Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

738 /16.05.2012 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на дванадесети април две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимир Христов

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:  Галина Радикова

                                                                  Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и прокурор Желязко Георгиев

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 329/2012 година

 

Производството по чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от И.А.Ч. ***, чрез адвокат И.И. от АК – Бургас, против решение № 2857/29.12.2011 година по н.а.х.д. № 3838/2011 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е изменено наказателно постановление № 5714/30.06.2011 година на началник  - сектор ПП към ОД – Бургас на МВР (НП).

С НП, за нарушение на чл. 5 ал. 3 т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП, на И.Ч. са наложени административни наказания “глоба” в размер на 300 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца, като РС е изменил НП в частта относно  продължителността на второто наказание -  от 10 (десет) месеца на 6 (шест) месеца.

Касаторът оспорва решението с аргументи, че нарушителят не установен по несъмнен начин, предвид фрапантни противоречия в показанията на свидетелите. Претендира допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в неточно посочване на мястото, на което е съставен АУАН.  Иска се отмяна на решението на РС и отмяна на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът счита, че жалбата е неоснователна.

Касационната жалба е допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Ч. е санкциониран за това, че управлява МПС под въздействието на алкохол с концентрация 1,07 промила, установено с химическа експертиза от взета кръвна проба, при максимално допустима концентрация 0,5 промила.

РС е приел, че нарушението е установено по несъмнен начин и е потвърдил НП.

Решението е правилно.

Неоснователни са възраженията в касационната жалба за фрапантни противоречия в показанията на свидетелите, поради което е невъзможно да се направи единствен извод, че именно И.Ч. е извършил нарушението. Напротив, свидетелят К. (актосъставител) и свидетелят Н. (очевидец на нарушението) са категорични относно самоличността на извършителя и фактическата обстановка, към момента на констатиране на нарушението. Дори да е налице неточно посочване на мястото на съставяне на АУАН, както се твърди в касационната жалба, с оглед нормата на чл.53 ал.2 от ЗАНН, това нарушение не съставлява основание за отмяна на НП.

Решението на РС законосъобразно. Фактическата обстановка по извършването на нарушението е установена коректно, а правните изводи съответстват напълно на установите факти. 

Решението на РС следва да се остави в сила.

По изложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2857/29.12.2011 година по н.а.х.д. № 3838/2011 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: