ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На първи октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 328 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:18 часа се явиха:

 

ЗА  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АТАНАСОВ” ЕООД, редовно уведомен, се явяват законният представител Й.Г.А. и адвокат Д., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Е., редовно упълномощен от по-рано.

 

Явява се вещото лице Н.Я.У..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице Н.Я.У., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Вместо представеното в предходно съдебно заседание заключение, на 29.09.2014 г. съм представила същото това заключение, само че с внесени в него корекции на допуснатите технически грешки и съдържащо пояснения по поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, включително и тези, касаещи определените от мен лихви без сумите да са коригирани.

 

АДВОКАТ Д.: Един от въпросите ми беше във връзка със сумата от 1960 лева, която е погасена на 05.12.2013 – в таблица 3, като това е въпрос № 3 от заключението и не е отговорено в пълнота на въпроса. Той включваше и това защо след като вещото лице е заявило, че тази сума от 117,25 лева е внесена доброволно, то я е включило в таблица 3. Това е сумата за периода 01.02.-28.02.2013 г. Въпросът беше: Платена ли е и ако е платена как и защо е в графата доброволно платена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: В таблицата са включени всички декларирани за периода суми. Сумата от 117,25 лева е доброволно платена и е посочена, защото е декларирана и погасена. В тази колана 4 на таблица 3 не е включена декларираната сумата за ДОД за м.юли 2013 г., поради това, че декларирането е извършено след датата на изпълнителното дело, т.е. след 26.09., но тези две суми – ДОД за м. юли и за м. февруари са платени доброволно със суматаэ1960 лева, преведена на 05.12.2013 г., която е посочена в т.3.

По изпълнителното дело са преведени двете суми – 7170 лева веднъж и веднъж 9773,74 лева. Тези двете суми са разпределени от публичния изпълнител. Другата сума, която е преведена на 05.12.2013 г. – 1960 лева, по вид плащане 111111 и сумата 165 лева по вид плащане 581111, с тях са уредени други задължения, които са възникнали впоследствие след образуване на изпълнително дело. Няма дублиране, те са уредени само веднъж и само с този превод от 05.12.2013 г., затова в таблица 3 ги няма, те са само в таблица 2, където са банковите парагони и там се вижда тази сума 1960 лева.

АДВОКАТ Д.: При справката, която направихте в НАП, вижда ли се на коя дата са разпределени тези доброволните плащания, защото са внесени в банката на 05.12.2013 г., а към коя дата са отнесени по месеци, говорим за сумата от 1960 лева ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: Датата е 06.12.2013 г., на която е разпределена сумата от 1960 лева в НАП.

АДВОКАТ Д.: Казахте, че на 26.09. е образувано изпълнителното дело?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: Или до тогава са изчислявани лихвите.

АДВОКАТ Д.: Вие тези дати откъде ги видяхте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: Има едно разпределение от публичния изпълнител. Той пише датата 26.09. и лихвите проверени до 26.09.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице във варианта, представен на 29.09.2014 г.  и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Н.У..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, 300 лева от които да се изплатят от внесения депозит, а остатъкът от 50 лева да се внесе от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес, като му УКАЗВА, че при неизпълнение на това задължение, ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи съдебното дирене. Представям Ви списък на разноските.

Твърдим, че не сме уведомявани редовно за нито едно от действията на публичния изпълнител по изпълнителното дело, включително и за присъединените суми. За нито едно от действията не сме редовно уведомени по надлежния  ред. Поддържам и твърдението в жалбата, че адресът не е посещаван от куриерската фирма. Тези протоколи, които са съставени от служителите на НАП, също не са съставени на място.  Извършвали сме плащания доброволно, което обосновава тезата за незаконосъобразност на вече наложения запор. Ние не сме уведомени за запора, а въпреки това плащаме доброволно. Към датата на налагане на запора сме извършвали частични доброволни плащания, въпреки че не сме уведомени за запора. Моля да имате предвид тези ми уточнения. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните за липса на доказателствени искания, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Госпожо председател, моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразно решението на Директора на ТД на НАП, с което да отмените незаконосъобразните действия на публичния изпълнител по изпълнително дело № 476/2013 г., като имате предвид всички действия на публичния изпълнител от момента на образуване на изпълнителното производство занапред.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

Подробни съображения излагам в писмена защита, която представям.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема госпожо Председател, от приложените по делото материали, изпратени до Вас, се виждат както поканите за доброволно изпълнение, така и известията за доставка и съобщенията, които са описани в писмото до Вас, което показва, че лицето редовно е оповестявано, но тъй като на посочения адрес за кореспонденция те не са били получавани, нашият публичен изпълнител е пристъпил към оповестяване по реда на чл. 32 ДОПК, и след изтичане на срока публичният изпълнител е предприел действия по принудително събиране на сумите. В случая решението на Директора на ТД на НАП постановява, че всички задължения на лицето са заплатени към 05.12.2013 г. след образуването на това изпълнително производство, след което нЕ.ите банкови сметки са отблокирани в съответната банка.

Относно това за формирането на сумите, по които стана спор по съдебно-счетоводната експертиза, това е програма, по която работи всеки публичен изпълнител, сумите се разпределят по електронен път и към най-старите задължения. Само тези задължения, които са към една и съща дата се разпределят пропорционално, така че размерът на възникналите лихви с времето се определя от това, че плащанията не са ставали в срок, а след забава с няколко месеца.

Уважаема госпожо Председател, моля да постановите съдебен акт с който да потвърдите издаденото от Директора на НАП решение като обосновано и мотивирано. Моля също така да ни присъдите дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: