ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 24.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти април               две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 32 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Х.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Ф., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Ф.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото с писмо вх. № 2956/24.03.2017 г. писмени доказателства от ответника в изпълнение указание на съда от предходно съдебно заседание, съгласно опис съдържащ се в придружителното писмо на л. 49 от делото.

 

АДВОКАТ Ф.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото 2 броя справки от Служба по вписванията – гр. Бургас – справка по лице и справка по лице за цялата страна. Относно втория деклариран от доверителя ми имот, с административен адрес ул.“Ален мак № 74“, не представям справка, тъй като по отношение на същия няма отразени в Агенцията по вписванията извършени действия и съответно няма изготвена справка.

Опитах се да се свържа с моя доверител, но не успях. Не успях да се свържа и с дъщеря му. Видях се с негов близък, когото помолих да му предаде, че го търся. Доверителят ми е възрастен човек, има проблеми със здравето, може и да е починал. Моля да ми предоставите възможност да се свържа с него, за да направи уточнения във връзка с представените от ответника доказателства и да подадем коригираща декларация.

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 2956/24.03.2017 г. писмени доказателства, съгласно опис, съдържащ се на л. 49 от делото, както и 2 броя справки от Служба по вписванията – гр. Бургас, представени от адвокат Ф. в днешно съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.05.2017 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: