РЕШЕНИЕ 249

 

19.02.2016 г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР Д.

                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  В.П.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  32 по    описа    за   2016  година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на В.Д.К., ЕГН **********,***, против решение № 410/20.11.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 581/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. С решението е изменено наказателно постановление № Б-5-РДНСК-2/09.06.2015 година на Началника на РО НСК – Бургас, при РДНСК  - Югоизточен район, с което на лицето за нарушение на чл. 178, ал. 1, вр. чл.233 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл. 36 от ЗАНН и чл. 238, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв., като е намалил  размера на глобата от 300 на 100 лв.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди,че решението на Районен съд – Бургас е неправилно и не следва да бъде ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Ответникът – РДНСК – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Несебър, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Несебър, с решение № 410/20.11.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 581/2015г., е изменил наказателно постановление № Б-5-РДНСК-2/09.06.2015 година на Началника на РО НСК – Бургас, при РДНСК  - Югоизточен район, с което на лицето за нарушение на чл. 178, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл. 233 от ЗУТ, чл. 36 от ЗАНН и чл. 238, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв., като е намалил  размера на глобата  от 300 на 100 лв.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че при издаването на АУАН и  НП са спазени императивните рапоредби на чл. 42 и 57 ЗАНН и не са допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон. На следващо място съдебният състав е констатирал, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение, като е приел че при индивидуализиране размера на санкцията АНО не е отчел критериите предвидени в чл. 27 от ЗАНН, поради което е редуцирал размера на наказанието на минимума предвиден в санкционната норма.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление В.Д.К. е санкционирано за това, че при извършена на 05.03.2015 г. проверка от служители на РО „НСК“ Бургас при РДНСК Югоизточен район, е установено, че лицето в качеството си на ползвател ползва строеж представляващ тавански етаж над съществуваща двуетажна жилищна сграда, находящ се в УПИ V 206, кв. 11 по плана на гр. Несебър, без същият да е въведен в експлоатация. При проверката е установено, че строежът е V категория, съгласно ЗУТ, и е напълно завършен, електрифициран, водоснабден, обзаведен и се ползва като жилище. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № Б-5/02.04.2015 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Първоинстанционният съд е установил правилно фактическа та обстановка, която се подкрепя от данните по делото, съвсем подробно е описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав.

За да е налице нарушение на разпоредбата на чл. 178 ал 1 от ЗУТ, е необходимо и достатъчно да се установи, че строежът се ползва, преди да е въведен в експлоатация от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ, което в случая е констатирано при извършена проверка на място на строежа на 05.03.2015г., видно от Констативен акт № ОН-5/05.03.2015г. Настоящият съдебен състав не споделя довода на касатора досежно липсата на извършено нарушение. Установено е, че процесният обект не е въведен в експлоатация и се ползва от касатора. Следователно, извършването на деянието по смисъла на чл. 178, ал. 1 от ЗУТ е доказано от субективна и обективна страна.

Правилно първоинстанционния съд е изменил размера на наложената санкция, като е съобразил разпоредбата на чл. 27 ЗАНН.

С оглед на изложено настоящата инстанция намира касационната жалбата за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд Несебър е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 410/20.11.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 581/2015г. по описа на Районен съд – Несебър.                  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          ЧЛЕНОВЕ: