ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 329 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Н.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

По делото е постъпило становище  с вх. № 4487/19.04.2018 г.,  чрез адв. Е.М., ведно с пълномощно, в което е посочено, че поддържат жалбата си и молят съдът да прецени процесуалната редовност на заседанието с оглед на факта, че не са конституирани като заинтересовани страни лицата, които са засегнати от последиците на акта.

 

ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет построителство, инвестиции и регионално развитиена Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юк. С.Б.с пълномощно на лист 61 по делото.

                                                                                                                                                    

 

         По хода на делото:

ЮК.БОЖИЛОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид заявеното от жалбоподателя и след като изслуша становището на ответника, намира следното.

Настоящото производството е образувано по жалба на Р.Н.К. срещу Заповед № 10/02.01.2018 год., издадена от инж. Ч.К., на длъжност зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл. 225, ал. 2,  т. 2 от ЗУТ, във вр. с чл. 223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ е наредено на Т.Р.К., Р.Н.К. и С.Н.К. да премахнат незаконен строеж: „Гараж-допълващо застрояване“, с административен адрес:  гр. Бургас, ул. ***.

На осн. чл. 162, ал.1 от АПК, са връчени преписи от оспорената заповед на останалите адресати на административния акт Т.Р.К., с адрес: *** и С.Н.К., с адрес: ***, като им е указано, че могат да подадат жалби срещу Заповед № 10/02.01.2018 год., издадена от инж. Ч.К., на длъжност зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, в случай, че срока им за обжалване все още не е изтекъл. Изрично е посочено, че при постъпване на такива жалби в съда, на осн. чл. 162, ал. 3 от АПК, същите ще бъдат обединени към настоящото производство.

Уведомленията на Административен съд Бургас са връчени на Т.Р.К. на 26.02.2018 год. и на С.Н.К. на 13.03.2018 год.

До настоящия момент от същите не са постъпили жалби.

Горепосочените не се явяват в днешното съдебно заседание и не депозират такива.

Видно от постъпилата административна преписка, обжалваната от Р.К. заповед е връчена на Т.К. лично на 10.01.2018 год. и към 06.03.2018 год. не е връчена на С.Н.К..

Предвид горното, съдът намира, че в настоящото производство са налице предпоставките за конституиране на С.Н.К. в качеството на заинтересована страна.

Що се отнася до адресата на Заповедта - Т.К., то същата не следва да се конституира като заинтересована страна, тъй като по отношение на нея срока за обжалване на заповедта е изтекъл и заповедта е влязла в сила.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА С.Н.К. като заинтересована страна в производството по адм.дело № 329/2017 г. на Административен съд Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

СЪДЪТ приема, че са налице пречки за даване ход на делото в настоящото съдебно заседание, до стабилизиране на днешното определение, като делото следва да се отсрочи за друга дата.

 

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   14.06.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

ДА СЕ УВЕДОМИ С.Н.К. като заинтересована страна, като му се изпрати и копие от жалбата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:06 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: