ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 328 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:00 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

         

            С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 2239/24.08.2017г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено премахването на преместваем обект.

В предходното открито съдебно заседание на 13.03.2018г., съдът прие останалите писмени доказателства, представени по делото и приложените дела, но не прие представения от адв. М. договор за покупко-продажба на павилион от 02.05.2017г., заради липсата на представителна власт. В тази връзка на 16.03.2018г. беше представено пълномощно, с което жалбоподателят упълномощава адв. М. да го представлява по делото, а в съпровождащата го молба се поиска да се вземат предвид направените от адв. М. възражения в представеното писмено становище в предходното съдебно заседание и да се приеме представеният договор.

 

АДВ. М.: По доказателствата съм направил едно искане за допускане до разпит на свидетел относно установяване на обстоятелството кой извършва дейност в обекта, което е във връзка с възражението за адресат на заповедта. Искам да чуя становището на процесуалния представител дали спорят по допустимостта на жалбата.

На второ място: едно от възраженията касае друг адресат, който е във временния обект и който го ползва, като би следвало да бъде адресат на заповедта по чл. 57 от ЗУТ и следващото възражение е липса на мотиви за издаване на отказ, като се твърди от комисията по чл. 57 от ЗУТ, че е преместваем обект. Обжалваната заповед е издадена на основание и в хипотезата на преместваем обект. От становището на ответната страна ние ще можем да сме точни в доказателствените си искания.

Не водим свидетеля за днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: От наша страна искаме жалбоподателят да конкретизира, тъй като те твърдят, че е непреместваем обект, а строеж. Има доказателства, които са представени и искане за експертиза, като доказателството е договорът за покупко-продажба, а има искане към експертизата да се докаже, че не е преместваем обект, а строеж и ние също бихме искали да се уточни кое от двете поддържа жалбоподателят.

АДВ. М.: Аз съм жалбоподателят и в този смисъл мога да права възражения при евентуалност. Аз представих доказателства за това кой реално извършва търговската дейност и кой би бил адресат на заповедта по чл. 57 от ЗУТ. Твърдението може да изглежда формално, противоречиво, ако се приеме в хипотезата на евентуалност. Общината следва да докаже при наличието на текст по чл. 172 от АПК, където е разпределена на доказателствената тежест. Тяхна е доказателствената тежест.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Основното и фактическо правно основание за издаване на заповедта, което е изложено и в писмения отговор е, че обектът се ползва без разрешение за поставяне на преместваем обект. Разрешението за поставяне е изтекло и към момента „Бейк шоп Краси“ ЕООД няма такова и затова заповедта по чл. 57 от ЗУТ е издадена на фирмата, която към момента на издаване на заповедта е била. Това е причината. Подробни мотиви съм изложила в писмения отговор.

АДВ. М.: Ние твърдим, че тя вече не извършва дейността.

Моля във връзка със спорния факт кой е в павилиона, да се допусне до разпит един свидетел. Заявил съм това доказателствено искане в молбата. Евентуалното искане е за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Моля да се назначи съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след извършване оглед, да посочи може ли поставеният павилион, който е предмет на заповедта, да бъде отделен и преместен без да се разруши, а ако бъде отделен, да бъде поставен в същия си вид.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Предоставям на съда да прецени по доказателствените искания на жалбоподателя.

 

С оглед направените доказателствени искания, съдът счита, че същите следва да бъдат уважени предвид нуждата от изясняване на правния спор от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения в предходно съдебно заседание договор за покупко-продажба на павилион от 02.05.2017 г.

ДОПУСКА в условията на довеждане един свидетел от страна на жалбоподателя за следващо съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на поставените от адв. М. въпроси в днешно съдебно заседание след заплащане на депозит в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.Р..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.05.2018 от 09.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: