ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Сийка Хардалова   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 328 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:27 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., с представено пълномощно.

Явява се вещото лице Р..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

         

           

             Съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 2239/24.08.2017 г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено премахването на преместваем обект.

В предходно открито съдебно заседание на 22.05.2018 г. съдът наложи глоба на жалбоподателя поради това, че той не внесе депозита за допуснатата съдебно-техническа експертиза в срок и уведоми вещото лице за изготви експертизата в срок, което вещото лице изпълни.

Днес постъпи молба от адв. М. с искане да се даде ход на делото в отсъствието на жалбоподателя. Твърди, че е запознат с експертизата и няма въпроси към вещото лице. Иска да се приеме експертизата и са направени твърдения по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.С.Р. – ** години, българска гражданка, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Б.: По какъв начин констатирахте, че изградените стени са от итонг?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ограждащите стени са с размер 10 см, което предполага, че са зидария с итонг, но за да бъде категорично, трябва да се разруши. Преграждащите вътрешни стени са от гипсокартон, но за да установя външните, те трябва да се разбият. Но в крайна сметка конструкцията е метална, с носещи метални колони и е трайно прикрепена към бетонова основа.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Ако ограждащите стени са от зидария с итонг, как са захванати към тези колони?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Зидарията е тухла. Конструкцията е метална, носеща, сглобяема и трайно прикрепена.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Поставена ли е според вас вътрешна и външна изолация?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да кажа дали е поставена вътрешна и външна изолация между ограждащите стени. Трябва да се разкрие частично, за да се разбере. Конструкцията може да се разглоби, тъй като тя е сглобяема и да се премести на друго място, но стените няма да се ползват в този вид. Частично ще бъдат разрушени независимо дали са от итонг или гипсокартон. Трябва да се излее нова бетонова настилка и върху нея да се поставят носещите колони.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лв., платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 200 лв. на 10.07.2018 г.)

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Представям 2 броя схеми за разположение на преместваеми обекти на територията на ЦАУ „Приморие“. Представям и моля да приемете Справка за постъпили плащания от „Бейк шоп Краси“ ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 02.03.2018 г., от която е видно периода и основанието за плащане за поставяне на метален обект. Бях входирала в предходно съдебно заседание и съм представила такъв документ, но служителката ми каза, че е допуснала техническа грешка и затова новият документ представям в днешно съдебно заседание.

Други доказателства няма да соча.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да отхвърлите жалбата на „Бейк шоп Краси“ ЕООД. Считам същата за неоснователна и недоказана. Считам, че заповедта на зам. кмета  е законосъобразна и правилна.

Поддържам изцяло писмения отговор, който съм представила.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:36 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: