ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 20.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесети март                                  две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 32 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Х.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Ф., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на С.Х.К. против АУЗД № ГЧ11_14/2/403-1 от 07.11.2016 г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, потвърден с решение № 94-01-40761/1 от 13.12.2016 г. на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, с искане за отмяната му поради недължимост на данъчните задължения, нарушаване на материалния закон, процесуални нарушения при издаването му, както и нарушаване целта на закона.

 

АДВОКАТ Ф.: Поддържам жалбата изцяло по основание и размер.

Считам, че делото има не толкова правна, колкото фактическа сложност. Моля съдът да установи и ако е необходимо по служебен път да провери тези обстоятелства. Считам, че човека го облагат с данъци като зачитат два отделни имота и две отделни УПИ – единият е на ***, а другият на ***.

Конкретизирам, имам предвид имотът е един – УПИ ХІ в кв. 47 по плана на ж.к. „Меден Рудник”, зона Г, гр. Бургас, съгласно скица-извадка от действащия ПУП-ПРЗ №183/20.12.2013 г. на община Бургас, ТД „Възраждане”, която представям и моля да приемете като доказателство по делото.

Човекът има един поземлен имот. Има проблеми с адресите в ж.к. „Меден рудник”. Имам колеги, които също имат проблеми за това, че един имот се води на два адреса. При това не става въпрос за адреси на успоредни улици, а за един имот, който се води на два адреса по протежение на една и съща улица с разлика от 10 номера, което е физически невъзможно. В тази връзка представям, освен скицата на община Бургас, и скица на сграда № 42317/22.10.2012 г. за изградената сграда с идентификатор 07079.655.164.5 в поземлен имот с идентификатор 07079.655.164 по КККР, както и служебна бележка от 24.11.2016 г., издадена от директора на дирекция „Център за административни услуги Възраждане” при община Бургас, от която излиза, че имота го водят на трети адрес – ***.

Представям също така и моля да приемете като доказателства по делото два документа, от които е видно, че доверителят ми е плащал задължения на два различни адреса – на *** и ***.

Нямам да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Не се противопоставям на приемането на представените доказателства. Искам само да уточня, че те се отнасят за друг имот също собствен на жалбоподателя и за този имот документ за собственост е приложен по делото заедно с декларацията от 2013 г. Предмет на настоящия акт са други два различни имота, за които лицето е декларирало, че е придобило по давност. Кои конкретно са те, подробно сме изложили в решението на административната инстанция.

Процесният имот от 50 кв.м., за който е днес представената скица, се облага по друга партида по друга декларация. Тези, за които са определени с оспорения акт за установяване на задължение по декларация данък недвижими имоти и такса битови отпадъци са различни с имота сграда, с идентификатор, завършващ накрая с цифра 5, за който е представена скица на сграда днес от адвокат Ф..

През 2013 г. лицето подава декларация, с която декларира два имота, подробно описани в решението на административната инстанция. Това е една търговска сграда, декларирана в декларацията „сграда търговска” с площ 28 кв. м. и външна тоалетна с площ от 6 кв. м. Към декларацията има приложени проектни координати с проектен идентификатор за процесните имоти, които завършват на 10 и 11, тоест към настоящия момент е възможно окончателният проект и идентификаторите да са други, а не с последни цифри 10 и 11.

Ние твърдим, че нотариалният акт, приложен по делото, е по друга партида, която е за имота с площ от 50 кв. м. Това е на практика различен имот, тоест нито един от тези два, които са предмет на това дело. За тези имоти не ми е известно жалбоподателят да има нотариален акт, но той се е позовал на давност и е подал декларация и по нормите на ДОПК не може да му бъде отказано приемане на декларация.

Представената от адвокат Ф. приходна квитанция от 13.11.2014г. за заплатен данък недвижими имоти и такса битови отпадъци в размер на 56,40 лв. е за този имот от 50 кв. м., за който уточнихме, че има нотариален акт. Това плащане не е за конкретните два имота по настоящото дело, видно от номера на партидата, която е по декларацията от 1998 г, която се отнася за 50 кв. м., както съдът ще се убеди от акта, който се обжалва тази партида с тези два имота завършва на 004.

Разпечатката на задълженията по партидите на жалбоподателя от 30.04.2014 г. показва, че за лицето има предходен АУЗД и в същия е указано основанието за плащане, но не мога да посоча по коя партида. Необходимо е да направя справка, за да кажа за коя партида се отнася, тъй като служебно ми е известно, че лицето има още един имот в ж.к. „Меден рудник”, деклариран с друга декларация.

На въпрос на съда към пълномощника на жалбоподателя: Оспорвате ли и реалното предоставяне от Община Бургас на услугите за ТБО?

АДВОКАТ  Ф.: Да оспорвам всичко. Оспорвам и по основание, и по размер, и по място на предоставяне на услугата. Би могло човек да декларира имот, който не е негов. В случая той нито го владее, нито го ползва. Имам предвид имотите, предмет на акта. Той няма два имота на тази улица. В тази връзка моля да ми предоставите възможност в рамките на три работни дни да представя справка по личната имотна партида на жалбоподателя.

Считам, че общината е длъжна да приеме декларацията за имот, който човек владее и го ползва, но в случая не е така. Общината не може да оспорва дали на този имот той законно е владелец, ползвател, или собственик, но твърдя в случая, че жалбоподателят не е нито едно от трите.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме като доказателства представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя скица-извадка от действащия ПУП-ПРЗ №183/20.12.2013 г. на община Бургас, ТД „Възраждане”, скица № 42317/22.10.2012 г. за сграда с идентификатор 07079.655.164.5 в поземлен имот с идентификатор 07079.655.164 по КККР, служебна бележка от 24.11.2016 г., издадена от директора на дирекция „Център за административни услуги Възраждане” при община Бургас и приходна квитанция от 13.11.2014г. за заплатен данък недвижими имоти и такса битови отпадъци в размер на 56,40 лв.

ПРИЛАГА за сведение разпечатка на задължения по партида на жалбоподателя от 30.04.2014 г.

УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

УКАЗВА на ответника на основание чл. 170, ал. 1 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

С оглед определените задължения за данък сгради и такси смет на жалбоподателя и заявеното от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание за оспорване на установените задължения за ТБО по основание и размер, намира, че следва да даде указания на ответника за попълване на административната преписка с необходимите доказателства.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника задължението и му предоставя възможност до следващо съдебно заседание да представи по делото в заверен препис необходимите за изясняване на спора от фактическа страна доказателства, а именно: актовете, въз основа на които са определени задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за процесния период в актуалните им редакции – съответната наредба на Общински съвет Бургас и издадените от кмета на община Бургас заповеди на основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА; как е определен размерът на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци по декларацията с АУЗД за посочения период, в т. ч. върху какъв размер  данъчна оценка на имота за съответната година са определени задълженията и как е формирана такса битови отпадъци;  документи, удостоверяващи фактическото предоставяне на всеки един компонент от услугите, за които се събира такса битови отпадъци по отношение на имота, собственост на жалбоподателя за посочения период и други доказателства.

ДАВА възможност на жалбоподателя до следва съдебно заседание да ангажира доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2017г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: