ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 24.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и четвърти септември       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 328 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЗА  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АТАНАСОВ” ЕООД, редовно уведомен, се явяват законният представител Й.Г.А. и адвокат Д., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Е., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице Н.Я.У..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

С писмо вх. № 5807/30.07.2014 г. Първа инвестиционна банка АД София, изпращат 68 служебно заверени копия от движение и наличности по сметка на Й.Г.А. за периода 20.04.2010 г.-31.12.2013 г.

 

СТРАНИТЕ: Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото изпратените с писмо вх. № 5807/30.07.2014 г. от Първа инвестиционна банка АД София 68 заверени копия от движение и наличности по сметка на Й.Г.А. за периода 20.04.2010 г.-31.12.2013 г.

 

СЪДЪТ уведомява страните, че заключението на вещото лице Н.У. по допуснатата съдебно-икономическа експертиза е постъпило по делото извън законоустановения срок.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения да се изслуша заключението на вещото лице, въпреки че е представено извън законоустановения срок.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-икономическата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Н.Я.У. – 58 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам. Искам да направя няколко уточнения. На стр. 4, в абзаца под таблица 1, вместо сумата в размер на 34 093,17 лева става 32 305,43 лева. Тук погрешно съм включила ДДС за м. юни, м. септември и м. октомври 2012 г.

Следващата сума в същия абзац, вместо 33 386,88 лева следва да се чете 31 596,14 лева.

Абзацът с текст „Осигурителни вноски от м. януари 2012 г. ….”, там където се уточнява периодът на ДОД, вместо м. 07.2013 г., става до м.06.2013 г.

В скобите, след 117,25 лева, допълвам текста „за м. февруари 2013г.”

 

АДВОКАТ Д.: Във връзка с първото уточнение, което направихте в момента, тъй като сте посочили за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.  34 093,17 лева, виждам че съвпада с тази в таблицата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: Таблицата отразява всички изплатени суми и тук е включено и платено ДДС за м. юни, м. септември и октомври 2012 г., затова в абзаца под таблицата изключвам тези суми, тъй като давам заключение само за периода м.януари 2010г.-м.декември 2011 г.

АДВОКАТ Д.: Тъй като сте посочили към датата на съобщението за доброволно изпълнение – 07.10.2013 г., че са погасени 31 596,14 лева, имате предвид, че до м. септември включително ли са погасени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: В случая има частично плащане до м. декември 2011 г. Единствено неплатена е сумата от 706,29 лв.

На предпоследен абзац на стр. 4 от заключението, вместо сумата 709,79 лева следва да се чете 706,29 лева.

АДВОКАТ Д.: Малко по-надолу, където казвате: „В резултат на наложения запор на банковата сметка на „Атанасов” ЕООД по сметка на публичния изпълнител са постъпили следните суми: - На 27.11.2013 г. – 7 150 лева…” Вие сте посочили три суми за разпределение, сборът им обаче не е 7 150 лева. Имате предвид, че са погасени само тези и е останала друга сума?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: В таблица 3, в колона 7 подробно е посочено разпределението на постъпилата на 27.11.2013 г. суми в размер на 7 150 лева.

АДВОКАТ Д.: По отношение на следващото разпределение от 05.12.2013 г. вие сте посочили постъпилата сума и как е разпределена за главници и за лихви, но когато ги събрах получих по-голяма сума от постъпилата. Постъпили са 9 773,74 лева, а вие сте посочили, че от тях са погасени общо 7 672,92 лева.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: Уточнявам, с корекция на заключението на стр. 4 и 5, сумата от 9 773,74, постъпила на 05.12.2013 г., е разпределена от публичния изпълнител за погасяване на задължения по следния начин така, както съм посочила в експертизата, с изключение на посочената сума за лихви до 12.12.2013 г., които са в размер на … В момента не мога да кажа откъде идва разликата между сумата, която е постъпила и по-малката такава, която съм посочила като разпределена на същата дата.

АДВОКАТ Д.: В таблица 2, втора страница, сте посочила, че има едно плащане на 12.08.2011 г., като сте посочили, че декларираната сума е 317,30 лв., а е внесена сумата 1742,15 лева

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: С тази сума е уреден корпоративният данък по годишна данъчна декларация за 2009 г., в размер на 17 189,05 лева и корпоративния данък по годишна данъчна декларация от 2010 г. 77,08 лв. и лихвите към нея, плюс декларираните 317,30 лева.

АДВОКАТ Д.: Да направите едно уточнение за последните две графи на таблица 3.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: „Погасена лихва” е лихвата, която публичният изпълнител е погасил и е определил към дата 26.09. По-късно, в отговора на Директора на НАП лихвата е посочена като по-голяма сума, защото е доначислена към датата на погасяването, т. е. 26.11. За периода 26.09-26.11. има доначисляване.

АДВОКАТ Д.: Тоест тази погасена лихва и период са към някакво олихвяване към 26.09.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: Да.

АДВОКАТ Д.: В края на страницата датата се сменя.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: Това е датата, на която от публичния изпълнител е правено погасяване.

АДВОКАТ Д.: Значи към 06.12. как олихвявате като на 05.12. има превод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ У.: На 05.12. е преводът, но той не постъпва веднага.

 

СЪДЪТ прекъсва съдебното заседание поради влошаване състоянието на вещото лице в 11:35 часа.

 

Съдебното заседание продължава в 11:55 часа, след намеса на медицинско лице.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на адвокат Д. да формулира уточняващи въпроси към вещото лице, на които същото следва да отговори в писмен вид, поради обективна невъзможност да отговори устно в съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Д.: В разпореждането за разпределение на сумите на публичния изпълнител сумата, която е ДОО за м. юни 2012 г., лихвата е посочена като една цяла сума. Защо в таблицата сте я разделили на две места – веднъж, че е платена на 27.11.2013 г. – 51,50 лева, на първа страница от таблицата над цветния надпис, до частично плащане 01.06-30.06.2012 г.? Четири реда по-надолу пак имаме ДОО довнасяне пак за същия период.

На първа страница от таблица 3, седми ред отдолу нагоре, е отразено ДОО частично за периода от 01.06.2012г.-30.06.2012г. като погасена сума 286,88 лева, както и лихва 51,50 лева и е посочен съответният период за лихвата до 05.12.2013 г.

На трети ред отдолу нагоре отново е посочено ДОО за довнасяне, декларирани непогасени 19,90 лева – това е разликата между 286,88 лева и декларираната 306,78 лв. и е посочена дължима лихва 3,62 лева. В разпореждането на публичния изпълнител обаче лихвата първо е удържана само веднъж и е разпределена и размерът е със стотинки разлика. Защо тук е отнесена лихвата на два различни реда? Как е изчислено това 3,62 лева?

И по отношение на останалите лихви, когато сверявах отразените суми с тези в разпорежданията, лихвите, които според разпореждането се превеждат с някакви стотинки, различни от тези, посочени в таблицата, на какво се дължи разликата в отразеното в разпореждането и заключението в графата „Дължими лихви”?

На втората страница на таблица 3, пети ред отдолу нагоре ДОД за периода 01.02.-28.02.2013 г. е посочено като декларирана сума 117,25 лева и оттам насетне няма никакво отразяване, а това е таблицата за принудително събрани суми. Не ми е ясно събрана ли е сумата, кога и как е събрана и ако не е събрана – защо е включена в таблицата.

Последното уточнение, което искам да бъде направено, исках да разбера на последната страница на таблица 3, седми ред отгоре надолу ДЗПО 01.05.-31.05.2013 г. е посочено, че невнесената сума е 0,72 лева, а лихвата е посочена 0,59 лева. Виждам, че лихвата е за целия период. Възможно ли е, след като главницата е погасена и остатъкът е 0,72 лева и лихвата е събрана, лихвата върху главницата да е отново 0,59  лева? Как е изчислена тази лихва 0,59 лева, която съвпада почти с неизплатената лихва по главницата?

Други въпроси нямам към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Нямам въпроси към вещото лице. За лихвите въпросът стои така, че програмата ги изчислява и те си вървят.

 

СЪДЪТ във връзка с внезапно възникнал здравословен проблем на вещото лице, намира че не следва да продължи изслушването му в днешно съдебно заседание. Отделно от това, в представената експертиза са констатирани множество технически грешки и такива по изчислението, които не могат да бъдат отстранени веднага. В тази връзка и с оглед процесуална икономия вещото лице следва да представи ново заключение като отстрани допуснатите от него технически и изчислителни грешки и даде пояснение по въпросите, записани в настоящия протокол и поставени от адвокат Д.. Поради това съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2014 г. от 12:00 часа, за която дата страните – уведомени в съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА вещото лице до 29.09.2014 г. да представи по делото в писмен вид заключението си по експертизата, включително с отстранените технически и изчислителни грешки и съдържащо съответните пояснения.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: