ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 32 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.16 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Ю.М.И. и Д.Х.Х. не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат М., надлежно упълномощен.

За ответника кмет на Община Царево се явява адвокат Н., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Ю.М.И. и Д.Х.Х. против заповед № РД-01.648/17.11.2017 г., издадена от кмета на община Царево.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително и чрез съдебна експертиза.

 

Адвокат М.: Поддържам жалбата и изложените в нея оплаквания против акта по чл. 224а от ЗУТ. Да се приеме административната преписка. Доколкото разбирам ще се представят и допълнителни доказателства от ответната страна. Основната ни теза е, че ние, като възложители, сме изпълнили задълженията си и сме поискали заверка на двата протокола. С оглед на това, че заповедта е по чл. 224 от ЗУТ, т.е. тя е отменяема, има възможност страните да постигнат споразумение, за което моля да ни се даде възможност да постигнем такова извънсъдебно споразумение.

Адвокат Н.: Оспорвам жалбата. Считам, че не са налице нарушенията, твърдени в жалбата. Представям и моля да приемете заверени преписи от строителното разрешение, което е влязло в сила след подаване на заявлението и заповедта на кмета, както и представям заповедта, с която са упълномощени лицата съставили констативен акт, да извършват действия по ЗУТ. Предвид изявлението на колегата, не възразявам делото да бъде насрочена за друга датата, с оглед възможността да се реши спора извънсъдебно.

Адвокат М.: Днес представеното строително разрешение е относимо към спора, но другите две доказателства, които касаят приложението на ЗМСМА и така наречената строителна забрана не са относими, защото в мотивите на обжалваната заповед, няма позоваване на строителната забрана. Оспорената заповед е мотивирана с твърдяната липса на строителна линия и ниво, така наречения протокол обр.2, а ние твърдим, че сме поискали такъв като заверка. Моля да ни се даде възможност евентуално да постигнем споразумение.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка, както и днес представените от ответната страна писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед изявленията на страните, следва да се предостави на същите възможност за извънсъдебно решаване на спора. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка, както и днес представените писмени доказателства- разрешение за строеж №123/31.05.2017г., заповед № РД-01-274/09.05.2017г. на кмета на община Царево, заповед № РД-01-257/03.05.2017г., констативен протокол от 12.07.2017г. и заповед № РД-01-432/29.06.2016г.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2018г. за 10.00ч., за които дата и час страните се считат  уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: