ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 432         Година  25.03.2009      Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на двадесети и пети март две хиляди и девета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Д. дело номер 329 по описа за   2009  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от Сдружение с нестопанска цел “Тенис клуб Приморец”, ***, представлявано от Д.М.В. – председател  против заповед № РД-70/06.03.2009г. на Ректора на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас. Със заповедта е допуснато предварително изпълнение на заповед № РД-69/06.03.2009г. на Ректора на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас с която е обявена процедурата за отдаване под наем на “База за тенис”, находяща се на територията на университета, чрез търг с тайно наддаване за приключена, определен е спечелилия търга и е разпоредено да се сключи договор с него в 7-дневен срок от влиза в сила на заповедта. В жалбата се прави искане за отмяна на обжалваната заповед, като незаконосъобразно. Излагат се доводи, че не са налице предвидените в чл.60 от АПК предпоставки за допускане на предварителното изпълнение.

В срока по чл.60, ал.4 от АПК заповедта е обжалвана, чрез Ректора на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас до Административен съд гр.Бургас. Жалбата е изпратена в съда в срока по чл.152, ал.2 от АПК, заедно с молба в която се излагат мотиви за допускане на предварителното изпълнение и се прави искане за отхвърляне на жалбата.

При разглеждане на особеното искане за спиране на предварителното изпълнение, съдът взе в предвид следното:

Със заповед № РД-69/06.03.2009г.(л.27 от делото) на Ректора на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас, на основание чл.19, ал.1 от ЗДС и протокол на комисията по провеждане на търга  е обявена за приключена процедурата за отдаване под наем на “База за тенис”, находяща се на територията на университета, чрез търг с тайно наддаване,  определен е спечелилия търга и е разпоредено да се сключи договор с него в 7-дневен срок от влиза в сила на заповедта. Със заповед № РД-70/06.03.2009г.(л.28 от делото) на Ректора на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас по чл.60, ал.2, е допуснато предварително изпълнение на заповед № РД-69/06.03.2009г.. Административният орган е допуснал предварителното изпълнение, във връзка с необходимостта да се защитят интересите на университета, свързани с отдаването под наем на “База за тенис”. В срока по чл.60, ал.4 от АПК заповедта е обжалвана от Сдружение с нестопанска цел “Тенис клуб Приморец”, гр.Бургас.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК оспорването спира изпълнението на административния акт.  С оглед на суспензивния ефект на жалбата, законодателя в чл.60 от АПК е предвидил възможност административния орган да разпореди предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес, като в последния случай административният орган изисква съответната гаранция. В ал.2 на същия текст е предвидена възможност предварителното изпълнение да бъде допуснато и след постановяването на акта. За да се допусне предварително изпълнение на един административен акт, обаче административния органа е длъжен да изложи съображения за наличието на някоя от предвидените предпоставки, като неизлагането им е основания за отмяна на допуснатото предварително изпълнение, поради нарушаване правото на защита на адресатите му и възпрепятстване на съда да упражни контрол за законосъобразност върху акта, тъй като не може да установи правилни ли са съображенията на административния орган, довели до съответното разрешение на въпроса за предварителното изпълнение. Също така в негова тежест е да установи и докаже наличието на някоя от тези предпоставки.

В настоящия случай с процесната заповед административния орган е допуснал предварително изпълнение на заповед № РД-69/06.03.2009г., като в мотивите си е посочил “във връзка с необходимостта да се защитят интересите на Университет “Проф.д-р Асен Златаров”, свързани с отдаването под наем на “База за тенис”, находяща се на територията на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас”. Така формулираните мотиви, евентуално единствено биха могли да се отнесат към предвиденото в чл.60, ал.1 от АПК основание за допускане на предварително изпълнение, а именно с цел защита на особено важни държавни или обществени интереси. Мотивите на административния орган са във връзка със защита на интересите на университета свързани с отдаването под наем на тенис база, но какви точно интереси се има в предвид не става ясно, също така не е ясно защо е необходимо да се защитят и от какво.

В молбата, съпровождаща жалбата са изложени допълнителни мотиви, обосноваващи нуждата от допускане на предварителното изпълнение, тъй като при закъснение на изпълнението ще последват значителни или трудно поправими вреди за университета: нарушаване на учебния процес на студентите, несвоевременно вземане на необходимите мерки за опазване на обекта от посегателства от трети лица и забавяне осигуряването на нужната охрана за опазването и нормалното функциониране на базата за тенис, затревяване и заблатяване на терена на обекта, с което ще се наруши цялостната му структура и ще възникне необходимост от ново строителство за възстановяването му, естеството на обекта изисква непрекъснато квалифицирано поддържане и правилно стопанисване, всеки престой би довел до ликвидиране на обекта и ще донесе огромни материални загуби за университета. Така посочените допълнителни основания също не биха могли да обосноват нуждата от защита на особено важни държавни или обществени интереси, тъй като не съществува пречка, грижите за имота да бъдат полагани от собственика му, както е било през времето след прекратяване на действащия договор за наем на базата. Този договор е прекратен от административния орган с едномесечно писмено предизвестие считано от 23.02.2009г., видно от уведомително писмо изх.№ 231/23.01.2009г. (л.81 от делото). С това волеизявлението, административния орган се е поставил в положение сам да полага грижи за имота и да не получава наем от него, тоест той е бил съгласен с последиците от прекратяването на договора.

В случая от ангажираните по делото доказателства и с оглед предмета на административния акт, чието предварително изпълнение се разпорежда - определяне на спечелил търг за отдаване по наем на тенис база, не биха могли да се направят изводи за наличието на предпоставките на  чл.60, ал.1 от АПК.   Изпълнението не се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите и не се установява наличието на особено важни държавни или обществени интереси, които следва да бъдат защитени. Не съществува никаква опасност да бъде затруднено изпълнението на заповедта и без допуснатото и предварително изпълнение, тъй като тя ще бъде изпълнена след влизането и в сила. Не се установяват и обстоятелства, обосноваващи извода, че от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, за която и да е от страните в производството.

Мотивиран от изложеното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ заповед РД-70/06.03.2009г. на Ректора на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас с което се допуска предварително изпълнение на заповед № РД-69/06.03.2008г. на Ректора на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас. 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                  

 

 

СЪДИЯ:

/