ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети април                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 329 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТИ ЕС ТРАНС ГРУП” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.К., който представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., представя днес пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

        

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата срещу ревизионния акт. Моля да приемете приложената преписка.

         С оглед заявената в днешно съдебно заседание позиция на ответната страна, ще ангажирам доказателства, свързани с искане за експертно заключение, както съм поискал в жалбата.

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства, както и представените във връзка с указанията на съда доказателства с уточнение по отношение на констативните протоколи.

         Други доказателствени искания засега нямам.

 

         Адв.К.: Правя искане и моля да назначите съдебно-техническа експертиза, която да установи фактическото завършване на изграждането на Лот 4 на Автомагистрала „Тракия”, с което доказателство целим да установим крайното фактическо завършване на този обект на СМР.

         Второто ми искане е за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която на първо място да установи съобразно данъчните регистри, декларирана ли е доставката от страна „РА-ДУГА ВЖ” ЕООД, включена ли е фактурата  в съответната справка-декларация, начислен ли е ДДС, съобразно месечните отчети на този доставчик.

         Второ: вещото лице да провери в счетоводството на моя доверител, към момента на оспорената доставка притежавал ли е същият багери и друга строителна техника съобразно наетата от „РА-ДУГА ВЖ” ЕООД.

         Съдебно-икономическата експертиза също така да извърши проверка в счетоводството на „Пътища Стара Загора” ЕАД и съобразно находящите се там първични счетоводни документи и счетоводни регистри да даде заключение дали предметът на изпълнение на договора на моя доверител с това дружество е осъществен и изпълнен; извършено ли е фактуриране; отразено ли е то в съответните регистри и справки; отчетена ли е СМР като завършена; с какви документи.

         Целта на искането е да докаже осъществяването на възложената дейност.

        

         СЪДЪТ към адв.К.: Обстоятелствата, които искате да се установят със съдебно-техническата експертиза относно изграждането на лот 4 на автомагистрала Тракия, спорни ли са по делото?

         Адв.К.: Искам ответната страна да заяви дали оспорва това обстоятелство, за завършване на автомагистралата, което ноторно известен факт.

         Юрисконсулт И.: По отношение на съдебно-техническата експертиза, дали е завършен или не Лот 4 на АМ „Тракия”, никога не е било спорно. Органът по приходите не е оспорил фактическото изпълнение на тази дейност. Спорно е дали жалбоподателят е получил услуга отработени машиносмени с багер при условие, че същият е предоставил на „Пътища Стара Загора” ЕАД под наем багер. Всички разсъждения на органа по приходите са към това, дали дружеството има багер и съответно дали е предоставил такава услуга на жалбоподателя. А оттам, че жалбоподателят е предоставил наем на механизирина техника към „Пътища Стара Загора” не е било спорно.

         По отношение искането за извършване на съдебно-счетоводна експертиза и така зададените въпроси:

         Първият въпрос беше по отношение начисляване на ДДС от страна на „РА-ДУГА ВЖ” ЕООД. Ако вещото лице ще прави извода си въз основа на подадени данни в месечните справки-декларации, дневници за продажби, този факт също не е спорен за начисляване на ДДС в дневниците за продажби и в месечната справка-декларация по фактурите, които са издадени. Ако ще се прави проверка в счетоводството на доставчика – това не е изследвано в хода на ревизията, тъй като това лице не е открито. Би било относимо само, ако ще прави проверка в счетоводството.

         Следващият поставен въпрос във връзка с „Пътища Стара Загора”  считам, че е неотносимо към предмета на спора осчетоводяването и плащането по издадените от жалбоподателя към това дружество фактури.

         Следващият въпрос също смятам неотносим.

 

         Адв.К.: Оттеглям искането си за съдебно-техническа експертиза, поради безспорност на твърдяното обстоятелство. Поради безспорност на твърдяното обстоятелство, че е налице отразяване в данъчните регистри на НАП на тази сделка, моля задачата да се счита възложена да се извърши такава проверка при прекия доставчик.

         Искането ми за проверка на обстоятелства по осъществяване на сделката между моя доверител и неговият възложител е свързано с твърдението ни, че по тази сделка е извършена доставката, която е оспорена от страна на ответника и комплексната проверка, свързана с това, дали такива СМР са доставени на крайния получател, ще изведе извода, че няма как да бъдат доставени освен чрез нашия доставчик, тъй като услугата е завършена, СМР е извършено, доверителят ми няма други поддоставчици или собствени машини.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена във връзка с проведената спрямо дружеството-жалбоподател ревизия, както и допълнително постъпилите от страна на административния орган писмени доказателства, подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 288 от делото.

 

Като съобрази доказателственото искане на адв.К. в днешно съдебно заседание свързано с назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, съдът намира същото за основателно, доколкото посредством нея биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства да отговори на поставените от адв.К. въпроси, същите подробно записани по-горе в протокола, като в тази връзка съобрази последващите уточнения на пълномощника.

Експертизата да се изготви от вещото лице К.Д. при депозит в размер на 400 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.06.2016г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: