РЕШЕНИЕ

 

                       375                           дата  26 февруари 2015год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 19 февруари 2015год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                         2.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 32 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Мариан Ванг Фу” ЕООД, *** с ЕИК 200125340 с управител Д. В. против Решение № 1870/26.11.2014г., постановено по НАХД № 3822/2014г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № КХ 155 от 22.07.2014г. на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Бургас, с което, за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за храните, във вр. с чл.58, т.2 от Наредба № 5/2006г. за хигиена на храните и на основание чл.43, ал.2 от ЗХ, на касатора  е наложена имуществена санкция в размер на 3 000лв.

Съдебно решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Отговорността на дружеството - касатор е ангажирана, за това, че стопанисвания от него търговски обект – бистро, находящ се в гр.Бургас, ж.к.”Изгрев” бл.144 не отговаря на хигиенните изисквания и не спазва процедурите, основани на добри производствени практики, поради което и на основание чл.43, ал.2 от ЗХ му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, не е установил нарушения в хода на административно наказателната процедура, обсъдил е възраженията на санкционираното лице, като ги е намерил за неоснователни и е потвърдил НП.      

Решението е правилно.

Разпоредбата на чл.17, ал.1 от Закона за храните, сочена за нарушена от административнонаказващия орган, задължава производители и търговци на храни, включително лицата, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности, да спазват хигиенните изисквания и да прилагат добри практики на всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на храните. Легалната дефиниция на понятието "добра практика" се съдържа в §1, т.14 от ДР на Закона за храните и това е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, които се прилагат при производството и търговията на храни, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на храните чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите и техническите съоръжения, използваните суровини, основни, спомагателни и опаковъчни материали, тяхното приемане и съхраняване, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация. С Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните, издадена на основание ЗХ са детайлизирани конкретните изисквания при производство на храни, в каквато хипотеза попада и извършваната от наказаното дружество дейност, по аргумент от легалната дефиниция за "производство" в §1, т.49 от ДР на ЗХ като "цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, етикетиране и съхраняване на храни". Съгласно чл.58, т.2 от Наредбата на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни се осигуряват условия за защита срещу замърсяването на храните, което може да ги направи негодни за човешка консумация или вредни за здравето на потребителя“.

Правнозначимият факт е, че в провереният от контролни длъжностни лица при ОДБХ – Бургас, търговски обект – бистро, стопанисван от дружеството – касатор се извършва работен процес при силно занижена хигиена на складовите и работните помещения – кухня, подготвителни с мивки и плотове, с трайно замърсяване на контактните повърхностни с храните, на мивките, на оборудването за топлинна обработка и хладилно съхранение. Установени са трайно наслоени мазнини по плотовете, инвентара, печките и котлоните, множество паяжини в кухнята, складовете и помещенията за подготвяне на храните, наличие на множество насекоми, съхраняване в хладилниците на храни за директна консумация с други продукти и зеленчуци, създаващи условия за замърсяване на вече приготвената храна – съставомерно деяние по чл.17, ал.2 във вр. с чл.58, т.2 от Наредба № 5. В този смисъл, правилно за констатираното нарушение е ангажирана отговорността на „Мериан - Ванг Фу“ на основание разпоредбата на чл.43, ал.2 от ЗХ предвиждаща имуществена санкция в размер от 3 000лв. до 5 000лв. за търговец, който произвежда и продава храни в нарушение на чл.17, ал.1 и чл.18, ал.1 ЗХ.

Поради липса на отменителни основания решението следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

                                                                                    РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 1870/26.11.2014г., постановено по НАХД № 3822/2014г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: