О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 328              Година 24.02.2014            Град Бургас

 

 

Административен съд гр. Бургас, ХІV-ти състав, на двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

       Председател: Галина РАДИКОВА

              Членове: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                     2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря

Прокурора

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 32 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

        

Производството по делото е образувано по касационна жалба подписана от името на Ж.Т.Т. - Началник сектор „Пътна полиция” в ОД на МВР гр.Бургас против решение № 2589/17.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 4918/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

Съдът констатира, че касационната жалба изхожда от името на Ж.Т.Т. - Началник сектор „Пътна полиция” в ОД на МВР гр.Бургас, но е подписана със запетая, като няма данни за името и длъжността на лицето, положило подписа. Ето защо с разпореждане от 10.01.2014г., жалбата е оставена без движение, като на касатора са дадени указания в 7-дневен срок от уведомяването, да посочи лицето, подписало касационната жалба и представи доказателства за представителната му власт или да потвърди действията по нейното подаване. В разпореждането изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

На касатора е изпратено съобщение за указанията на съда, в отговор на което е постъпило писмо с вх.№ 461/22.01.2014г., в което се сочи, че касационната жалба е подписана от В.А. – Началник група „Административнонаказателна дейност, отчет на ПТП, профилактика и подготовка и отчет на водачите” в сектор „ПП” при ОД на МВР гр.Бургас, тъй като към момента на изготвяне на жалбата Ж.Т. – Началник сектор „ПП” е бил в платен годишен отпуск. Към заповедта са приложени заверено копие на заповед рег.№ ЗК-149/29.11.2013г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр.Бургас и заверено копие на удостоверение рег.№ 38065/22.11. 2013г. на Началник сектор „Човешки ресурси” при ОД на МВР гр.Бургас.

Представените доказателства не могат да обосноват извод за наличие на правомощие за подаване на касационната жалба. Видно от съдържанието на заповедта, В.А. е оправомощени да подписват документи, предоставящи информация при административното обслужване на населението, относно водачи на МПС и тяхната дисциплина – за собствените им данни, административно обслужване на други органи съобразно законово определените им правомощия, както и обслужване на страни по граждански дела, снабдени със съдебно удостоверение, но не и да подписва и подава жалби пред съд. Ето защо, следва да се приеме, че касационната жалба е подписана от лице без представителна власт и след не са потвърдени действията по нейното подаване от лицата притежаващи тези правомощия, тя следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, във връзка с чл.216 от АПК, във връзка с чл.63 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалбата подадена от В.А. – Началник група „Административнонаказателна дейност, отчет на ПТП, профилактика, подготовка и отчет на водачите” в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас срещу  решение № 2589/17.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 4918/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 32/2014г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                            2.