ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети април                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 328 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АТАНАСОВ” ЕООД, редовно призован, за него се явяват законният представител Й.Г.А. и адвокат Д. от Адвокатска колегия Ямбол, редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91 ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Поддържам и направените с нея доказателствени искания. Държим да бъдат изискани справки за преведените през годините от банковата сметка на дружеството-жалбоподател суми по сметките на ТД на  НАП и публичния изпълнител К. С. така, както е описано в жалбата, както и назначаване на експертиза, с подробно посочени съображения.

Моля да ми се издаде съдебно удостоверение за снабдяване с исканите справки от Първа инвестиционна банка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.

Не възразявам срещу искането за назначаване на експертиза. Предоставям на съда с оглед изясняване на фактическата обстановка по делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да допусне и поисканата с жалбоподателя експертиза. Що се касае до искането да бъде задължена Първа инвестиционна банка да представи справки, то следва да укаже на жалбоподателя, че въпросните справки представляват документи, намиращи се у трето неучастващо по делото лице. Поради това искането следва да бъде направено при спазване на разпоредбата на чл. 192 ГПК, като по делото се представи нарочна молба с препис за лицето, което следва да представи изисканите от него документи.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от днес следва да съобрази искането си за представяне на документи от трето неучастващо по делото лице с разпоредбата на чл. 192 ГПК и представи нарочна молба с препис.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза експертиза, която да отговори на въпросите, поставени с жалбата на л. 7 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание след внасяне на определения по делото депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.09.2014 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: