РЕШЕНИЕ

 

                       дата     968                         20 май 2016 год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    XVІ-ти състав,

в публично заседание на 21 април 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                      2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: И.Л.

Прокурор: Галя Маринова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 328 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Гаджет Турс“ ЕООД, гр.Свети Влас с ЕИК 201380123, представлявано от управителя Т.И.П. против Решение № 49/14.01.2016г. постановено по НАХД № 5121/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К № 0958170, издаден от ОД на МВР гр. Бургас, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на Т.И.П., в качеството му на законен представител на „Гаджет Турс“ ЕООД, гр.Свети Влас, на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и необосновано. Възразява, че неправилно е определен субекта на административнонаказателна отговорност. Счита, че е ограничено правото на защита на наказаното лице, тъй като обстоятелствата, свързани с установяване на административното нарушение, са неясни и непълни. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърдения електронен фиш.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява. С писмена молба вх.№4174/20.04.2016г. поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

            Оспореното съдебно решение е недопустимо.

Видно от административната преписка предмет на съдебен контрол пред Районен съд – Бургас е бил електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К № 0958170, издаден от ОД на МВР гр. Бургас. В електронния фиш е посочено, че същият се издава на Т.И.П. в качеството му на законен представител на „Гаджет Турс“ ЕООД, гр.Свети Влас, последното собственик на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с рег.№***, за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, изразяващо се в превишаване с 48 км/ч на разрешената скорост извън населено място. Във фиша е посочено изрично, че за нарушението се налага „глоба“ в размер на 200 лв. на физическото лице, Т.И.П. вписан като законен представител на собственика на МПС. Електронният фиш е изпратен до Проданов и му е връчен на 20.10.2015г., видно от приложената в административната преписка разписка, като чрез ОД на МВР - Бургас до районния съд е подадена жалба срещу същия. В жалбата е вписано изрично, че тя се подава  от „Гаджет Турс“ ЕООД. Неправилно първоинстанционният съд е приел така подадената жалба за допустима. Въпреки че в мотивите на решението се съдържа правилната преценка, че с процесния електронен фиш е наложено административно наказание на Тодор Проданов, в качеството му на законен представител на дружеството-собственик, то съдът неправилно е приел и е разгледал жалба, изхождаща от дружеството, което не е активно легитимирано да оспорва наказание, наложено на физическо лице. Видно от книжата по делото, за насроченото за 05.01.2016г. съдебно заседание, е било призовано „Гаджет Турс“ ЕООД, съдът е приел и молба по хода на делото от името на последното, а от оформения протокол на съдебното заседание проведено на горепосочената дата е видно, че „за дружеството – жалбоподател , представител не се явява“. Доколкото Закона за административните нарушение и наказания във връзка чл.188, ал.2 от Закона за движение по пътищата определя, че административнонаказателната отговорност е лична, то единствено лицето, срещу което е издаден електронния фиш, е легитимирано да оспори същия пред съответния районен съд.  Съгласно чл.188, ал.2 от ЗДвП, когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство. В настоящия случай управителят на дружеството не е посочил лицето, управлявало процесното МПС, поради което административно наказващият орган е ангажирал отговорността на неговия законен представител, т.е. на управителя на дружеството, с наказание “глоба”. Съгласно чл.189, ал.4 вр. чл.188, ал.2 от ЗДвП електронният фиш е надлежно връчен на законния представител на юридическото лице, собственик на моторното превозно средство, а именно Тодор Проданов, който в качеството си на административнонаказан единствено има процесуалното право на жалба. Първоинстанционният съд е следвало да вземе предвид, че тъй като наказанието е наложено на управителя Проданов, то дружеството „Гаджет Турс“ ЕООД няма право на жалба.

Като се е произнесъл по съществото на спора, по недопустима жалба, районният съд е постановил едно недопустимо решение, което следва да се обезсили, а производството по делото - да се прекрати.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 49/14.01.2016г. постановено по НАХД № 5121/2015г. по описа на Районен съд – Бургас и прекратява производството по делото.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: