ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети април                                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3296 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя ЕТ „Екотур - П.Н.“, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника – изп. директор на ДФ „Земеделие“, редовно уведомен, не се явява представител.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3549/27.03.2018 г. от директора на ТП на НОИ – Бургас / от л. 921  до л.  922 от делото/.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 3846/03.04.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва служебно приложените по делото доказателства /от л. 939 до л. 946 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 4091/10.04.2018 г. от ответника /от л. 953 до л. 955 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото писмено становище с вх. № 4097/10.04.2018 г. от ответника, в което сочи, че не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Желае да се приеме изготвената експертиза и изразява становище по съществото на спора. Прави възражение за прекомерност на претендираното възнаграждение на насрещната страна. Моли да им бъде предоставен срок за писмени бележки.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

въпрос на съда: Какви документи използвахте, за да съставите заключението?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Всички приложени по делото документи съм анализирала, от които установих, че приходи за проверявания период ЕТ „Екотур - П.Н.“ не е реализирал.

 

въпрос на съда: Дали следва да приемем, че е равнозначно неизпълнението на заложените в Бизнес плана показатели на неизпълнение на инвестицията по предназначение?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Показателите, заложени в приложението към Бизнес плана, са прогнозни. Стойностите са прогнозни. Всички коефициенти се изчисляват на база тези прогнозни показатели и реализираните нетни парични потоци, ако такива има. Една част от тях съм изчислила в заключението. Като няма постъпили парични средства и парични потоци естествено резултатът е отрицателен.

 

въпрос на съда: Как е определена финансовата корекция?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Върху 100 % от цялата оторизирана сума

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с молба вх. № 3549/27.03.2018 г. от директора на ТП на НОИ – Бургас /от л. 921 до л. 922 от делото/; служебно приложените по делото /от л. 939 до л. 946 от делото/ и с молба вх. № 4091/10.04.2018 г. от ответника /от л. 953 до л. 955 от делото/ писмени доказателства.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600 лв. на 11.04.2018 г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Предоставя на страните 3-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: