ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,24.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 329 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТИ ЕС ТРАНС ГРУП” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 306 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., представя днес пълномощно.

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.А.Д..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражение относно изслушването на вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че изготвеното по делото заключение е депозирано в предвидения от закона срок (14.10.2016г.), не са  налице пречки по неговото изслушване, поради което

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

К.А.Д. - 51 год., българска гражданка, семейна неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила. Към него са приложени и писмени доказателства, които са послужили за изготвяне на експертизата.

 

 Адв.К.: Считам, че заключението е изчерпателно и компетентно дадено. Нямам въпроси към експерта. Моля да приемете доказателствата представени към заключението, спомогнали за неговото извършване. С оглед поставени въпроси от ответната страна и дадените отговори от експерта, моля да ми се даде възможност да поставя такива.

 

Юрисконсулт Й.: При извършване на експертизата можахте ли да уточните вида и марката на багера по двата договора – този между жалбоподателя и доставчика и този между жалбоподателя и възложителя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записала съм в заключението, че на стр.244 от делото е приложен Договор за извършване на услуга с багер между „Ти Ес Танс груп“ ЕООД (жалбоподателя)  и „Ра- Дуга“ ЕООД. Там е посочено, че предметът на договора, услугата, ще се извършва с багер „Фурукава“. В договора за наем на строителна механизация между жалбоподателя и „Пътища Стара Загора“ ЕАД, който е приложен на стр.27 от експертизата,  продължава до стр.30 и  към него има приложения на стр.31, пише „багер Комацу РС 210“. Четейки ги така, за мен багерите са различни, изхождайки изключително от наименованието им. Друго не мога да кажа.

Юрисконсулт Й.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

Адв.К.: Нямам въпроси. С оглед поставените задачи експертизата е изчерпателна и компетентна. Да се приеме заключението.

 

Съдът като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице ведно с приложенията към него, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 445лв, от които 400лв от внесения депозит, а остатъкът от 45лв. следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма да ангажираме други доказателства.

 

 

 

Като съобрази, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Жалбата считам за основателна и доказана и моля да я уважите по съображения, които ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски съобразно наличните по делото доказателства за тях.

 

Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В решението на директора на Дирекция ОДОП гр.Бургас, в ревизионния доклад и в ревизионния акт са изложени подробни съображения защо е отказано правото на данъчен кредит.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 1021 лева.

 

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: