задължение, установено в чл.223, ал.2 от ЗУТ, като изпрати лице за съставяне на протокола. Според настоящия съдебен състав възражението е неоснователно. При липса на протокол за строителна линия и ниво и/или липса на заверена заповедната книга, изпълнението се спира и се забранява достъпа до строежа, съгласно нормата на чл.224, ал.1, т.5 от ЗУТ. Ирелевантни за законосъобразността на заповедта са причините за неизпълнение на горните изисквания, а и неявяването на служителя на определената в искането дата не е обстоятелство, което препятства съставянето на протокола, съгласно нормата на чл.157, ал.6 от ЗУТ. Наред с изложеното, считано от 15.06.2017 г. е влязла в сила забраната за извършване на СМР в с. Синеморец, установена със заповед № РД-01-257/03.05.2017 г. на кмета на община Царево, която представлява самостоятелно основание за преустановяване изпълнението на строежа.

Жалбоподателите оспорват съдържащите се в констативния акт констатации, като твърдят, че на 27.09.2017 г. не са извършвани в имота строителни дейности, нито е извършвана проверка. Възражението е неоснователно, доколкото проверката в имота е извършена не на посочената дата, а на 12.07.2017 г., както  се сочи в констативния акт и в констативния протокол за резултатите от извършената проверка, съставен на същата дата.

Предвид изложените съображения съдът приема, че са налице установените в нормата на чл.224, ал.1, т.5 от ЗУТ материалноправни предпоставки за издаване на обжалваната заповед. Ето защо, жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.

         С оглед формирания извод за неоснователност на жалбата и своевременно направеното искане, на основание чл.143, ал.3 от АПК следва да се присъдят на ответната страна разноските по делото, възлизащи на 600 лева- заплатено възнаграждение по договор за правна защита и съдействие сер. № 0000072087 и преводно нареждане от 12.03.2018 г.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.М.И. с ЕГН ********** и Д.Х.Х. с ЕГН **********, двете с адрес за призоваване и връчване на съобщения: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 90, ет. 1-2, против Заповед № РД-01-648/17.11.2017 г., издадена от кмета на община Царево, за спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж „Жилищна сграда с РЗП 90.20 кв.м.“ в ПИ 66528.501.242 по кадастралната карта на с. Синеморец, община Царево, и забрана достъпа до строежа, считано от 28.11.2017 г.

ОСЪЖДА Ю.М.И. с ЕГН ********** и Д.Х.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението.

СЪДИЯ: