О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  331

 

гр. Бургас, 24 февруари  2014 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №329 по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от адв. Н.Д., в качеството му на процесуален представител на Р.И.Т., Л.Р.Т. и И.Р.Т., на 7.02.2014г.1 с правно основание чл. 257 ал.1 АПК. Уточнена и допълнена на 12.02.2014г. с молба вх. № 1122.

Жалбоподателите искат, на осн. чл. 301 АПК, съдът да осъди Община Царево, в определен от него срок, „да възстанови жилището ни, вътрешните връзки ВиК ел.захранването, ведно с оградата и всичко каквото беше изградено в двора и всичката покъщнина и принадлежности във вида им от преди 10.05.2012г.” и да им бъдат изплатени „направените съдебно делови разноски”.

Твърдят, че с решение от 14.08.2012г. по адм. дело 604 на Административен съд Бургас / влязло в сила/, е отменена Заповед № РД- 01- 62/03.02.2012г. на кмета на Община Царево за изземване на имот по УПИ VІІ в кв.3 на гр. Ахтопол. Тази заповед е била изпълнена, като е бил разрушено единственото им жилище / според писмо изх.№ 94-00-1179/ 31.05.2012г. и протокол към него от 10.05.2012г./. Заявяват, че според разпоредбата на чл. 301 АПК, административния орган в едномесечен срок е следвало да възстанови нарушеното право, за което задължение са напомнили с две молби, по които липсва произнасяне. Считат, че бездействието на Община Царево по изпълнение на закона пряко засяга интересите им, с което мотивират искането си отправено до съда.

Съдът намира, че жалбата / искане/ следва да бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено.

В случая не се касае до бездействие на административен орган да изпълни задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, така че да е допустима защитата по реда на чл. 257 ал.1 АПК . Иска се възстановяване на фактическо положение, поради отмяна на незаконосъобразен индивидуален административен акт.

Действително, според разпоредбата на чл. 301 от АПК, когато административният акт бъде отменен, след като е започнало неговото изпълнение, административният орган в едномесечен срок възстановява нарушеното право, а ако това е невъзможно - удовлетворява засегнатото лице по друг законен начин. Ако това не стане, засегнатото лице има право на обезщетение.

Тълкуването на нормата обаче предпоставя извод, че възможността за натурално обезщетяване / възстановяване на нарушеното право/, е предоставена на преценката на административния орган. Това е така, защото неизпълнението на задължението за възстановяване на нарушеното право, е предпоставка единствено за претендиране на обезщетение, което може да бъде само парично.

В случая обаче, не се претендира обезщетение в пари, а възстановяване на съществуващо фактическо положение/ възстановяване на нарушено право/.

След като по отношение на неизпълнение на задължението за натурално обезщетяване, законодателят не е предвидил изрична възможност за осъществяване на съдебен контрол, то направеното от жалбоподателите искане е недопустимо. 

Поради  изложеното, Административен съд гр. Бургас, ІV-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата / искане/ на Р.И.Т., Л.Р.Т. и И.Р.Т.,***, в определен срок, „да възстанови жилището ни, вътрешните връзки ВиК ел.захранването, ведно с оградата и всичко каквото беше изградено в двора и всичката покъщнина и принадлежности във вида им от преди 10.05.2012г.” и да им бъдат изплатени „направените съдебно делови разноски”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 329/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7 дневен срок от съобщаването му, пред ВАС гр. София.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: