ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 328 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:34 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД, редовно уведомен,  не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., с представено по делото пълномощно, в писмения отговор на жалбата.

 

По хода на делото:

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 2239/24.08.2017г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено премахването на преместваем обект.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт. С определението, с което насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание, съдът задължи ответника 14-дневен срок да посочи дали процедурата по съобщаване на процесната заповед по реда на § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ е проведена изцяло. На 09.03.2018г. постъпи писмен отговор от ответника, в който са направени твърдения в тази насока, изложени са основания по съществото на спора и е направено доказателствено искане – за прилагане към настоящото дело, на административно дело № 182/2017г. и административно дело № 2055/2017г. на Административен съд – Бургас.

Съдът извърши проверка по посочените от ответника две дела и установи, че същите са приключили с окончателен съдебен акт. Производствата са сложени пред съда и няма пречка да бъдат присъединени към настоящото дело, но ответникът следва да посочи кои доказателства от тях касаят настоящия правен спор.

Преди няколко минути постъпи становище от адвокат Е.М., посочен като пълномощник на жалбоподателя „Бейк шоп Краси“ ЕООД без по делото да е представено пълномощно. В становището се иска даване ход на делото в днешно съдебно заседание, в отсъствие на жалбоподателя. Направени са правни твърдения. Представени са писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите жалбата изцяло без разглеждане. Считаме, че същата е подадена много дълго след предоставения 14-дневен срок. В писмения отговор съм изложила мотиви за това, както и в преписката има доказателства в тази насока за спазване на процедурата по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ. Лицето не е намерено на адреса и служители на Община Бургас са ходили на място да проверяват.

Поддържам изцяло писмения отговор. В случай, че счетете жалбата за допустима, считам същата за неоснователна. Подробни мотиви съм изложила в писмения отговор. В двете приложени дела се съдържат протоколи на Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обслужване на територията на Община Бургас.

 

Съдът предвид обстоятелството, че в днешно съдебно заседание има представено писмено доказателство - договор за покупко-продажба на павилион, което обаче е представено от лице без представителна власт, а именно адв. Е.М., за когото липсват доказателства да е пълномощник на жалбоподателя, намери, че не следва да се приключва събирането на доказателствата, а делото да бъде отложено за друга дата. Следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, с изключение на представения от адвокат М. договор за покупко- продажба на павилион от 02.05.2017 г.

Предвид горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, тези представени по административната преписка, както и приложените по присъединените две дела - административно дело № 182/2017г. и административно дело № 2055/2017г. на Административен съд – Бургас.

НЕ ПРИЕМА като писмено доказателство представения от адв. М.  договор за покупко-продажба на павилион от 02.05.2017 г., тъй като същият е представен от лице без представителна власт по делото, като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в срок до следващо съдебно заседание да представи доказателства за представителната власт на адв. М. или да заяви, че посоченият договор желае да бъде приет като писмено доказателство по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.03.2018 г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: