Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         681                             07.04.2015 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 329 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, представлявана от изпълнителния директор Ж. Х. П., против решение № 376 от 29.12.2014 г. по НАХ дело № 733/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са развити подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се да бъдат отменени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Процесуалният представител на ответната страна оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отхвърляне на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 376 от 29.12.2014 г. по НАХ дело № 733/2014 г. Несебърският районен съд е отменил наказателно постановление № 24/18.09.2014 г., издадено от директора на дирекция „Морска администрация” в ИА „Морска администрация”, с което на основание чл. 121, ал.3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, е наложено на „Джетсън” ЕООД с ЕИК 202480482 административно наказание- имуществена санкция в размер на 2 000 лева, за нарушение по чл. 28, чл. 30, ал.1 и ал.3, вр. чл. 34, т.2 и чл. 31, ал.3 от Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Решението е правилно.

От словесното описание на нарушението в акта за установяването му и в наказателното постановление е видно, че административнонаказателното производство срещу „Джетсън” ЕООД е започнало за множество административни нарушения, установени на 20.08.2014 г. при извършена проверка на съгласуваните две зони за водноатракционни услуги, намиращи се на територията на плаж „Несебър- юг”, община Несебър, а именно зона 2159 и зона 2160. Наказващият орган е приел, че са допуснати следните нарушения: 1) относно зона № 2159- определеният със заповед управител на зоната не присъства на място; няма правилник за организацията е дейността на зоната; от присъстващите на зоната лица нито едно няма морска правоспособност; обозначаването на зоната с плаващи знаци е нарушено; няма запис в дневника за движение на плавателните съдове от 15.06.2014 г.; не са показани много от декларациите за запознаване с мерките за безопасност; на намиращите се на територията на зоната актракциони „водна шейна” няма изписани или закрепени номера на плавателното средство и същите не са вписани в дневника за вписване на плавателните съдове; 2) относно зона № 2160- определеният управител на зоната не присъства на място; обозначаването на зоната с плаващи знаци е нарушено; няма правилник за организацията и дейността на зоната; няма спасително средство; не се води дневник за движение на плавателните средства; няма попълнени декларации за ползваните водни атракциони. Следователно, според наказващия орган са налице множество самостоятелни фактически основания за възникване на административнонаказателна отговорност. При наличие на реална съвкупност от нарушения, съгласно чл.18 от ЗАНН, последният е следвало да наложи наказания за всяко от тях поотделно. В случая констатираните нарушения са квалифицирани като едно административно нарушение, за което на търговското дружество е наложено едно административно наказание. Така допуснатото в производството процесуално нарушение прави напълно неясна волята на наказващия орган за кое точно от словесно описаните административни нарушения е ангажирана отговорността на търговеца и води до ограничаване правото на защита на последния. Нарушението на процесуалните правила е съществено и е достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление. Като е стигнал до този извод, НРС е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 376 от 29.12.2014 г. по НАХ дело № 733/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.