ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети май                       две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 32 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Х.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Ф., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Ф.: Уважаема госпожо съдия,  успях да се срещна с човека. Те наистина са подали декларация за магазин, който по делото се намира на адрес с № 74. Действително това е станало преди няколко години, моя колежка го е направила, и когато са пристигали данъчни уведомления на два адреса, това е така, в смисъл, че по техни собствени декларации магазинът се води на № 64 и аз си мислех, че нямат нищо. За съжаление са забравили и съжаляват, че се е започнало цялото дело.

Смятам, че няма кауза, поради което заявявам, че оттеглям жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не се противопоставям на оттеглянето на жалбата, но въпреки това моля в полза на Община Бургас, ако съдът намери за основателно искането да го уважи, да бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски в т. ч. и възнаграждение за юрисконсулт, съгласно предвидения законов размер, който се полага – чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

 

СЪДЪТ съобрази чл. 155, ал. 1 от АПК, приложим по силата на препращащата разпоредба на § 2 от ДР на ДОПК, съгласно който при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или от части. В случая оттеглянето е направено по реда на чл. 155, ал. 1 от АПК от надлежно упълномощен за целта от оспорващия адвокат, видно от приложеното по делото на л. 12 от материалите по делото пълномощно. Оттеглянето на жалбата по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество. Налице са условията на чл.159, т.8 от АПК, поради което подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

Съобразно чл.143, ал.4 от АПК и Тълкувателно решение № 3/13.05.2010г. по т.д. № 5/2009 г. на ВАС, ОСК, в случаите, в които съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата, подателят на жалбата дължи заплащане на разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато административният орган е представляван от юрисконсулт в съдебно-административното производство. В случая оспорващият оттегли жалбата и административният орган е представляван от юрисконсулт, поискал присъждане на юрисконсултско възнаграждение, поради което жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ответника съдебни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв., определени съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.К. против Акт за установяване на задължения по декларация № ГЧ11_14/2/403-1 от 07.11.2016 г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, потвърден с решение № 94-01-40761/1 от 13.12.2016 г. на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 32/2017г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ОСЪЖДА С.Х.К. – ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: