ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.02.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми февруари                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3296 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя ЕТ „Екотур - П.Н.“, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника – изп. директор на ДФ „Земеделие“, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпили по делото писмени бележки с вх. № 2291/22.02.2018 г. от жалбоподателя.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмени бележки вх. № 2309/23.02.2018 г. от жалбоподателя.

Съдът докладва постъпила по делото молба вх.№ 2412/26.02.2018 г.  с формулирани в нея доказателствени искания от ответника.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 2435/27.02.2018 г. от ответника.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на ЕТ „Екотур - П.Н.“, с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление ******** против решение № 02/312/01947/3/01/04/01 от 28.04.2017 г. на изп. директор на ДФ „Земеделие“, с което на основание чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ е наложена финансова корекция.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, приложените  към писмени бележки, вх. № 2309/23.02.2018 г. от жалбоподателя и тези с молба вх. № 2435/27.02.2018 г. от ответника.

Допуска извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, включително и в счетоводството на жалбоподателя, да отговори на поставените въпроси от ответника, формулирани в нарочна молба, представена по делото.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 600.00 лв., вносими от ответника в 3-дневен срок от уведомяването.

Задължава жалбоподателя да представи доказателства относно обстоятелствата кога и колко човека персонал, за какъв период от време е назначавал/освобождавал за периода от сключване на договора до датата на проверката на място, въз основа на която е издаден обжалвания административен акт - 08.07.2016 г., в 3-дневен срок от уведомяването.

Задължава изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ да представи, надлежно заверени, в цялост „Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007-2013“, утвърдена на 29.08.2016 г., ведно с приложенията към нея, в 3-дневен срок от уведомяването.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.03.2018 г. от 11:15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:12 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: