ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 08.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­       ХІІ административен  състав       

 

На осми април                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                  

                                                    

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 32 по описа за    2009 година.                                                         

          На именното повикване в  15.40   часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ П.П.Х., „Автокомплект” ООД, Ж.Д.Т., В.Д.Х.,  редовно призовани, не се явяват,  представляват се от адв. М.Т., с пълномощно по делото.

                                                                                             

          ОТВЕТНИКЪТ Кметът на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Райнова, с пълномощно по делото.

                                               

         Явява вещото лице З.А..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

 

ПРЕДСТАВЕНИ са по делото служебни справки относно предмета и страните по административни дела с №№ 126/2007 година,  525/2007 година, 526/2007 година и 527/2007 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата комплексна експертиза на 06.04.2009 година.

         

СТРАНИТЕ:  Не се противопоставяме да се изслуша заключението на вещото лице, въпреки че не е депозирано по делото в законоустановения срок. Запознали сме се със заключението по допуснатата съдебно- техническа експертиза.

          

Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице.

 

СНЕМА самоличността вещото лице, както следва:

         

З.Ч.А. 67 г.

 

българка, българска гражданка, неосъждана, вдовица, без дела и родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

 

ОБЕЩА да даде заключение по съвест и разбиране.

           

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Т.: На стр. 2 от заключението, раздел ІІ, обстоятелства по делото, при изброяването е пропусната жалбата на „Автокомплект” ООД. Това предполагам, че е техническа грешка, но моля вещото лице да уточни, дали е имало предвид тази жалба при даване на заключението си.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Отговорите на заключенето ми  касаят и жалбата на „Автокомплект”ООД.

 

Адв. Т.: В заключението, в раздел V, стр. 6, последна, предпоследният абзац касае приложението на чл. 19, ал. 6 от ЗУТ. Бих искала да отговорите  на въпроса – прилага ли се тази разпоредба при приложение, че няма съгласие на съсобствениците относно бъдещото застрояване и ползване на имота?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Имотът преди отчуждаването е бил в съсобственост между жалбоподателите, така че остатъкът - неотчуждената част остава в тяхна съсобственост. Това дали имат общи намерения - не съм изследвала този въпрос. Без значение са техните намерения от техническа гледна точка. Съгласно чл. 205 от ЗУТ и чл. 19, ал. 6 от ЗУТ, за да се определи дали размерите на този остатък да достатъчни за обособяването на самостоятелен парцел трябва да се изготви ПУП. В производството по отчуждаване остатъкът не е изследван дали може да бъде обособен в самостоятелен парцел при условията на чл. 19, ал.  1 от ЗУТ, тъй като същият не е предназначен за жилищно строителство и за него важат разпоредбите на чл. 19, ал. 6 от ЗУТ.

 

Адв. Т. Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Имам един въпрос към вещото лице, а именно: към кой  момент е направено изследването по заключението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Пазарната оценка и изследването на сделките са направени към месец ноември, т. е. към момента на издаване на заповедта, която е издадена на 04.12.2008 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Процедурата по ЗОС не вменява задължения на общината да изготвя този ПУП. Направената оценка съгласно ЗОС трябва да бъде не по-рано от три месеца преди издаване на заповедта. Освен това в този смисъл считам, че вещото лице не е изготвило докрай задачата си, за да изследва този период, както и считам, че така посочените нотариални актове, касаят ипотеки. Считам, че е необходимо да бъдат намерени нотариални актове за извършени реални сделки за покупко-продажби на аналогични имоти, въз основа на които да бъде определена пазарната цена. В този смисъл считам, че вещото лице е необходимо да завърши заключението си като изследва има ли такива нотариални актове в службата по вписванията, въз основа на които да определи пазарната цена на процесния имот.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тези нотариални актове, които съм имала предвид, са във връзка с искане за отпускане на кредит с обезпечение – ипотека върху имот. Имотите са  аналози на процесния, тъй като се намират в същия район. Не съм търсила сделки между физически лица за покупко-продажби на имоти в процесния район, тъй като считам, че те са донякъде некоректни и тежестта на оценките, изготвени от лицензирани оценители за ипотеки на кредити, са по-близки до пазарната цена на имота според мен.

 

Адв. Т.: Защо считам, че този метод, който е използвало вещото лице, е най-правилен  и приложим, ами защото както каза вещото лице най-достоверни са оценките на оценителите по ипотеки, тъй като при извършването на сделки  между физически лица с цел облекчаване на разноските по  прехвърлянето се обявяват продажни цени, сходни или близки до данъчната оценка, като иначе се заплащат по-високи. Не се изповядват в нотариалните актове реалните пазарни цени, за да се икономисат пари, тъй като физическите лица не могат да се ползват от облекчения. Най-реални  цени са посочени в тези  нотариални актове, ползвани  от вещото лице, тъй като за да се отпусне, от която и да е банка кредит с обезпечение ипотека, всяка една банка прави проучване на реалните пазарни условия и има предвид ипотекирания имот за колко би могла банката да го реализира на пазара, в случай че ипотечният кредит не се погасява своевременно. Едва, когато открие какъв е този размер,  банката прави своето одобрение, като отпуска кредита, занижавайки пазарната цена на този имот с 30 %, с оглед покриване на другите си разноски. Действително смятам, че методът, използван от вещото лице, е най-правилен и съотносим, към настоящия спор, защото действителната пазарна цена на всеки аналог от тези имоти би могъл да бъде реализиран от банката на посочената цена, ако същата не получи своевременно плащане по кредитите. Освен това смятам, че в настоящото дело освен физическите лица, за които се говори, има и едно юридическо лице, което аз представлявам, а именно  Автокомплект” ООД, за което всяко едно фирмено задължение по традиция се обезпечава с подобен еквивалент, т. е. с ипотечен кредит. В тази връзка аналозите, използвани от вещото лице, са  съотносими към настощия спор и заключението е изготвено съобразно исканията ни. Вещото лице е използвало правилна методика при изготвяне на заключението си.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Възразявам срещу изразеното становище от процесуалния представител на жалбоподателите, тъй като  на първо място говорим за нещо, което не е прието в съдебната практика. Това какво се е случвало между физическите лица при сделка  покупко-продажба, т. е. че се вписва в нотариалните актове като продажна цена, близка до данъчната оценка, а не реалната, не е подкрепено с доказателства. Това може би е така, но не се представят доказателства в тази връзка. Нека да се докаже, че се извършват такива сделки, че се вписва различно от това, което е реалното. Ако беше така, както е логиката на адв. Т., то тя щеше да намери  отражение в ЗОС за отчуждаване на имоти, но  никъде в ЗОС не се посочва, че пазарната оценка се определя от нотариални актове  за ипотеки.  Посочено е, че тя се определя от  нотариални актове за извършени покупко-продажби на аналогични имоти в същия район, за това считам, че заключението не е пълно. В този смисъл не е реална преценката на вещото лице и моля заключението да бъде допълнено.

 

Адв. Т.: Ако съдът допусне  допълване на заключението, искам да заявя, че  ще направя ксерокопия, ако е необходимо, за да докажа, че пазарните цени, които по принцип, в практиката се отразяват в нотариалните актове се близки до данъчните оценки, с цел да се избегнат разноски. Всички знаем, че обичайното право впоследствие се облича от законовата норма. Нека да съобразим действителната фактическа обстановка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Докажете обратното, а именно че има такива сделки с посочени пазарни цени  в нотариалните актове, близки до данъчните оценки, но платени по-високи такива.

 

Адв. Т.: Това е трудно доказуемо, но мога да представя нотариални актове, от които да е видно, че в тях се записват цени близки до данъчната оценка. Заявявам, че поддържам становището си  да се приеме заключението на вещото лице, изслушано в днешното съдебно заседание. Нямам други доказателствени искания. Запознах се с приложените по делото служебни справки и не възразявам да бъдат приети като доказателства по делото.

 

Съдът с оглед искането  на процесуалния представител на ответника за допълване заключението на вещото лице, намира че следва да се  произнесе по приемането на заключението на вещото лице в следващото съдебно заседание, с оглед на което

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.04.2009 година от 9.30 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 от АПК. Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.00  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: